Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 98 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterENOCHS EPISTEL

Syndarnas njutningslystnad. Synden kommer inte ifrån himlen. All synd upptecknas i himlen. Verop över de orättfärdiga.

ENOCHS EPISTEL

Syndarnas njutningslystnad. Synden kommer inte ifrån himlen. All synd upptecknas i himlen. Verop över de orättfärdiga.
   

Och nu svär jag eder, J listige, så väl som eder, J enfaldige, att J, ofta betraktande jorden,
ch nu svär jag eder, J listige, så väl som eder, J enfaldige, att J, ofta betraktande jorden,    

J menniskor, kläden eder prägtigare än gifta qvinnor, och begge tillsammans bätre än ogifta, allestädes klädande eder i majestät, i prakt, i myndighet och i silfver; men guld, purpur, ära och rikedom flyta bort likasom vatten.
2. J menniskor, kläden eder prägtigare än gifta qvinnor, och begge tillsammans bätre än ogifta, allestädes klädande eder i majestät, i prakt, i myndighet och i silfver; men guld, purpur, ära och rikedom flyta bort likasom vatten.    

Lärdom och vishet äro således icke deras. Sålunda skola de förgås tillika med deras rikedom, med all deras herrlighet och deras ära. Medan deras andar skola med onåd, med mördande och yttersta armod kastas i en brinnande ugn.
3. Lärdom och vishet äro således icke deras. Sålunda skola de förgås tillika med deras rikedom, med all deras herrlighet och deras ära. Medan deras andar skola med onåd, med mördande och yttersta armod kastas i en brinnande ugn.    

Jag har svurit eder, J syndare, att hvarken berg eller kullar hafva varit eller skola blifva tjenliga för qvinnor *). Ej heller har brottet blifvit i denna väg nedsändt till oss på jorden, utan menniskor hafva af sig sjelfva påfunnit det; och högeligen skola de, som utöfva det, blifva förbannade.
4. Jag har svurit eder, J syndare, att hvarken berg eller kullar hafva varit eller skola blifva tjenliga för qvinnor *). Ej heller har brottet blifvit i denna väg nedsändt till oss på jorden, utan menniskor hafva af sig sjelfva påfunnit det; och högeligen skola de, som utöfva det, blifva förbannade.    

Ofruktsamhet skall icke eljest vara qvinnans lott; men i följd af sina händers verk skall han dö barnlös.
5. Ofruktsamhet skall icke eljest vara qvinnans lott; men i följd af sina händers verk skall han dö barnlös.    

Jag har svurit eder, J syndare, vid den helige och store Ende, att alla edra onda gerningar äro uppenbarade i himlarne, och att ingen af edra förtryckande gerningar är dold och hemlig.
6. Jag har svurit eder, J syndare, vid den helige och store Ende, att alla edra onda gerningar äro uppenbarade i himlarne, och att ingen af edra förtryckande gerningar är dold och hemlig.    

Tänken icke i edra själar, ej heller sägen i edra hjertan, att hvarje brott icke är uppenbart och sedt. I himmelen upptecknas det dagligen inför den Aldrahögste.
7. Tänken icke i edra själar, ej heller sägen i edra hjertan, att hvarje brott icke är uppenbart och sedt. I himmelen upptecknas det dagligen inför den Aldrahögste.    

Hädanefter skall det blifva uppenbaradt; ty hvarje förtryckets gerning, som J begån, skall dagligen upptecknas, tilldess tiden till eder fördömelse kommer.
8. Hädanefter skall det blifva uppenbaradt; ty hvarje förtryckets gerning, som J begån, skall dagligen upptecknas, tilldess tiden till eder fördömelse kommer.    

Ve eder, J enfaldige, ty J skolen förgås i eder enfaldighet. På de visa villen J icke höra, och det som är godt skolen J icke erhålla.
9. Ve eder, J enfaldige, ty J skolen förgås i eder enfaldighet. På de visa villen J icke höra, och det som är godt skolen J icke erhålla.    

Veten nu derföre, att J ären bestämda för förödelsens dag; vänten icke, att syndare skola lefva, utan i tidens fortgång skolen J dö, ty J ären icke tecknade till återlösning; Utan J ären bestämde för den stora domens dag, för olyckans dag och edra själars yttersta vanära.
10. Veten nu derföre, att J ären bestämda för förödelsens dag; vänten icke, att syndare skola lefva, utan i tidens fortgång skolen J dö, ty J ären icke tecknade till återlösning; Utan J ären bestämde för den stora domens dag, för olyckans dag och edra själars yttersta vanära.    

Ve eder, J hårdnackade uti hjertat, som begån missgerning och lefven af blod. Hvarifrån kommer det, att J föden eder af goda ting, dricken och blifven mättade? Är det icke, emedan vår Herre den Aldrahögste har försett jorden öfverflödigt med alla slags goda ting. För eder skall ingen fred blifva.
11. Ve eder, J hårdnackade uti hjertat, som begån missgerning och lefven af blod. Hvarifrån kommer det, att J föden eder af goda ting, dricken och blifven mättade? Är det icke, emedan vår Herre den Aldrahögste har försett jorden öfverflödigt med alla slags goda ting. För eder skall ingen fred blifva.    

Ve eder, som älsken orättfärdighetens gerningar. Hvarföre gören J eder hopp om det, som är godt? Veten att J skolen blifva öfverlemnade i de rättfärdigas händer, hvilka skola afhugga edra halsar, döda eder och icke visa eder medlidande.
12. Ve eder, som älsken orättfärdighetens gerningar. Hvarföre gören J eder hopp om det, som är godt? Veten att J skolen blifva öfverlemnade i de rättfärdigas händer, hvilka skola afhugga edra halsar, döda eder och icke visa eder medlidande.  Nätutg: Vers 10-12 syftar troligen på striden vid Harmagedon, då återstoden av judafolket för striden på jorden, medan de himmelska härskarorna för striden ifrån himlen. Se Joel 3:1-2
. Joel 3:9-16
. Upp. 19:17-21

Ve eder, som glädjen eder åt de rättfärdigas bekymmer, ty ingen graf skall blifva gräfd åt eder.
13. Ve eder, som glädjen eder åt de rättfärdigas bekymmer, ty ingen graf skall blifva gräfd åt eder.    

Ve eder, som tillintetgören de rättfärdigas ord; ty för eder skall icke blifva hopp om lif.
14. Ve eder, som tillintetgören de rättfärdigas ord; ty för eder skall icke blifva hopp om lif.    

Ve eder, som uppskrifven falskhetens ord och de ondas ord, ty de påminna sig sin falskhet, att de må höra och icke förgäta dårskapen
15. Ve eder, som uppskrifven falskhetens ord och de ondas ord, ty de påminna sig sin falskhet, att de må höra och icke förgäta dårskapen    

För dem skall icke blifva fred; utan de skola säkerligen dö hastigt.
16. För dem skall icke blifva fred; utan de skola säkerligen dö hastigt.    


*) Tilläfventyrs att förse dem med skatter till prydnads anskaffande.

*) Tilläfventyrs att förse dem med skatter till prydnads anskaffande.
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
98 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET