Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 82 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Enoch överlämnar sina skrifter till Mathusala. Fyra skottdagar. Stjärnorna som leder årstiderna och månaderna.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

Enoch överlämnar sina skrifter till Mathusala. Fyra skottdagar. Stjärnorna som leder årstiderna och månaderna.
   

Nu, min son Mathusala, säger jag dig alla dessa saker och skrifver dem för dig. För dig har jag uppenbarat allt, och har gifvit dig böcker om allting. Förvara, min son Mathusala, de böcker, som äro skrifne af din fader, på det du må kunna öfverlemna dem åt kommande slägten.
u, min son Mathusala, säger jag dig alla dessa saker och skrifver dem för dig. För dig har jag uppenbarat allt, och har gifvit dig böcker om allting. Förvara, min son Mathusala, de böcker, som äro skrifne af din fader, på det du må kunna öfverlemna dem åt kommande slägten.    

Vishet har jag lemnat åt dig, åt dina barn och din afkomma, på det de må lemna åt deras barn, från slägte till slägte, denna vishet i deras tankar,
2. Vishet har jag lemnat åt dig, åt dina barn och din afkomma, på det de må lemna åt deras barn, från slägte till slägte, denna vishet i deras tankar,    

och på det de, som fatta den, icke måtte slumra, utan höra med sina öron, på det de måtte lära denna vishet och finnas värdiga att äta af denna helsosama föda.
3. och på det de, som fatta den, icke måtte slumra, utan höra med sina öron, på det de måtte lära denna vishet och finnas värdiga att äta af denna helsosama föda.    

Välsignade äro alla de rättfärdige, välsignade alla, som vandra i rättfärdighet, hos hvilka ingen missgerning är funnen, såsom hos syndare, när alla deras dagar blifva räknade. Hvad solens gång på himmelen beträffar, så ingår och utgår den från hvarje port i trettio dagar, med anförarne för de tusende klasserna af stjernor, med fyra, som äro tillagde och höra till årets fyra delar, som leda dem och åtskilja dem vid fyra perioder.
4. Välsignade äro alla de rättfärdige, välsignade alla, som vandra i rättfärdighet, hos hvilka ingen missgerning är funnen, såsom hos syndare, när alla deras dagar blifva räknade. Hvad solens gång på himmelen beträffar, så ingår och utgår den från hvarje port i trettio dagar, med anförarne för de tusende klasserna af stjernor, med fyra, som äro tillagde och höra till årets fyra delar, som leda dem och åtskilja dem vid fyra perioder.    

Rörande dessa irra menniskorna sig ganska mycket och räkna dem icke vid beräkningen af hvarje tidrymd; ty de irra sig ganska mycket, rörande dem; ej heller känna menniskorna noggrannt, att de höra till beräkningen af året.
5. Rörande dessa irra menniskorna sig ganska mycket och räkna dem icke vid beräkningen af hvarje tidrymd; ty de irra sig ganska mycket, rörande dem; ej heller känna menniskorna noggrannt, att de höra till beräkningen af året.    

Men i sanning äro dessa utmärkta från evighet; en i första porten, en i den tredje, en i den fjerde och en i den sjette; Så att året är fullbordadt på trehundrade sextiofyra dagar.
6. Men i sanning äro dessa utmärkta från evighet; en i första porten, en i den tredje, en i den fjerde och en i den sjette; Så att året är fullbordadt på trehundrade sextiofyra dagar.    

Sannfärdigt har det blifvit uppgifvet och rigtigt beräknadt, hvad som är utmärkt; ty ljusen, månaderna, de bestämda omloppen, åren och dagarna har Uriel för mig förklarat och berättat, hvilken hela skapelsens Herre för min skull befallde, (i följd af himmelens kraft,
7. Sannfärdigt har det blifvit uppgifvet och rigtigt beräknadt, hvad som är utmärkt; ty ljusen, månaderna, de bestämda omloppen, åren och dagarna har Uriel för mig förklarat och berättat, hvilken hela skapelsens Herre för min skull befallde, (i följd af himmelens kraft,    

och makten som den äger både natt och dag) att för menniskan förklara lagarne för ljuset, för solen, månan och stjernorna och alla himmelens makter, hvilka hvälfvas hvar inom sin bana.
8. och makten som den äger både natt och dag) att för menniskan förklara lagarne för ljuset, för solen, månan och stjernorna och alla himmelens makter, hvilka hvälfvas hvar inom sin bana.    

Denna är stjernornas lag, hvilka nedgå på sina ställen, sina årstider, sina omloppstider, sina dagar och sina månader.
9. Denna är stjernornas lag, hvilka nedgå på sina ställen, sina årstider, sina omloppstider, sina dagar och sina månader.    

Dessa äro deras namn, som anföra dem, som bevaka dem och ingå i deras årstider, enligt lagen för deras omlopp, deras månader, tiden för deras inflytelse och deras ståndpunkter.
10. Dessa äro deras namn, som anföra dem, som bevaka dem och ingå i deras årstider, enligt lagen för deras omlopp, deras månader, tiden för deras inflytelse och deras ståndpunkter.    

Fyra anförare af dem ingå först, hvilka åtskilja årets fyra delar. Efter dessa komma tolf anförare för sina klasser, hvilka skilja månaderne och året i trehundrade sextiofyra dagar, jemte anförarne för ettusende, hvilka skilja imellan dagarne, likasom imellan de fyra tillagda, hvilka såsom anförare skilja de fyra delarne af året.
11. Fyra anförare af dem ingå först, hvilka åtskilja årets fyra delar. Efter dessa komma tolf anförare för sina klasser, hvilka skilja månaderne och året i trehundrade sextiofyra dagar, jemte anförarne för ettusende, hvilka skilja imellan dagarne, likasom imellan de fyra tillagda, hvilka såsom anförare skilja de fyra delarne af året.    

Dessa anförare för ett tusende äro midt ibland de styrande, och de styrande äro ställde hvar och en bakom sin ståndpunkt, och deras anförare göra afsöndringen. Dessa äro namnet på de anförare, hvilka skilja årets fyra delar, och som äro satte öfver dem: Melkel, Helammelak, Meliyal och Narel.
12. Dessa anförare för ett tusende äro midt ibland de styrande, och de styrande äro ställde hvar och en bakom sin ståndpunkt, och deras anförare göra afsöndringen. Dessa äro namnet på de anförare, hvilka skilja årets fyra delar, och som äro satte öfver dem: Melkel, Helammelak, Meliyal och Narel.    

Och namnen på dem, som anföra dessa äro: Adnarel, Jyasusal och Jyelumeel. Desse äro de tre, som följa efter anförarne för stjernornas klasser; hvarje följande efter de tre anförarne af klasserna, hvilka sjelfva följa efter dessa föreståndare för afsatserna, som åtskilja årets fyra delar.
13. Och namnen på dem, som anföra dessa äro: Adnarel, Jyasusal och Jyelumeel. Desse äro de tre, som följa efter anförarne för stjernornas klasser; hvarje följande efter de tre anförarne af klasserna, hvilka sjelfva följa efter dessa föreståndare för afsatserna, som åtskilja årets fyra delar.    

I första delen af året uppgår och styrer Melkyas, som kallas Tamani och Zahay. Alla dagarne af hans inflytelse, under hvilka han styrer, äro nittioen dagar.
14. I första delen af året uppgår och styrer Melkyas, som kallas Tamani och Zahay. Alla dagarne af hans inflytelse, under hvilka han styrer, äro nittioen dagar.    

Och dessa äro tecknen af dagarna, hvilka äro synliga på jorden. Under dagarna af hans inflytande är det utdunstning, hetta och besvär. Alla träd blifva fruktbärande; löfven på hvarje träd utspricka, säden skördas, rosen och hvarje slag af blommor blomstra på fältet, och vinterträden uttorka.
15. Och dessa äro tecknen af dagarna, hvilka äro synliga på jorden. Under dagarna af hans inflytande är det utdunstning, hetta och besvär. Alla träd blifva fruktbärande; löfven på hvarje träd utspricka, säden skördas, rosen och hvarje slag af blommor blomstra på fältet, och vinterträden uttorka.    

Dessa äro namnen på de anförare, som äro under dem, Barkel, Zelsabel; och ännu en annan anförare för ettusende kallas Heloyalef, hvars inflytelsedagar äro fullbordade.
16. Dessa äro namnen på de anförare, som äro under dem, Barkel, Zelsabel; och ännu en annan anförare för ettusende kallas Heloyalef, hvars inflytelsedagar äro fullbordade.    

Den andre anföraren näst efter dem är Helemmelek, hvars namn de kalla den lysande Zahay. Alla dagarne af hans ljus äro nittioen dagar.
17. Den andre anföraren näst efter dem är Helemmelek, hvars namn de kalla den lysande Zahay. Alla dagarne af hans ljus äro nittioen dagar.    

Dessa äro tecknen för dagarne på jorden, hetta och torka, medan träden frambringa sina frukter, värmda och fullmognade, och gifva sina frukter att torka. Hjordarne vallas och lamma. Alla jordens frukter samlas med hvarje ting på marken, och vinprässarne trampas. Detta inträffar under tiden af hans inflytelse.
18. Dessa äro tecknen för dagarne på jorden, hetta och torka, medan träden frambringa sina frukter, värmda och fullmognade, och gifva sina frukter att torka. Hjordarne vallas och lamma. Alla jordens frukter samlas med hvarje ting på marken, och vinprässarne trampas. Detta inträffar under tiden af hans inflytelse.    

Dessa äro deras namn och ordning, och namnen på de styrande, som äro under dem, på dem som äro anförare för ettusende, Gedaeyal, Keel, Heel. Och namnet på den tillagde anföraren för ettusende är Asphael. Dagarne för hans inflytelse hafva blifvit fulländade.
19. Dessa äro deras namn och ordning, och namnen på de styrande, som äro under dem, på dem som äro anförare för ettusende, Gedaeyal, Keel, Heel. Och namnet på den tillagde anföraren för ettusende är Asphael. Dagarne för hans inflytelse hafva blifvit fulländade.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
82 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET