Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 68 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Michael och Raphael förskräcks över domens stränghet.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Michael och Raphael förskräcks över domens stränghet.
   

Härefter gaf han mig de utmärkande tecknen af alla de hemliga tingen i min store farfars faders Enochs bok och i de liknelser, hvilka blifvit gifna åt honom, införande dem för mig ibland orden i liknelsernas bok.
ärefter gaf han mig de utmärkande tecknen af alla de hemliga tingen i min store farfars faders Enochs bok och i de liknelser, hvilka blifvit gifna åt honom, införande dem för mig ibland orden i liknelsernas bok.    

På den tiden svarade den helige Michael och sade till Raphael: Maktens ande drifver mig bort och nödgar mig åstad. Hvem är i stånd att beskåda strängheten af änglarnes hemliga dom! fortfarandet af denna stränga dom, hvilken har skett och blifvit gjord oföränderlig, utan att smälta vid åsynen deraf?
2. På den tiden svarade den helige Michael och sade till Raphael: Maktens ande drifver mig bort och nödgar mig åstad. Hvem är i stånd att beskåda strängheten af änglarnes hemliga dom! fortfarandet af denna stränga dom, hvilken har skett och blifvit gjord oföränderlig, utan att smälta vid åsynen deraf?    

Återigen svarade den helige Michael och sade till den helige Raphael: hvilken är den, hvars hjerta ej blir ödmjukadt deraf och hvars njurar icke blifva plågade af dessa ting? Domen har blifvit verkställd emot dem genom dessa, som således hafva fört bort dem,
3. Återigen svarade den helige Michael och sade till den helige Raphael: hvilken är den, hvars hjerta ej blir ödmjukadt deraf och hvars njurar icke blifva plågade af dessa ting? Domen har blifvit verkställd emot dem genom dessa, som således hafva fört bort dem,    

och detta skedde, då de stodo inför Andarnes Herre. På lika sätt sade ock den helige Rakael till Raphael: de skola icke komma inför Herrens ögon, emedan Andarnes Herre har blifvit förtörnad på dem; ty de hafva uppfört sig såsom herrar.
4. och detta skedde, då de stodo inför Andarnes Herre. På lika sätt sade ock den helige Rakael till Raphael: de skola icke komma inför Herrens ögon, emedan Andarnes Herre har blifvit förtörnad på dem; ty de hafva uppfört sig såsom herrar.    

Derföre skall Han hemsöka dem med den hemliga domen i evighet. Ty hvarken skall någon ängel eller menniska erhålla del deraf; utan de allena skola emottaga sin egen dom i evighet.
5. Derföre skall Han hemsöka dem med den hemliga domen i evighet. Ty hvarken skall någon ängel eller menniska erhålla del deraf; utan de allena skola emottaga sin egen dom i evighet.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
68 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET