Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 38 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. Nor thenceforwards shall any obtain commiseration from the Lord of spirits, because their lives in this world will have been completed.

And from that time on no one can ask for mercy from the Lord of the spirits, for their lives have ended.

And thenceforward none shall seek for themselves mercy from the Lord of Spirits For their life is at an end.

Ej heller skall någon allt ifrån den dagen erhålla förbarmande af Andarnes Herre, emedan deras lefnad i denna verlden blifvit fullkomnad.

Och från den stunden skall ingen kunna anropa andarnas Herre om nåd, ty deras lif har tagit en ände.Förra Kapitlet

Parallel Translations
38 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET