Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 10 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
12. And when all their sons shall be slain, when they shall see the perdition of their beloved, bind them for seventy generations underneath the earth, even to the day of judgment, and of consummation, until the judgment, the effect of which will last for ever, be completed.

2 Pet. 2:4. Jude 1:6.

When all their sons shall have slain one another, and they shall have seen the destruction of their beloved ones, bind them under the hills of the earth for seventy generations, till the day of their judgment and of their end, till the last judgment has been passed for all eternity.

2 Pet. 2:4. Jude 1:6.

And when their sons have slain one another, and they have seen the destruction of their beloved ones, bind them fast for seventy generations in the valleys of the earth, till the day of their judgement and of their consummation, till the judgement that is for ever and ever is consummated.

2 Pet. 2:4. Jude 1:6.

Och då alla deras söner skola blifva slagne, och de få se sina älskade förgås, bind dem då för sjuttio slägten ned under jorden till domens och förstörelsens dag, till dess domen, hvars verkan skall räcka i evighet, blifver fullbordad.

2 Petr. 2:4. Jud. 1:6.

När alla deras söner dräpa hvarandra och de skådat sina käras undergång, så fastbind dem under jordens kullar för sjuttio släktens tid, ända till deras doms och fullbordans dag, tills den yttersta domen hålles för all evighet.

2 Petr. 2:4. Jud. 1:6.Previous Chapter

Parallel Translations
10 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET