Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 32 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After these things, surveying the entrances of the north, above the mountains, I perceived seven mountains replete with pure nard, odoriferous trees, cinnamon and papyrus.

1. And after these odors, as I looked towards the north, over the mountains, I saw seven mountains full of pleasant nard and fragrant trees and cinnamon and pepper.

1. And after these fragrant odours, as I looked towards the north over the mountains I saw seven mountains full of choice nard and fragrant trees and cinnamon and pepper.

Gg To the north-east I beheld seven mountains full of choice nard and mastic and cinnamon and pepper.

1. Efter dessa händelser öfversåg jag ingångarne i norr öfver bergen, och blef varse sju berg uppfyllda med ren nardus, välluktande träd, kanel och papyrus.

1. Och när jag blickade åt norr, bort öfver höjderna, såg jag sju berg, fulla med kostelig nardus och välluktande träd och kanel och peppar.

2. From there I passed on above the summits of those mountains to some distance eastwards, and went over the Erythraean sea. (37) And when I was advanced far beyond it, I passed along above the angel Zateel,

(37) Erythraean sea. The Red Sea.

2. And from here I went over the summits of those mountains, far towards the east, and passed far above the Erythraean sea, and went far from it and passed over the angel Zutêl.

2. And thence I went over the summits of all these mountains, far towards the east of the earth, and passed above the Erythraean sea and went far from it, and passed over the angel Zotiel.

2. Härifrån begaf jag mig öfver spetsarne af dessa berg ett stycke österut, och gick öfver den Erythræiska sjön, och då jag hade kommit långt på andra sidan om den, gick jag jemte ängeln Zatheel

2. Därifrån gick jag öfver de bergens toppar, fjärran mot öster, och drog vidare öfver Erythreiska hafvet och kom långt bort ifrån detta och sväfvade öfver ängeln Sutel.

3. and arrived at the garden of righteousness. In this garden I beheld, among other trees, some which were numerous and large, and which flourished there. Their fragrance was agreeable and powerful, and their appearance both varied and elegant. The tree of knowledge also was there, of which if any one eats, he becomes endowed with great wisdom.

3. And I came into the garden of justice, and I saw the mingled diversity of those trees; many and large trees are planted there, of attractive beauty and large and beautiful and magnificent, also the tree of wisdom; eating of it one learns great wisdom.

3. And I came to the Garden of Righteousness, and saw beyond those trees many large trees growing there and of goodly fragrance, large, very beautiful and glorious, and the tree of wisdom whereof they eat and know great wisdom.

Gg And I came to the Garden of Righteousness, and from afar off trees more numerous than these trees and great – †two† trees there, very great, beautiful, and glorious, and magnificent, and the tree of knowledge, whose holy fruit they eat and know great wisdom.

3. och anlände till rättfärdighetens trädgård. I denna trädgård såg jag ibland andra träd några, som voro talrika och stora, och hvilka blomstrade der. Deras vällukt var angenäm och kraftig, och deras utseende var både omskiftande och präktigt. Kunskapens träd var äfven der, af hvilket, om någon åt, han blef begåfvad med stor vishet.

3. Och jag kom in i rättfärdighetens lustgård och såg mångahanda träd, höga, välluktande, vackra och härliga, och äfven vishetens träd, som förlänar dem som äta däraf mycken visdom.

4. It was like a species of the tamarind tree, bearing fruit which resembled grapes extremely fine; and its fragrance extended to a considerable distance.

4. It is like the carob tree, and its fruit is like the grape, very good; the fragrance of this tree goes out and is spread far.

4. That tree is in height like the fir, and its leaves are like (those of) the Carob tree: and its fruit is like the clusters of the vine, very beautiful: and the fragrance of the tree penetrates afar.

4. Det var likt ett slag af Tamarind-trädet, bärande frukt som liknade vindrufvor, oändligt skön, och dess vällukt spridde sig på ett ansenligt afstånd.

4. Och det liknar johannesbrödträdet, och dess frukter äro mycket goda och likna vindruvor, och dess doft sprider sig vidt omkring.

5. I exclaimed, How beautiful is this tree, and how delightful is its appearance!

5. And I said: "This tree is beautiful; how beautiful and pleasant to look at!"

5. Then I said: 'How beautiful is the tree, and how attractive is its look!'

5. Jag ropade: huru skönt är icke detta träd, och huru angenämt är icke dess utseende!

5. Och jag sade: Skönt är detta träd, och hur härlig och ljuflig är ej dess anblick!

6. Then holy Raphael, an angel who was with me, answered and said, This is the tree of knowledge, of which your ancient father and your aged mother ate, who were before you; and who, obtaining knowledge, their eyes being opened, and knowing themselves to be naked, were expelled from the garden.

6. Then the holy angel Rufael, who was with me, answered and said to me: "This is the tree of wisdom from which thy old father and thy aged mother, who were before thee, ate, and they learned wisdom, and their eyes were opened, and they learned that they were naked, and were driven out of the garden."

6. Then Raphael the holy angel, who was with me, answered me and said: 'This is the tree of wisdom, of which thy father old (in years) and thy aged mother, who were before thee, have eaten, and they learnt wisdom and their eyes were opened, and they knew that they were naked and they were driven out of the garden.'

6. Då svarade den heliga Raphael, en ängel, som var med mig, och sade: Detta är kunskapens träd, af hvilket din stamfader och din stammoder, som blef enka, åto, hvilka voro före dig, och hvilka, då de erhållit kunskapen, fått öppna ögon och sett sig vara nakna, blefvo drifna ur trädgården.

6. Och den helige ängeln Rafael, som var med mig, svarade och sade: Detta är vishetens träd, hvaraf dina stamföräldrar, din åldrige fader och din gamla moder, hafva ätit. Och de funno vishetens kunskap, och deras ögon öppnades, och de sågo, att de voro nakna, och så blefvo de utdrivna ur lustgården.Previous Chapter

Parallel Translations
32 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET