Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 38 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Den kommande domen mot syndarna.

SYNERNAS BOK

Den kommande domen mot syndarna.
   

Den första liknelsen. När de rättfärdigas församling skall blifva uppenbar och syndare dömda för deras brott och plågade i verldens åsyn.
en första liknelsen. När de rättfärdigas församling skall blifva uppenbar och syndare dömda för deras brott och plågade i verldens åsyn.    

När rättfärdigheten blir uppenbar i närvaro af de rättfärdiga sjelfva, hvilka skola blifva utvalda för deras goda gerningar, noga afvägda af Andarnes Herre; och när ljuset af de rättfärdiga och utvalda, som vistas på jorden, blifver uppenbart; hvar skall då syndarnes boning blifva, och hvar skola de finna hvilorum, som hafva förkastat Andarnes Herre? Det hade varit bättre för dem, om de aldrig blifvit födde.
2. När rättfärdigheten blir uppenbar i närvaro af de rättfärdiga sjelfva, hvilka skola blifva utvalda för deras goda gerningar, noga afvägda af Andarnes Herre; och när ljuset af de rättfärdiga och utvalda, som vistas på jorden, blifver uppenbart; hvar skall då syndarnes boning blifva, och hvar skola de finna hvilorum, som hafva förkastat Andarnes Herre? Det hade varit bättre för dem, om de aldrig blifvit födde.  Matt. 26:24
 

När de rättfärdigas hemligheter dessutom skola blifva upptäckta, då skola syndare dömas och ogudaktiga menniskor plågas i närvaro af de rättfärdiga och utvalda.
3. När de rättfärdigas hemligheter dessutom skola blifva upptäckta, då skola syndare dömas och ogudaktiga menniskor plågas i närvaro af de rättfärdiga och utvalda.    

Från denna tidpunkt skola de, som besitta jorden, upphöra att vara mäktiga och upphöjda. Aldrig skola de få förmåga att skåda de heligas ansigten; ty skenet af de heligas, rättfärdigas och utvaldas ansigten har blifvit sedt af Andarnes Herre.
4. Från denna tidpunkt skola de, som besitta jorden, upphöra att vara mäktiga och upphöjda. Aldrig skola de få förmåga att skåda de heligas ansigten; ty skenet af de heligas, rättfärdigas och utvaldas ansigten har blifvit sedt af Andarnes Herre.    

Likaväl skola icke de mäktiga Konungarne under denna tidpunkt blifva förstörda, utan öfverlämnas i de rättfärdigas och heligas händer.
5. Likaväl skola icke de mäktiga Konungarne under denna tidpunkt blifva förstörda, utan öfverlämnas i de rättfärdigas och heligas händer.    

Ej heller skall någon allt ifrån den dagen erhålla förbarmande af Andarnes Herre, emedan deras lefnad i denna verlden blifvit fullkomnad.
6. Ej heller skall någon allt ifrån den dagen erhålla förbarmande af Andarnes Herre, emedan deras lefnad i denna verlden blifvit fullkomnad.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
38 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET