Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 26 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. From there I proceeded to the middle of the earth, and beheld a happy and fertile spot, which contained branches continually sprouting from the trees which were planted in it.

1. And from here I went to the middle of the earth, and saw a place, blessed and fruitful, where there were branches which rooted in and sprouted out of a tree that was cut.

1. And I went from thence to the middle of the earth, and I saw a blessed place in which there were trees with branches abiding and blooming [of a dismembered tree].

1. Derifrån begaf jag mig till midten af jorden, och såg ett lyckligt och fruktbart ställe, innehållande grenar, som oupphörligen utvuxo från de träd, som voro planterade derpå.

1. Och därifrån gick jag till jordens medelpunkt (1) och såg en välsignad och fruktbar ängd, där grenar från ett afhugget träd slogo rot och sköto skott.

2. There I saw a holy mountain, and underneath it water on the eastern side, which flowed towards the south.

2. And here I saw a holy mountain, and beneath the mountain, towards the east, water which flowed towards the south.

2. And there I saw a holy mountain, and underneath the mountain to the east there was a stream and it flowed towards the south.

2. Der såg jag ett heligt berg, och nedunder detsamma på östra sidan ett vatten, som flöt söder ut.

2. Och där såg jag ett heligt berg (2) och nedanför detta, öster därom, ett vattendrag (3), som flöt åt söder.

3. I saw also on the east another mountain as high as that; and between them there were deep, but not wide valleys. Water ran towards the mountain to the west of this; and underneath there was likewise another mountain.

3. And I saw towards the east another mountain of the same height, and between them a deep valley, but not broad: therein also water flowed along the mountain.

3. And I saw towards the east another mountain higher than this, and between them a deep and narrow ravine: in it also ran a stream underneath the mountain.

3. Jag såg äfven på östra sidan ett annat berg, lika så högt som detta, och imellan dem voro der djupa, men icke breda dalar. Vattnet rann emot berget på vestra sidan om detta, och der nedanföre var äfvenledes ett annat berg.

3. Och jag såg i öster ett annat berg (4) af samma höjd och mellan dem båda en djup, men icke bred dal (5), hvarest ett vatten flöt invid berget.

4. There was a valley, but not a wide one, below it; and in the midst of them were other deep and dry valleys towards the extremity of the three.

4. And towards the west of this was another mountain, lower than the former, not high, and below, between them a valley; and other deep and sterile valleys were at the end of the three.

4. And to the west thereof there was another mountain, lower than the former and of small elevation, and a ravine deep and drybetween them: and another deep and dry ravine was at the extremities of the three mountains.

4. Der var en dal nedanföre detsamma, men som icke var stor, och i midten af den voro andra torra, djupa dalar emot yttersta gränserna af de tre.

4. Och väster om detta var ett annat berg, lägre än det förra, och där nedanför mellan dem båda var en dal, och andra, djupa och torra dalar funnos vid de trenne bergens fot.

5. All these valleys, which were deep, but not side, consisted of a strong rock, with a tree which was planted in them.

5. And all the valleys were deep and not broad, of hard rock. And trees were planted upon them.

5. And all the ravines were deep and narrow, (being formed) of hard rock, and trees were not planted upon them.

5. Alla dessa dalar, hvilka voro djupa, men icke stora, bestodo af en stark klippa, samt ett träd, som var planteradt i dem.

5. Och alla dalarna, i den hårda klippan, voro djupa och smala. Och träd voro planterade på höjderna.

6. And I wondered at the rock and at the valleys, being extremely surprised.

6. And I was astonished on account of the rocks, and was astonished on account of the valley, and was very much astonished.

6. And I marveled at the rocks, and I marveled at the ravine, yea, I marveled very much.

6. Och jag förundrade mig öfver klippan och dalarne, varande högeligen förvånad.

6. Och jag förundrade mig öfver klipporna och öfver dalen* och undrade storligen.Previous Chapter

Parallel Translations
26 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET