Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 48 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Andra synen:
Rättfärdighetens källa. De rättfärdigas boning. Människosonen. Dom över jordens konungar och väldiga.

SYNERNAS BOK

Andra synen:
Rättfärdighetens källa. De rättfärdigas boning. Människosonen. Dom över jordens konungar och väldiga.
   

På detta ställe såg jag de rättfärdigas källa, hvilken aldrig uttorkar, omgifven af många vishetskällor. Af dessa drucko alla de törstiga och blefvo uppfyllda med vishet, hafvande deras boning hos de rättfärdiga, utvalda och heliga.
å detta ställe såg jag de rättfärdigas källa, hvilken aldrig uttorkar, omgifven af många vishetskällor. Af dessa drucko alla de törstiga och blefvo uppfyllda med vishet, hafvande deras boning hos de rättfärdiga, utvalda och heliga.  Upp. 21:6
 

Vid den tiden var denne menniskones Son åkallad inför Andarnas Herre, och hans namn i närvaro af den Gamle af dagar.
2. Vid den tiden var denne menniskones Son åkallad inför Andarnas Herre, och hans namn i närvaro af den Gamle af dagar.    

Förr än solen och himmelens tecken blefvo skapade; förr än himmelens stjernor blefvo bildade, var hans namn åkalladt inför Andarnes Herre.
3. Förr än solen och himmelens tecken blefvo skapade; förr än himmelens stjernor blefvo bildade, var hans namn åkalladt inför Andarnes Herre.    

Han skall blifva ett stöd för de rättfärdiga och heliga, att stödja sig på, utan att falla, och han skall blifva folkslagens ljus. Han skall blifva ett hopp för dem, hvilkas hjertan äro fulla af bekymmer.
4. Han skall blifva ett stöd för de rättfärdiga och heliga, att stödja sig på, utan att falla, och han skall blifva folkslagens ljus. Han skall blifva ett hopp för dem, hvilkas hjertan äro fulla af bekymmer.    

Alla som bo på jorden skola falla ned och tillbedja honom, skola välsigna och förherrliga honom, och lofsjunga Andarnes Herres namn.
5. Alla som bo på jorden skola falla ned och tillbedja honom, skola välsigna och förherrliga honom, och lofsjunga Andarnes Herres namn.    

Således har den ende Utvalde och förborgade varit till i Hans närvaro, innan verlden blef skapad, och i evighet.
6. Således har den ende Utvalde och förborgade varit till i Hans närvaro, innan verlden blef skapad, och i evighet.    

Han var till i Hans närvaro och har för de helige och rättfärdige uppenbarat Andarnes Herres vishet, ty han har förvarat de rättfärdigas lott, emedan de hafva hatat och förkastat denna värld af orättfärdighet och hafva i Andarnes Herres namn afskytt alla deras gerningar och vägar. Ty i Hans namn skola de blifva bevarade, och Hans vilja skall vara deras lif.
7. Han var till i Hans närvaro och har för de helige och rättfärdige uppenbarat Andarnes Herres vishet, ty han har förvarat de rättfärdigas lott, emedan de hafva hatat och förkastat denna värld af orättfärdighet och hafva i Andarnes Herres namn afskytt alla deras gerningar och vägar. Ty i Hans namn skola de blifva bevarade, och Hans vilja skall vara deras lif.  Gal. 1:4
. 1 Joh. 2:15
 

I dessa dagar skola jordens Konungar och mäktiga män, som vunnit verlden genom sina bedrifter, blifva ödmjuka till utseendet. Ty på deras ängslans och bekymmers dag skola deras själar icke blifva frälsta,
8. I dessa dagar skola jordens Konungar och mäktiga män, som vunnit verlden genom sina bedrifter, blifva ödmjuka till utseendet. Ty på deras ängslans och bekymmers dag skola deras själar icke blifva frälsta,    

och de skola blifva underdåniga dem, som jag har utvalt. Jag skall kasta dem likasom hö uti elden, och likasom bly i vattnet. Sålunda skola de brinna inför de rättfärdiga och sjunka inför de heliga, och ej en tiondel af dem skall finnas qvar.
9. och de skola blifva underdåniga dem, som jag har utvalt. Jag skall kasta dem likasom hö uti elden, och likasom bly i vattnet. Sålunda skola de brinna inför de rättfärdiga och sjunka inför de heliga, och ej en tiondel af dem skall finnas qvar.    

Men på deras bekymmers dag skall verlden erhålla lugn. Inför Honom skola de falla och icke blifva åter uppresta, och ej heller skall någon taga dem ur Hans händer och lyfta dem upp, emedan de hafva förnekat Andarnes Herre och hans Messiah. Andarnes Herres namn skall välsignas.
10. Men på deras bekymmers dag skall verlden erhålla lugn. Inför Honom skola de falla och icke blifva åter uppresta, och ej heller skall någon taga dem ur Hans händer och lyfta dem upp, emedan de hafva förnekat Andarnes Herre och hans Messiah. Andarnes Herres namn skall välsignas.  Ps. 2:2
 
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
48 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET