Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 22 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
13. A receptacle of this sort has been formed for the souls of unrighteous men, and of sinners; of those who have completed crime, and associated with the impious, whom they resemble. Their souls shall not be annihilated in the day of judgment, neither shall they arise from this place.

And thus it has been created for the souls of men who were not just, but sinners, who were complete in their crimes; and they will be with criminals like themselves; but their souls will not be killed *) on the day of judgment and will not be taken from here."

Such has been made for the spirits of men who were not righteous but sinners, who were complete in transgression, and of the transgressors. they shall be companions: but their spirits shall not be slain in the day of judgement nor shall they be raised from thence.

Gg And this has been made for the spirits of men who shall not be righteous but sinners, who are godless, and of the lawless they shall be companions: but their spirits shall not be punished in the day of judgement nor shall they be raised from thence.

Ett förvaringsrum af detta slag har blifvit skapadt för själar af orättfärdiga menniskor och af syndare; af dem som hafva fullbordat brott och sällat sig tillsammans med de ogudaktiga, hvilka de likna. Deras själar skola icke blifva tillintetgjorda på domens dag, ej heller skola de uppstiga från detta ställe.

Således är den skapad för de människors själar, som icke voro rättfärdiga, utan syndare, fulländade i skuld. De skola vara hos de skyldiga, dem lika, men deras själar varda icke dödade på domens dag, icke heller skola de uttagas härifrån.Previous Chapter

Parallel Translations
22 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET