Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 47 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. Then were the hearts of the saints full of joy, because the consummation of righteousness was arrived, the supplication of the saints heard, and the blood of the righteous appreciated by the Lord of spirits.

And the hearts of the holy ones were filled with joy, because the number of justice was fulfilled and the prayers of the just had been heard and the blood of the just one had been demanded before the Lord of the spirits.

And the hearts of the holy were filled with joy; Because the number of the righteous had been offered, And the prayer of the righteous had been heard, And the blood of the righteous been required before the Lord of Spirits.

Då blefvo de heligas hjertan fulla af glädje, emedan rättfärdighetens fullbordan var kommen. De heligas böner voro hörda och de rättfärdigas blod värderadt af Andarnes Herre.

Och de heligas hjärtan blefvo fulla af fröjd öfver att rättfärdighetens tal var fylldt och de rättfärdigas bön hörd och deras blod försonadt inför andarnas Herre.



Previous Chapter

Parallel Translations
47 Chapter

Next Chapter






Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames






The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET