Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 1 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. But to them shall he give peace: he shall preserve the elect, and towards them exercise clemency. Then shall all belong to God; be happy and blessed; and the splendour of the Godhead shall illuminate them.

But to the just he will give peace, and will protect the chosen, and mercy will abide over them, and they will all be God's, and will be prosperous and blessed, and the light of God will shine for them.

But with the righteous He will make peace. And will protect the elect, And mercy shall be upon them. And they shall all belong to God, And they shall be prospered, And they shall all be blessed. And He will help them all, And light shall appear unto them, And He will make peace with them.

Men åt dem skall han gifva fred; Han skall bevara de utvalda och emot dem utöfva barmhertighet. De skola alla tillhöra Gud, blifva lyckliga och välsignade, och Gudomens klarhet skall upplysa dem.

Men de rättfärdiga skall han beskära frid och beskydda de utvalda, och nåden skall härska öfver dem. Alla skola de blifva Guds barn, och det skall gå dem väl, och de skola varda välsignade, och Guds ljus skall lysa för dem.Previous Chapter

Parallel Translations
1 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET