Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 49 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Wisdom is poured forth like water, and glory fails not before him for ever and ever;

1. For wisdom is poured out like water, and glory does not cease before him to all eternity.

1. For wisdom is poured out like water, And glory faileth not before him for evermore.

1. Visheten är utgjuten likasom vatten, och himmelsk lycksalighet saknas icke inför Honom från evighet till evighet;

1. Vishetens ande är utgjuten såsom vatten, och härligheten upphör icke inför honom från evighet till evighet.

2. for potent is he in all the secrets of righteousness. But iniquity passes away like a shadow, and possesses not a fixed station: for the Elect One stands before the Lord of spirits; and his glory is for ever and ever; and his power from generation to generation.

2. For he is powerful in all the secrets of justice; and injustice, like a shadow, will end, having no stability, because the Chosen One has arisen before the Lord of the spirits and his glory is to all eternity, and his power to all generations.

2. For he is mighty in all the secrets of righteousness, And unrighteousness shall disappear as a shadow, And have no continuance; Because the Elect One standeth before the Lord of Spirits, And his glory is for ever and ever, And his might unto all generations.

2. ty Han är mäktig i alla rättfärdighetens hemligheter. Men orättfärdigheten går bort såsom en skugga och äger ingen varaktighet, ty den Ende Utvalde står inför Andarnes Herre, och hans herrlighet varar från evighet till evighet, och hans makt ifrån slägte till slägte.

2. Ty han är mäktig i alla rättfärdighetens hemligheter, och orättvisan skall försvinna likt en skugga och ej längre äga bestånd emedan den Utvalde är uppstånden inför andarnas Herre och hans härlighet varar från evighet till evighet och hans makt från släkte till släkte.

3. With him dwells the spirit of intellectual wisdom, the spirit of instruction and of power, and the spirit of those who sleep in righteousness;

3. In him dwells the spirit of wisdom, and the spirit of him who imparts understanding, and the spirit of doctrine and of power, and the spirit of those asleep in justice.

3. And in him dwells the spirit of wisdom, And the spirit which gives insight, And the spirit of understanding and of might, And the spirit of those who have fallen asleep in righteousness.

3. Hos honom bor andan af förståndets vishet, andan af kunskap och af makt, och andan af dem, som afsomnat i rättfärdighet.

3. I honom bor vishetens ande och dens ande, som gifver förstånd, och kunskapens och kraftens ande, och deras ande, som äro afsomnade i rättfärdighet.

4. he shall judge secret things. Nor shall any be able to utter a single word before him; for the Elect One is in the presence of the Lord of Spirits, according to his own pleasure.

4. And he will judge the secrets, and no one will be able to speak a vain word before him, because he is the Chosen One before the Lord of the spirits, according to his will.

4. And he shall judge the secret things, And none shall be able to utter a lying word before him; For he is the Elect One before the Lord of Spirits according to His good pleasure.

4. Han skall döma förborgade ting. Ej heller skall någon blifva i stånd att yttra ett enda ord inför honom; ty den ende Utvalde är inför Andarnes Herre, i följd af sitt eget behag.

4. Och han skall döma det förborgade, och ingen skall kunna föra fåfängt tal inför honom, ty han är utvald inför andarnas Herre efter hans välbehag.Previous Chapter

Parallel Translations
49 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET