Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 5 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. Then shall wisdom be given to the elect, all of whom shall live, and not again transgress by impiety or pride; but shall humble themselves, possessing prudence, and shall not repeat transgression.

And then also wisdom will be given to the chosen, and they will all live and not continue to sin; neither through wickedness nor through pride; but they in whom there is wisdom will be humble without continuing to sin.

And then there shall be bestowed upon the elect wisdom, And they shall all live and never again sin, Either through ungodliness or through pride: But they who are wise shall be humble.

Då skall visdom gifvas åt de utvalde, de skola alla lefva, och icke å nyo synda af ondska eller högmod, utan de skola förödmjuka sig, ägande visheten, och skola icke återfalla i öfverträdelse.

Äfven skall vishet då förlänas åt de utvalda, och de skola alla lefva och icke åter synda, hvarken af obetänksamhet eller af öfvermod, utan de skola vara ödmjuka, de som då hafva vishet, utan att åter synda.Previous Chapter

Parallel Translations
5 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET