Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 93 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterENOCHS EPISTEL

Veckoapokalypsen.

ENOCHS EPISTEL

Veckoapokalypsen.
   

Härefter började Enoch att tala ur en bok.
ärefter började Enoch att tala ur en bok.    

Och Enoch sade: Om rättfärdighetens barn, om de utvalde i verlden och om rättfärdighetens och redlighetens planta, Om dessa ting skall jag tala, och dessa ting skall jag förklara för eder, mina barn, jag som är Enoch. Genom det, som jag inhämtat af min himmelska uppenbarelse och af de helige änglars röst, har jag förvärfvat kunskap; och från himmelens skriftafla har jag hämtat förstånd.
2. Och Enoch sade: Om rättfärdighetens barn, om de utvalde i verlden och om rättfärdighetens och redlighetens planta, Om dessa ting skall jag tala, och dessa ting skall jag förklara för eder, mina barn, jag som är Enoch. Genom det, som jag inhämtat af min himmelska uppenbarelse och af de helige änglars röst, har jag förvärfvat kunskap; och från himmelens skriftafla har jag hämtat förstånd.  Dan. 4:10
. Dan. 4:14
 

Då började Enoch att tala ur en bok och sade: jag har blifvit född den sjunde i första veckan, då dom och rättfärdighet vaka med tålamod.
3. Då började Enoch att tala ur en bok och sade: jag har blifvit född den sjunde i första veckan, då dom och rättfärdighet vaka med tålamod.    

Men efter mig i andra veckan skall mycken ondska uppstiga, och bedrägeri skall utsprida sig. I denna veckan skall slutet af den första inträffa, i hvilken menniskoslägtet skall vara i säkerhet. Men när den första är fullkomnad, skall orättfärdigheten uppvexa, och Han skall verkställa sitt beslut på syndare *)
4. Men efter mig i andra veckan skall mycken ondska uppstiga, och bedrägeri skall utsprida sig. I denna veckan skall slutet af den första inträffa, i hvilken menniskoslägtet skall vara i säkerhet. Men när den första är fullkomnad, skall orättfärdigheten uppvexa, och Han skall verkställa sitt beslut på syndare *)    

Sedermera i tredje veckan, under dess fullbordan, skall en man **) af den rättvisa domens planta utväljas; och efter honom skall rättfärdighetens planta komma för alltid.
5. Sedermera i tredje veckan, under dess fullbordan, skall en man **) af den rättvisa domens planta utväljas; och efter honom skall rättfärdighetens planta komma för alltid.    

I den efterföljande fjerde veckan, under dess fullbordan, skola uppenbarelser af det heliga och det rätta blifva sedda, lagen för slägte efter slägte skall komma, och en boning skall uppbyggas för dem ***).
6. I den efterföljande fjerde veckan, under dess fullbordan, skola uppenbarelser af det heliga och det rätta blifva sedda, lagen för slägte efter slägte skall komma, och en boning skall uppbyggas för dem ***).    

Då, i femte veckan, under dess fullbordan, skall herrlighetens och maktens hus upprättas †) för evigt.
7. Då, i femte veckan, under dess fullbordan, skall herrlighetens och maktens hus upprättas †) för evigt.    

Derefter skola i sjette veckan alla de, som deri äro, blifva förmörkade, alla deras hjertan skola förgäta visheten, och då skall en man uppfara till himmelen ††). Under dess fullbordan skall äfven maktens hus brännas med eld, och hela slägtet af den utvalda stammen förskingras †††)
8. Derefter skola i sjette veckan alla de, som deri äro, blifva förmörkade, alla deras hjertan skola förgäta visheten, och då skall en man uppfara till himmelen ††). Under dess fullbordan skall äfven maktens hus brännas med eld, och hela slägtet af den utvalda stammen förskingras †††)    

Sedermera i sjunde veckan skall ett vrångt släkte uppstå; mångfaldiga skola deras gerningar blifva, och alla deras gerningar elaka.
9. Sedermera i sjunde veckan skall ett vrångt släkte uppstå; mångfaldiga skola deras gerningar blifva, och alla deras gerningar elaka.    

Under dess fullbordan skola de rättfärdiga, utvalda från den evigtvarande rättfärdighetens planta, blifva belönta; och dem skall gifvas sjufaldig undervisning om hvarje del af Hans skapelse.
10. Under dess fullbordan skola de rättfärdiga, utvalda från den evigtvarande rättfärdighetens planta, blifva belönta; och dem skall gifvas sjufaldig undervisning om hvarje del af Hans skapelse.    

Hvilken är det ibland alla menniskors barn, som är i stånd att höra den helige Endes röst utan rörelse? Hvilken är i stånd att tänka Hans tankar? Hvem är i stånd att betrakta alla himmelens verk? Hvem att fatta alla gerningar i himmelen?
11. Hvilken är det ibland alla menniskors barn, som är i stånd att höra den helige Endes röst utan rörelse? Hvilken är i stånd att tänka Hans tankar? Hvem är i stånd att betrakta alla himmelens verk? Hvem att fatta alla gerningar i himmelen?    

Han må se dess lifvande, men icke dess anda; han må vara i stånd att samtala derom, men icke att uppstiga dit. Han må se alla skiljegränser imellan dessa ting och öfverväga dem; men han kan icke göra något, som liknar dem.
12. Han må se dess lifvande, men icke dess anda; han må vara i stånd att samtala derom, men icke att uppstiga dit. Han må se alla skiljegränser imellan dessa ting och öfverväga dem; men han kan icke göra något, som liknar dem.    

Hvilken af alla menniskor är i stånd att fatta bredden och längden af jorden? Af hvem har alla dessa tings storhet blifvit sedd?
13. Hvilken af alla menniskor är i stånd att fatta bredden och längden af jorden? Af hvem har alla dessa tings storhet blifvit sedd?    

Är det någon menniska, som förmår fatta vidden af himmelen, hvad dess upphöjning är, och hvad som understöder den? Huru stort stjernornas antal är, och hvarest alla ljusen hvila sig?
14. Är det någon menniska, som förmår fatta vidden af himmelen, hvad dess upphöjning är, och hvad som understöder den? Huru stort stjernornas antal är, och hvarest alla ljusen hvila sig?    


*) Syndafloden. **) Abraham. ***) Lagen. †) Salomons tempel, ††) Elias. †††) Babyloniska fångenskapen.

*) Syndafloden. **) Abraham. ***) Lagen. †) Salomons tempel, ††) Elias. †††) Babyloniska fångenskapen.
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
93 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET