Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 36 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Then I proceeded to the extremities of the earth southwards; where I saw three gates open to the south, from which issued dew, rain, and wind.

1. And from here I went towards the south, to the ends of the earth, and there I saw three open portals of heaven; out of them come the south wind and dew and rain and wind.

1. And from thence I went to the south to the ends of the earth, and saw there three open portals of the heaven: and thence there come dew, rain, †and wind†.

1. Då begaf jag mig till yttersta gränserna af jorden söderut, hvarest jag såg tre portar öppna mot söder, från hvilka framkommo dagg, regn och blåst.

1. Då begaf jag mig till yttersta gränserna af jorden söderut, hvarest jag såg tre portar öppna mot söder, från hvilka framkommo dagg, regn och blåst.

2. From there I went to the extremities of heaven eastwards; where I saw three heavenly gates open to the east, which had smaller gates within them.

2. And from here I went towards the east to the ends of the heavens, and there I saw the three portals of heaven open towards the east, and over them small portals.

2. And from thence I went to the east to the ends of the heaven, and saw here the three eastern portals of heaven open and small portals above them.

2. Derifrån gick jag till de yttersta gränserna af himmelen öster ut, hvarest jag såg tre himmelska portar öppna mot öster, hvilka hade smärre portar inom sig.

2. Derifrån gick jag till de yttersta gränserna af himmelen öster ut, hvarest jag såg tre himmelska portar öppna mot öster, hvilka hade smärre portar inom sig.

3. Through each of these small gates the stars of heaven passed on, and proceeded towards the west by a path which was seen by them, and that at every period of their appearance.

3. Through each one of these small portals the stars of the heavens come and go every evening on the path which is shown to them.

3. Through each of these small portals pass the stars of heaven and run their course to the west on the path which is shown to them.

3. Genom hvarje af dessa små portar framgingo himmelens stjernor och framskredo mot vester på en väg, som sågs af dem, och det vid hvarje period af deras synligblifvande.

3. Genom hvarje af dessa små portar framgingo himmelens stjernor och framskredo mot vester på en väg, som sågs af dem, och det vid hvarje period af deras synligblifvande.

4. When I beheld them, I blessed; every time in which they appeared, I blessed the Lord of glory, who had made those great and splendid signs, that they might display the magnificence of this works to angels and to the souls of men; and that these might glorify all his works and operations; might see the effect of his power; might glorify the great labour of his hands; and bless him for ever.

4. And as I looked, I blessed, and thus each time I blessed the Lord of glory, who had made the great and glorious wonders, to show the greatness of his work to the angels and to the souls of men, that they might praise his work, and that all his creatures might see the works of his might, and praise the great work of his hand, and bless him to eternity.

4. And as often as I saw I blessed always the Lord of Glory, and I continued to bless the Lord of Glory who has wrought great and glorious wonders, to show the greatness of His work to the angels and to spirits and to men, that they might praise His work and all His creation: that they might see the work of His might and praise the great work of His hands and bless Him for ever.

4. Då jag såg dem, välsignade jag hvar stund, hvarpå de syntes, välsignade herrlighetens Herre, som skapat dessa stora och lysande tecken, på det de måtte utbreda prakten af Hans verk för änglar och för menniskors själar, och att desse måtte prisa alla Hans verk och förrättningar, måtte se verkan af Hans makt, måtte prisa Hans händers stora arbete och välsigna Honom för evigt.

4. Då jag såg dem prisade jag hvarje gång härlighetens Herre, som gjort de stora och härliga undertingen för att visa änglarna och människornas själar sitt verks storhet, att de må lofprisa hans verk och att alla hans skapade varelser må se hans makts gärningar och lofva hans händers stora verk, och prisa honom i evighet.Previous Chapter

Parallel Translations
36 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET