Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 108 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterAFSLUTNINGEN

En annan skrift av Henoch:
Ett astronomiskt objekt. Avslutande ord.

AFSLUTNINGEN

En annan skrift av Henoch:
Ett astronomiskt objekt. Avslutande ord.
   

En annan skrift, som Henoch skref för sin son Metusalah och för dem som komma efter honom och skola hålla förbundet i de yttersta dagarna.
n annan skrift, som Henoch skref för sin son Metusalah och för dem som komma efter honom och skola hålla förbundet i de yttersta dagarna.    

I, som hållen det och nu vänten i de dagarna, tills de som göra ondt och brottslingarnas makt taga en ände,
2. I, som hållen det och nu vänten i de dagarna, tills de som göra ondt och brottslingarnas makt taga en ände,    

vänten blott, tills synden förgås. Ty syndarnas namn skall utplånas ur de heligas böcker och deras säd förgås för alltid och för evigt, och deras andar skola dödas *, och de skola ropa och klaga på en öde plats och brinna i en eld, där ingen mark finnes.
3. vänten blott, tills synden förgås. Ty syndarnas namn skall utplånas ur de heligas böcker och deras säd förgås för alltid och för evigt, och deras andar skola dödas *, och de skola ropa och klaga på en öde plats och brinna i en eld, där ingen mark finnes.    

Och jag såg där någonting liknande ett moln, hvilket man icke kunde urskilja, ty för dess djup kunde jag icke med blicken omfatta det; och eldslågor såg jag brinna klart, och där kretsade föremål omkring, hvilka liknade berg, och rördes fram och tillbaka.
4. Och jag såg där någonting liknande ett moln, hvilket man icke kunde urskilja, ty för dess djup kunde jag icke med blicken omfatta det; och eldslågor såg jag brinna klart, och där kretsade föremål omkring, hvilka liknade berg, och rördes fram och tillbaka.    

Och jag frågade en af de heliga änglar, som voro med mig, och sade till honom: Hvad är detta, som skiner så klart? Ty det är ingen himmel, utan blott flamman af en brinnande eld och ljud af rop och gråt och jämmer och häftig pina.
5. Och jag frågade en af de heliga änglar, som voro med mig, och sade till honom: Hvad är detta, som skiner så klart? Ty det är ingen himmel, utan blott flamman af en brinnande eld och ljud af rop och gråt och jämmer och häftig pina.    

Och han sade till mig: Till denna ort, som du ser, föras syndarnas och hädarnas andar och deras som göra ondt och ändra det som Gud talade genom profeternas mun om de tillkommande tingen.
6. Och han sade till mig: Till denna ort, som du ser, föras syndarnas och hädarnas andar och deras som göra ondt och ändra det som Gud talade genom profeternas mun om de tillkommande tingen.    

Ty om dessa ting finnas skrifter ofvan i himmelen, på det att änglarna må läsa dem och veta hvad som skall hända syndarna och de ödmjukas andar och deras som späkte sina kroppar och fördenskull erhöllo sin lön af Gud och deras som ledo smälek af de onda människorna,
7. Ty om dessa ting finnas skrifter ofvan i himmelen, på det att änglarna må läsa dem och veta hvad som skall hända syndarna och de ödmjukas andar och deras som späkte sina kroppar och fördenskull erhöllo sin lön af Gud och deras som ledo smälek af de onda människorna,    

dem som älskade Gud och icke älskade silfver och guld och all världens ägodelar, utan gåfvo sin lekamen åt lidandet,
8. dem som älskade Gud och icke älskade silfver och guld och all världens ägodelar, utan gåfvo sin lekamen åt lidandet,    

och dem som i alla sina lifsdagar icke åstundade jordisk föda, utan ansågo sig själfva som en förgänglig fläkt och lefde därefter och vordo på mångfaldigt sätt pröfvade af Herren, men hvilkas andar befunnos rena för att prisa hans namn.
9. och dem som i alla sina lifsdagar icke åstundade jordisk föda, utan ansågo sig själfva som en förgänglig fläkt och lefde därefter och vordo på mångfaldigt sätt pröfvade af Herren, men hvilkas andar befunnos rena för att prisa hans namn.    

Alla välsignelser, som de erhålla, har jag framställt i böckerna. Och han har bestämt åt dem lönen därför, emedan de befunnos vara sådana, som älskade den eviga himmelen mera än sitt eget lif och som prisade mig medan de förtrampades af onda människor och måste af dem höra skymford och hädelser.
10. Alla välsignelser, som de erhålla, har jag framställt i böckerna. Och han har bestämt åt dem lönen därför, emedan de befunnos vara sådana, som älskade den eviga himmelen mera än sitt eget lif och som prisade mig medan de förtrampades af onda människor och måste af dem höra skymford och hädelser.    

Och nu skall jag kalla till mig de godas andar, af ljusets släkte, och förhärliga dem som föddes i mörker, hvilka icke i köttet lönades med ära, såsom deras tro förtjänade.
11. Och nu skall jag kalla till mig de godas andar, af ljusets släkte, och förhärliga dem som föddes i mörker, hvilka icke i köttet lönades med ära, såsom deras tro förtjänade.    

Och jag vill utföra i klart skinande ljus dem, som älskade mitt heliga namn och sätta hvar och en på ärans, hans äras tron.
12. Och jag vill utföra i klart skinande ljus dem, som älskade mitt heliga namn och sätta hvar och en på ärans, hans äras tron.  Matt. 19:28
 

Och de skola skina i tider utan tal, ty Guds dom är rättvis, och åt de trogna skall han skänka trohet i de rättskaffna vägarnas boning.
13. Och de skola skina i tider utan tal, ty Guds dom är rättvis, och åt de trogna skall han skänka trohet i de rättskaffna vägarnas boning.    

Och de skola se huru de, som föddes i mörker varda kastade i mörkret, men de rättfärdiga däremot skola skina.
14. Och de skola se huru de, som föddes i mörker varda kastade i mörkret, men de rättfärdiga däremot skola skina.    

Och syndarna skola ropa och se deras ljus. Och äfven syndarna skola gå till sin ort, hvarest dagar och tider äro dem fastställda.
15. Och syndarna skola ropa och se deras ljus. Och äfven syndarna skola gå till sin ort, hvarest dagar och tider äro dem fastställda.    

Här slutar propheten Enochs uppenbarelse.
_______
16. Här slutar propheten Enochs uppenbarelse.
_______    


Nätutg: Vers 16 är utelämnad i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande vers från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Vers 16 är utelämnad i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande vers från 1826 års sv. översättning.
   


* Nätutg: De engelska översättningarna har här ordet "slain".

* Nätutg: De engelska översättningarna har här ordet "slain".
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
108 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET