Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 5 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterINLEDNING:

Konklusionen av Enochs liknelse:
Naturen fullgör sin uppgift, men människan överträder Guds lag och kan därför inte finna frid.

INLEDNING:

Konklusionen av Enochs liknelse:
Naturen fullgör sin uppgift, men människan överträder Guds lag och kan därför inte finna frid.
   

De betrakta, huru träden, då de framskjuta sina gröna löf, blifva öfverhöljda och frambringa frukt; fattande hvarje ting och vetande, att han, som lefver i evighet, gör allt detta för dig.
e betrakta, huru träden, då de framskjuta sina gröna löf, blifva öfverhöljda och frambringa frukt; fattande hvarje ting och vetande, att han, som lefver i evighet, gör allt detta för dig.    

Att hans verk vid början af hvarje år, att alla hans verk, äro honom undergifna och oföränderliga. Men såsom Gud har förordnat, så är allting frambragt för att förgås.
2. Att hans verk vid början af hvarje år, att alla hans verk, äro honom undergifna och oföränderliga. Men såsom Gud har förordnat, så är allting frambragt för att förgås.    

De se äfven, huru sjöar och floder tillsammans uppfylla hvar sina åligganden.
3. De se äfven, huru sjöar och floder tillsammans uppfylla hvar sina åligganden.    

Men J fördragen icke tåligt eller uppfyllen Herrens befallningar, utan J synden emot och smäden Hans storhet; och fiendtliga äro orden i edra besmittade munnar emot Hans majestät. J, som uti edra hjertan ären förtorkade, skolen ej smaka freden.
4. Men J fördragen icke tåligt eller uppfyllen Herrens befallningar, utan J synden emot och smäden Hans storhet; och fiendtliga äro orden i edra besmittade munnar emot Hans majestät. J, som uti edra hjertan ären förtorkade, skolen ej smaka freden.    

Derföre skolen J förbanna edra dagar, och edra lefnadsår skola förgås. Den eviga förbannelsen skall mångdubblas och J skolen icke erhålla någon nåd.
5. Derföre skolen J förbanna edra dagar, och edra lefnadsår skola förgås. Den eviga förbannelsen skall mångdubblas och J skolen icke erhålla någon nåd.    

I dessa dagar skolen J förlora eder fred genom alla de rättfärdiges förbannelser, och syndare skola oupphörligen afsky eder. Skola afsky eder jemte de ogudaktige.
6. I dessa dagar skolen J förlora eder fred genom alla de rättfärdiges förbannelser, och syndare skola oupphörligen afsky eder. Skola afsky eder jemte de ogudaktige.    

De utvalde skola äga ljus, glädje och fred, och de skola ärfva jorden. Men J ohelige skolen förbannas.
7. De utvalde skola äga ljus, glädje och fred, och de skola ärfva jorden. Men J ohelige skolen förbannas.  Matt. 5:5
 

Då skall visdom gifvas åt de utvalde, de skola alla lefva, och icke å nyo synda af ondska eller högmod, utan de skola förödmjuka sig, ägande visheten, och skola icke återfalla i öfverträdelse.
8. Då skall visdom gifvas åt de utvalde, de skola alla lefva, och icke å nyo synda af ondska eller högmod, utan de skola förödmjuka sig, ägande visheten, och skola icke återfalla i öfverträdelse.    

De skola icke fördömas för hela deras lefnad, ej heller dö i plågor och förkastelse, utan summan af deras dagar skall fyllas, och de skola åldras i ro. Åren af deras lycksalighet skall mångfaldigas med glädje och fred för altid, så länge deras lif räcker.
9. De skola icke fördömas för hela deras lefnad, ej heller dö i plågor och förkastelse, utan summan af deras dagar skall fyllas, och de skola åldras i ro. Åren af deras lycksalighet skall mångfaldigas med glädje och fred för altid, så länge deras lif räcker.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
5 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET