Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 105 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days, saith the Lord, they shall call to the children of the earth, and make them listen to their wisdom. Show them that you are their leaders; And that remuneration shall take place over the whole earth;

1. And in those days, says the Lord, "they will call and testify over the sons of the earth concerning their wisdom: show it to them, for ye are their leaders, and the rewards over all the earth.

1. In those days the Lord bade (them) to summon and testify to the children of earth concerning their wisdom: Show (it) unto them; for ye are their guides, and a recompense over the whole earth.

1. I dessa dagar, säger Herren, skola de ropa till jordens barn och förmå dem att lyssna till sin vishet. Visen dem, att J ären deras ledare; Och att vedergällning skall äga rum öfver hela jorden;

1. Och i de dagarna, säger Herren, skola de ropa till jordens söner och aflägga vittnesbörd om dessa böckers sanning. I, som ären deras ledare, visen dem böckerna och belöningarna för hela jorden.

2. for I and my Son will for ever hold communion with them in the paths of uprightness, while they are still alive. Peace shall be yours. Rejoice, children of integrity, in the truth.

2. For I and my son will join with them to eternity in the paths of rectitude in their lives. And peace will be to you; rejoice, ye children of rectitude, in truth!"

2. For I and My son will be united with them for ever in the paths of uprightness in their lives; and ye shall have peace: rejoice, ye children of uprightness. Amen.

2. ty jag och min Son skola för evigt hålla samqväm med dem på redlighetens vägar, medan de ännu äro i lifvet. Fred skall vara med eder. Glädjens, rättrådighetens barn, i sanningen.

2. Ty jag och min Son skola förena oss med dem för alltid och för evigt, emedan de under sin lefnad vandrade på rättskaffenhetens vägar. Och frid skall tillfalla eder. Fröjden eder i sanningen, I rättfärdighetens barn!Previous Chapter

Parallel Translations
105 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET