Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 5 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. They consider how the trees, when they put forth their green leaves, become covered, and produce fruit; understanding everything, and knowing that He who lives for ever does all these things for you:

1. I observed how the trees cover themselves with the green of the leaves and bear fruit; but observe ye all this and learn how he who lives forever has made all these for you;

1. Observe ye how the trees cover themselves with green leaves and bear fruit: wherefore give ye heed and know with regard to all His works, and recognize how He that liveth for ever hath made them so.

1. De betrakta, huru träden, då de framskjuta sina gröna löf, blifva öfverhöljda och frambringa frukt; fattande hvarje ting och vetande, att han, som lefver i evighet, gör allt detta för dig.

1. Jag iakttog huru träden betäcka sig med bladens grönska och bära frukt. Och I, gifven dock akt på allting och inse, att han, som lefver evigt, gjort allt detta för eder,

2. That the works at the beginning of every existing year, that all his works, are subservient to him, and invariable; yet as God has appointed, so are all things brought to pass.

2. how his works are before him in every year that comes, and all his works serve him and are not changed, but as God has ordained, so everything takes place.

2. And all His works go on thus from year to year for ever, and all the tasks which they accomplish for Him, and their tasks change not, but according as God hath ordained so is it done.

2. Att hans verk vid början af hvarje år, att alla hans verk, äro honom undergifna och oföränderliga. Men såsom Gud har förordnat, så är allting frambragt för att förgås.

2. att hans verk äro inför honom hvarje nytt år och alla hans verk tjäna honom och icke förändras, utan så, som Gud ordnat det, sker allt.

3. They see, too, how the seas and the rivers together complete their respective operations:

3. And see how the seas and the rivers together accomplish their work.

3. And behold how the sea and the rivers in like manner accomplish and change not their tasks from His commandments.

3. De se äfven, huru sjöar och floder tillsammans uppfylla hvar sina åligganden.

3. Och sen huru hafven och floderna allesamman fullgöra sin uppgift.

4. But you endure not patiently, nor fulfill the commandments of the Lord; but you transgress and calumniate his greatness; and malignant are the words in your polluted mouths against his Majesty. You withered in heart, no peace shall be to you!

4. But ye have not persevered and have not done the commandment of the Lord, but have transgressed, and have slandered his greatness with high and hard words from your unclean mouths. Ye hard-hearted, ye will have no peace.

4. But ye – ye have not been steadfast, nor done the commandments of the Lord, But ye have turned away and spoken proud and hard words With your impure mouths against His greatness. Oh, ye hard-hearted, ye shall find no peace.

4. Men J fördragen icke tåligt eller uppfyllen Herrens befallningar, utan J synden emot och smäden Hans storhet; och fiendtliga äro orden i edra besmittade munnar emot Hans majestät. J, som uti edra hjertan ären förtorkade, skolen ej smaka freden.

4. Men I hafven icke hållit ut och icke uppfyllt Herrens lag, utan öfverträdt den och med högmodiga, hädiska ord ur eder orena mun smädat hans storhet. I hårdhjärtade, I skolen icke finna någon frid.

5. Therefore your days shall you curse, and the years of your lives shall perish; perpetual execration shall be multiplied, and you shall not obtain mercy.

5. And therefore ye will curse your days, and the years of your lives perish; the everlasting curse will increase and ye will receive no mercy.

5. Therefore shall ye execrate your days, And the years of your life shall perish, And the years of your destruction shall be multiplied in eternal execration, And ye shall find no mercy.

5. Derföre skolen J förbanna edra dagar, och edra lefnadsår skola förgås. Den eviga förbannelsen skall mångdubblas och J skolen icke erhålla någon nåd.

5. Och därför skolen I förbanna edra dagar, och därför skola eder lefnadsår förgås. Stor skall den eviga fördömelsen vara, och I skolen icke finna nåd.

6. In those days shall you resign your peace with the eternal maledictions of all the righteous, and sinners shall perpetually execrate you; Shall execrate you with the ungodly.

6. On that day ye will give away your peace for an everlasting curse to all the just, and they will ever curse you as sinners, you together with the sinners.

6. a. In those days ye shall make your names an eternal execration unto all the righteous, b. And by you shall all who curse, curse, And all the sinners and godless shall imprecate by you, c. And for you the godless there shall be a curse. d. And all the ... shall rejoice, e. And there shall be forgiveness of sins, f. And every mercy and peace and forbearance: g. There shall be salvation unto them, a goodly light. i. And for all of you sinners there shall be no salvation, j. But on you all shall abide a curse.

6. I dessa dagar skolen J förlora eder fred genom alla de rättfärdiges förbannelser, och syndare skola oupphörligen afsky eder. Skola afsky eder jemte de ogudaktige.

6. I de dagarna skolen I lämna ifrån eder all frid för att vara en evig förbannelse för alla rättfärdiga, och de skola städse förbanna eder såsom syndare, eder tillsammans med de andra syndarna.

7. The elect shall possess light, joy, and peace; and they shall inherit the earth. But you, you unholy, shall be accursed.

Matt. 5:5

7. but for the chosen there will be light and joy and peace, and they will inherit the earth, but for you, the impious, there will be a curse.

Matt. 5:5

7. a. But for the elect there shall be light and joy and peace, b. And they shall inherit the earth.

Matt. 5:5

7. De utvalde skola äga ljus, glädje och fred, och de skola ärfva jorden. Men J ohelige skolen förbannas.

Matt. 5:5

7. Men de utvalda skola få ljus och fröjd och frid, och de skola ärfva landet; men eder, I gudlösa, skall förbannelse tillfalla.

Matt. 5:5

8. Then shall wisdom be given to the elect, all of whom shall live, and not again transgress by impiety or pride; but shall humble themselves, possessing prudence, and shall not repeat transgression.

8. And then also wisdom will be given to the chosen, and they will all live and not continue to sin; neither through wickedness nor through pride; but they in whom there is wisdom will be humble without continuing to sin.

8. And then there shall be bestowed upon the elect wisdom, And they shall all live and never again sin, Either through ungodliness or through pride: But they who are wise shall be humble.

8. Då skall visdom gifvas åt de utvalde, de skola alla lefva, och icke å nyo synda af ondska eller högmod, utan de skola förödmjuka sig, ägande visheten, och skola icke återfalla i öfverträdelse.

8. Äfven skall vishet då förlänas åt de utvalda, och de skola alla lefva och icke åter synda, hvarken af obetänksamhet eller af öfvermod, utan de skola vara ödmjuka, de som då hafva vishet, utan att åter synda.

9. They shall not be condemned the whole period of their lives, not die in torment and indignation; but the sum of their days shall be completed, and they shall grow old in peace; while the years of their happiness shall be multiplied with joy, and with peace, for ever, the whole duration of their existence.

9. And they will not be punished all the days of their lives, and will not die through plagues or judgments of wrath, but the number of the days of their lives will be completed, and their lives will become old in peace, and the years of their joy will be many in everlasting happiness and peace, for all the days of their lives.

9. And they shall not again transgress, Nor shall they sin all the days of their life, Nor shall they die of (the divine) anger or wrath, But they shall complete the number of the days of their life. And their lives shall be increased in peace, And the years of their joy shall be multiplied, In eternal gladness and peace, All the days of their life.

9. De skola icke fördömas för hela deras lefnad, ej heller dö i plågor och förkastelse, utan summan af deras dagar skall fyllas, och de skola åldras i ro. Åren af deras lycksalighet skall mångfaldigas med glädje och fred för altid, så länge deras lif räcker.

9. Och under hela sitt lif skola de icke blifva straffade, icke heller skola de dö genom plågor eller vredesdomar, utan talet på deras lefnadsdagar skall fullbordas, och de skola åldras i frid, och deras lyckas år varda många i evig fröjd och frid hela deras lif.Previous Chapter

Parallel Translations
5 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET