Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 53 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. There my eyes beheld a deep valley; and wide was its entrance. All who dwell on land, on the sea, and in islands, shall bring to it gifts, presents, and offerings; yet that deep valley shall not be full.

1. And there my eyes saw a deep valley, whose mouth was open, and all those who dwell upon the earth and sea and islands will bring him gifts and presents and tokens of submission, but that deep valley will not be filled.

1. There mine eyes saw a deep valley with open mouths, and all who dwell on the earth and sea and islands shall bring to him gifts and presents and tokens of homage, but that deep valley shall not become full.

1. Der sågo mina ögon en djup dal, och vid var dess ingång. Alla de, som bo på landet, på haf och på öar, skola ditföra gåfvor, skänker och offer; men den djupa dalen skall icke blifva full.

1. Och där sågo mina ögon en djup dal, hvars mynning var öppen, och alla som bo på fästet och i hafvet och på öarna skola bringa honom gåfvor och skänker och hyllningstecken, men den djupa dalen varder ändå icke fylld.

2. Their hands shall commit iniquity. Whatsoever they produce by labour, the sinners shall devour with crime. But they shall perish from the face of the Lord of spirits, and from the face of his earth. They shall stand up, and shall not fail for ever and ever.

2. And they commit crimes with their hands, and everything they make they devour criminally, they, the sinners; but they will be destroyed in the presence of the Lord of the spirits, they, the sinners, and will be chased from off the face of his earth continually to all eternity.

2. And their hands commit lawless deeds, And the sinners devour all whom they lawlessly oppress: Yet the sinners shall be destroyed before the face of the Lord of Spirits, And they shall be banished from off the face of His earth, And they shall perish for ever and ever.

2. Deras händer skola begå orättfärdighet. Hvad helst de genom arbete frambringa, skola syndare under brott uppsluka; men de skola utplånas från Andarnes Herres ansigte och från Hans jords yta. De skola uppstå, och skola icke förgås från evighet till evighet.

2. Och syndarna begå förbrytelser med sina händers verk och förtära brottsligen frukten av de frommas arbete; därför skola de omkomma inför andarnas Herres ansikte och bortjagas från hans jords yta för all evighet.

3. I beheld the angels of punishment, who were dwelling there, and preparing every instrument of Satan.

Enoch 66:1

3. For I have seen the angels of punishment, going and preparing all the instruments for Satan.

Enoch 66:1

3. For I saw all the angels of punishment abiding (there) and preparing all the instruments of Satan.

Enoch 66:1

3. Jag såg straffets änglar, som voro boende der och tillagande hvarje Satans verktyg.

Enoch 66:1

3. Ty jag har sett straffänglarna, hur de gingo och tillredde alla verktygen åt Satan.

Enoch 66:1

4. Then I inquired of the angel of peace, who proceeded with me, for whom those instruments were preparing.

4. And I asked the angel of peace who went with me: "These instruments, for whom have they been prepared?"

4. And I asked the angel of peace who went with me: 'For whom are they preparing these instruments? '

4. Då frågade jag fredens ängel, som gick med mig, för hvilka dessa verktyg tillagades.

4. Och jag frågade fridens ängel, som gick med mig: För hvem beredas dessa verktyg?

5. He said, These they are preparing for the kings and powerful ones of the earth, that thus they may perish.

5. And he said to me: "These are prepared for the kings and the mighty of this earth that they be destroyed with them.

5. And he said unto me: 'They prepare these for the kings and the mighty of this earth, that they may thereby be destroyed.

5. Han sade: dessa tillagas för konungarne och de mäktige på jorden, att de sålunda skola förgås.

5. Och han sade till mig: Dem bereda de för denna jordens konungar och mäktige, att de må förgöras därmed.

6. After which the righteous and chosen house of his congregation shall appear, and thenceforward unchangeable in the name of the Lord of spirits.

6. And after this the Just and Chosen One will cause the house of his congregation to appear; henceforth it will not be hindered in the name of the Lord of the spirits.

6. And after this the Righteous and Elect One shall cause the house of his congregation to appear: henceforth they shall be no more hindered in the name of the Lord of Spirits.

6. Hvarefter de rättfärdigas och utvaldas hus af Hans församling skall blifva synligt, dädanefter oföränderligt i Andarnes Herres namn.

6. Och därefter skall den Rättfärdige och Utvalde låta se sin församlings hydda, ty från den stunden skall han ej längre hindras, i andarnas Herres namn.

7. Nor shall those mountains exist in his presence as the earth and the hills, as the fountains of water exist. And the righteous shall be relieved from the vexation of sinners.

7. And these mountains will be in his presence like the earth, and the hills will be like a fountain of water, and the just will rest from the oppression of the sinners."

7. And these mountains shall not stand as the earth before his righteousness, But the hills shall be as a fountain of water, And the righteous shall have rest from the oppression of sinners.'

7. Ej heller skola dessa berg vara till inför Honom, såsom jorden, kullarne och vattenkällorna äro till. Och de rättfärdiga skola blifva befriade från syndares qval.

7. Och dessa berg varda inför hans anlete såsom jorden, och kullarna såsom en vattukälla, och de rättfärdiga skola få frid och ej mera förtryckas af syndarna.Previous Chapter

Parallel Translations
53 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET