Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 67 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Guds löfte till Noah. Änglarnas och konungarnas strafforter.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Guds löfte till Noah. Änglarnas och konungarnas strafforter.
   

I dessa dagar kom Guds ord till mig och sade: Noah, se, din lott har uppstigit till mig, en lott utan missgerning, en lott af kärlek och redlighet.
dessa dagar kom Guds ord till mig och sade: Noah, se, din lott har uppstigit till mig, en lott utan missgerning, en lott af kärlek och redlighet.    

Nu skola derföre änglarne arbeta på träden; och när de påbörja detta, skall jag lägga min hand på det och beskydda det. Lifvets säd skall uppstiga från det, och en förändring skall äga rum, på det det torra landet icke må lemnas öde.
2. Nu skola derföre änglarne arbeta på träden; och när de påbörja detta, skall jag lägga min hand på det och beskydda det. Lifvets säd skall uppstiga från det, och en förändring skall äga rum, på det det torra landet icke må lemnas öde.    

Jag skall upprätthålla din säd inför mig i evighet, och deras säd, som bo med dig på jordens yta. Den skall blifva välsignad och förökad på jorden i Herrens namn.
3. Jag skall upprätthålla din säd inför mig i evighet, och deras säd, som bo med dig på jordens yta. Den skall blifva välsignad och förökad på jorden i Herrens namn.    

Och de skola instänga dessa änglar, som uppenbarade ogudaktighet. I den brinnande dalen är det, som de skola instängas, hvilken min store farfaders fader Enoch först visade mig i vester, hvarest funnos berg af guld och silfver, af jern, af flytande metall och af tenn.
4. Och de skola instänga dessa änglar, som uppenbarade ogudaktighet. I den brinnande dalen är det, som de skola instängas, hvilken min store farfaders fader Enoch först visade mig i vester, hvarest funnos berg af guld och silfver, af jern, af flytande metall och af tenn.    

Jag såg denna dal, hvari det var en stor förvirring och hvarest vattnen blefvo omrörde.
5. Jag såg denna dal, hvari det var en stor förvirring och hvarest vattnen blefvo omrörde.    

Och då allt detta var verkstäldt, uppstod från den flytande eldmassan och den förvirring, som ägde öfverhanden på stället, en stark svafvelånga, som blandades med vattnen; och de änglarnes dal, hvilka voro skyldiga till förförelsen, brann under dess grund.
6. Och då allt detta var verkstäldt, uppstod från den flytande eldmassan och den förvirring, som ägde öfverhanden på stället, en stark svafvelånga, som blandades med vattnen; och de änglarnes dal, hvilka voro skyldiga till förförelsen, brann under dess grund.  Upp. 20:10

Genom dalen flöto äfven strömmar af eld, till hvilka dessa änglar skola fördömas, som förförde jordens invånare.
7. Genom dalen flöto äfven strömmar af eld, till hvilka dessa änglar skola fördömas, som förförde jordens invånare.    

Och i dessa dagar skola dessa vatten vara för konungar, furstar och de upphöjda och för jordens invånare, till själens och kroppens botande och för andans dom. Deras andar skola vara fulla med lustighet, på det de må dömas i deras kroppar, emedan de hafva förnekat andarnes Herre, och ehuru de dag från dag märka sin fördömelse, tro de likväl icke på Hans namn.
8. Och i dessa dagar skola dessa vatten vara för konungar, furstar och de upphöjda och för jordens invånare, till själens och kroppens botande och för andans dom. Deras andar skola vara fulla med lustighet, på det de må dömas i deras kroppar, emedan de hafva förnekat andarnes Herre, och ehuru de dag från dag märka sin fördömelse, tro de likväl icke på Hans namn.    

Och som branden i deras kroppar skall blifva stor, så skola deras andar undergå en förändring för evigt. Ty intet ord, som är yttradt inför andarnes Herre, skall vara förgäfves.
9. Och som branden i deras kroppar skall blifva stor, så skola deras andar undergå en förändring för evigt. Ty intet ord, som är yttradt inför andarnes Herre, skall vara förgäfves.    

Domen har kommit öfver dem, emedan de förtröstade på sin kötsliga lustighet och förnekade andarnes Herre.
10. Domen har kommit öfver dem, emedan de förtröstade på sin kötsliga lustighet och förnekade andarnes Herre.    

I dessa dagar skola dalens vatten blifva förändrade; ty när änglarne skola dömas, skall hettan af dessa vattenkällor undergå en förändring. Och när änglarne skola uppstiga skola springkällornas vatten åter undergå en förändring och frysa.
11. I dessa dagar skola dalens vatten blifva förändrade; ty när änglarne skola dömas, skall hettan af dessa vattenkällor undergå en förändring. Och när änglarne skola uppstiga skola springkällornas vatten åter undergå en förändring och frysa.    

Då hörde jag den helige Michael svara och säga: denna dom, med hvilken änglarne skola dömas, skall bära vittne emot konungar och furstar och dem, som besitta jorden.
12. Då hörde jag den helige Michael svara och säga: denna dom, med hvilken änglarne skola dömas, skall bära vittne emot konungar och furstar och dem, som besitta jorden.    

Ty dessa domens vatten skola blifva för deras botande och för deras kroppars död. Men de skola icke märka och tro, att vattnen skola förändras och blifva en eld, som skall låga för evigt.
13. Ty dessa domens vatten skola blifva för deras botande och för deras kroppars död. Men de skola icke märka och tro, att vattnen skola förändras och blifva en eld, som skall låga för evigt.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
67 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET