Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 13 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Then Enoch, passing on, said to Azazyel: You shalt not obtain peace. A great sentence is gone forth against you. He shall bind you;

1. And Enoch, departing, said to Azâzêl: "Thou wilt have no peace; a great condemnation has come upon thee, and he* will bind thee;

* i.e. Rufael, cf. Enoch 10:4.

1. And Enoch went and said: 'Azazel, thou shalt have no peace: a severe sentence has gone forth against thee to put thee in bonds:

1. Då gick Enoch åstad och sade till Azaziel: du skall icke erhålla fred; en stor dom har gått öfver dig. Han skall binda dig.

1. Och Henoch gick åstad och sade till Asael: Du får ingen frid. En sträng dom har utgått öfver dig, att man skall binda dig,

2. Neither shall relief, mercy, and supplication be yours, on account of the oppression which you have taught; And on account of every act of blasphemy, tyranny, and sin, which you have discovered to the children of men.

2. and alleviation and intercession and mercy will not be unto thee, because thou hast taught oppression, and because of all the deeds of abuse, oppression, and sin which thou hast showed to the children of men."

2. And thou shalt not have toleration nor †request† granted to thee, because of the unrighteousness which thou hast taught, and because of all the works of godlessness and unrighteousness and sin which thou hast shown to men.'

2. Ej heller skall tröst, nåd och bön beviljas dig, i anseende till det förtryck, som du har lärt. Och i anseende till hvarje hädisk, tyrannisk och syndig gerning, hvari du undervisat menniskornas barn.

2. och lindring, förbön och barmhärtighet skola icke tillfalla dig för det öfvervåld, som du lärt människobarnen, och för alla de hädelsens, våldets och syndens verk, som du visat dem.

3. Then departing from him I spoke to them all together; And they all became terrified, and trembled;

3. And then going, I spoke to them all together; and they were all afraid, fear and trembling seized them.

3. Then I went and spoke to them all together, and they were all afraid, and fear and trembling seized them.

3. Derefter skilde jag mig från honom och talte till dem alla gemensamt. Och de blefvo alla förskräckta och darrade.

3. Då gick jag vidare och talade till dem samtligen, och de blevo förfärade, och fruktan och skräck öfverföllo dem.

4. Beseeching me to write for them a memorial of supplication, that they might obtain forgiveness; and that I might make the memorial of their prayer ascend up before the God of heaven;

4. And they asked me to write a memorial petition for them that they thereby might attain forgiveness, and to carry their memorial petition before God into heaven.

4. And they besought me to draw up a petition for them that they might find forgiveness, and to read their petition in the presence of the Lord of heaven.

4. Bönfallande, att jag skulle skrifva en böneskrift för dem, att de skulle erhålla förlåtelse, och att jag skulle låta deras bönskrift komma inför himmelens Gud;

4. Och de bådo mig skrifva en böneskrift för dem, på det att de därigenom måtte erhålla förlåtelse, och att frambära den till himmelen inför Gud.

5. because they could not themselves thenceforwards address him, nor raise up their eyes to heaven on account of the disgraceful offence for which they were judged.

5. For they could not, from now on, speak with him, nor could they raise their eyes towards heaven from shame on account of their sins for which they were being punished.

5. For from thenceforward they could not speak (with Him) nor lift up their eyes to heaven for shame of their sins for which they had been condemned.

5. emedan de icke sjelfva ända ifrån den tiden inlemna den till honom, ej heller upplyfta sina ögon till himmelen, i anseende till den förhateliga öfverträdelse, för hvilken de blifvit dömde.

5. Ty själva kunde de icke längre tala med honom, icke heller upplyfta sina ögon mot himmelen, af blygsel öfver sin syndaskuld, för hvilken de straffades.

6. Then I wrote a memorial of their prayer and supplications, for their spirits, for everything which they had done, and for the subject of their entreaty, that they might obtain remission and rest.

6. Then I wrote this memorial petition, and prayed with reference to their souls and for each of their deeds, and for that which they had asked of me, that they thereby might obtain forgiveness and patience.

6. Then I wrote out their petition, and the prayer in regard to their spirits and their deeds individually and in regard to their requests that they should have forgiveness and length of days†.

6. Då skref jag en skrift och förbön för deras själar, att de måtte få förlåtelse och samvetsfred för allt, hvad de hade gjort, och jag framförde deras ärende.

6. Då affattade jag deras böneskrift för deras ande och för hvarje särskild gärning af dem och för det hvarom de bådo, att de därigenom måtte vinna tillgift och röna långmodighet.

7. Proceeding on, I continued over the waters of Danbadan, (16) which is on the right to the west of Armon, reading the memorial of their prayer, until I fell asleep.

(16) Danbadan. Dan in Dan (Knibb, p. 94).

7. And going I sat down near the waters of Dan in Dan, which is to the right [i.e. south] of the evening side [i.e. west] of Hermon, and read their memorial petition till I fell asleep.

7. And I went off and sat down at the waters of Dan, in the land of Dan, to the south of the west of Hermon: I read their petition till I fell asleep.

7. Vidare fortsatte jag min väg öfver Danbaddans vatten, hvilket är till höger, vester om Armon, läsande deras böneskrift, till dess jag föll i sömn.

7. Och jag gick åstad och satte mig vid Dans vattendrag i Dan, söder om Hermons västra sluttning, och läste deras böneskrift, tills jag somnade.

8. And behold a dream came to me, and visions appeared above me. I fell down and saw a vision of punishment, that I might relate it to the sons of heaven, and reprove them.

8. And, behold, a dream came to me, and visions fell upon me, and I saw the vision of chastisement to show to the sons of heaven, and to upbraid them.

8. And behold a dream came to me, and visions fell down upon me, and I saw visions of chastisement, and a voice came bidding (me) I to tell it to the sons of heaven, and reprimand them.

8. Och se, en dröm förekom mig, och en uppenbarelse gafs mig. Jag föll ned och såg en syn af straff, som jag skulle berätta för Himmelens söner och näpsa dem.

8. Och se, jag hade en dröm och såg syner. Och i en syn såg jag en straffdom, som jag skulle kungöra himmelens söner, tillrättavisande dem.

9. When I awoke I went to them. All being collected together stood weeping in Oubelseyael, which is situated between Libanos and Seneser, (17) with their faces veiled.

(17) Libanos and Seneser. Lebanon and Senir (near Damascus).

9. And having become awake I went to them, and they were all sitting assembled lamenting at Ublesjâêl, which is between the Lebanon and Sênêsêr, with their faces covered.

9. And when I awaked, I came unto them, and they were all sitting gathered together, weeping in Abelsjail, which is between Lebanon and Seneser, with their faces covered.

9. Då jag vaknade, gick jag till dem. Alla hade kommit tillsammans och stodo gråtande med höljda ansigten i Oubelseyael, hvilket är beläget imellan Libanon och Seneser.

9. Och när jag uppvaknat, gick jag till dem, och de sutto alla församlade i Ublesjael, mellan Libanon och Seneser, sörjande, med öfvertäckta ansikten.

10. I related in their presence all the visions which I had seen, and my dream; And began to utter these words of righteousness, reproving the Watchers of heaven.

10. And I related before them all the visions that I had seen in my sleep, and commenced to speak those words of justice and to upbraid the watchmen of heaven.

10. And I recounted before them all the visions which I had seen in sleep, and I began to speak the words of righteousness, and to reprimand the heavenly Watchers.

10. Jag berättade i deras närvaro alla de syner jag haft, och min dröm. Och började yttra dessa rättfärdighetens ord, bestraffande himmelens väktare.

10. Och jag omtalade för dem alla de syner jag sett under min sömn och begynte tala rättfärdighetens ord och bestraffa himmelens väktare.Previous Chapter

Parallel Translations
13 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET