Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 61 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days I beheld long ropes given to those angels; who took to their wings, and fled, advancing towards the north.

1. And I saw in those days that long cords were given to those angels, and they took to themselves wings, and flew, and went towards the north.

1. And I saw in those days how long cords were given to those angels, and they took to themselves wings and flew, and they went towards the north.

1. I dessa dagar såg jag långa tåg gifvas åt dessa änglar, hvilka togo till sina vingar och flögo framåt emot norr.

1. Och i de dagarna såg jag huru långa snören gåfvos åt de änglarna, och de togo vingar och flögo till norden.

2. And I inquired of the angel, saying, Wherefore have they taken those long ropes, and gone forth? He said, They are gone forth to measure.

2. And I asked the angel, saying: "Why have these taken the long cords, and have gone away?" And he said to me: "They went out to measure."

2. And I asked the angel, saying unto him: 'Why have those (angels) taken these cords and gone off?' And he said unto me: 'They have gone to measure.'

2. Och jag frågade ängelen sägande: hvarföre hafva de tagit dessa tåg och begifvit sig bort? Han sade: de hafva begifvit sig bort, för att mäta.

2. Och jag frågade ängeln och sade: Hvi fingo de långa snören och foro bort? Och han sade till mig: De foro bort för att mäta.

3. The angel, who proceeded with me, said, These are the measures of the righteous; and cords shall the righteous bring, that they may trust in the name of the Lord of spirits for ever and ever.

3. And the angel, who went with me, said to me: "These bring the measures of the just and the ropes of the just, that they may support themselves on the name of the Lord of the spirits to all eternity.

3. And the angel who went with me said unto me: 'These shall bring the measures of the righteous, And the ropes of the righteous to the righteous, That they may stay themselves on the name of the Lord of Spirits for ever and ever.

3. Ängelen som gick med mig sade: dessa äro de rättfärdigas mått, och tåg skola de rättfärdiga medhafva, på det de må förtrösta på Andarnes Herres namn från evighet till evighet.

3. Och ängeln, som gick med mig, sade: De medföra de rättfärdigas mått och snören, att dessa för alltid och evigt må stödja sig vid andarnas Herres namn.

4. The elect shall begin to dwell with the elect. And these are the measures which shall be given to faith, and which shall strengthen the words of righteousness.

4. And the chosen will begin and dwell with the chosen, and these measures will be given to faith [fidelity], and will strengthen the word of justice.

4. The elect shall begin to dwell with the elect, And those are the measures which shall be given to faith And which shall strengthen righteousness.

4. De utvalde skola begynna att bo med de utvalde. Och dessa äro de mått, hvilka skola gifvas åt tron och hvilka skola stärka rättfärdighetens ord.

4. De utvalda skola begynna bo hos de utvalda, och dessa mått skola beskäras tron och stadfästa rättvisans ord.

5. These measures shall reveal all the secrets in the depth of the earth. And it shall be, that those who have been destroyed in the desert, and who have been devoured by the fish of the sea, and by wild beasts, shall return, and trust in the day of the Elect One; for none shall perish in the presence of the Lord of spirits, nor shall any be capable of perishing.

5. And these measures will reveal all the secrets of the depths of the earth, and those who have been destroyed by the desert, and those who have been devoured by the fish of the sea, and by the beasts, that they return and support themselves on the day of the Chosen One, for none will be destroyed before the Lord of the spirits, and none can be destroyed.

5. And these measures shall reveal all the secrets of the depths of the earth, And those who have been destroyed by the desert, And those who have been devoured by the beasts, And those who have been devoured by the fish of the sea, That they may return and stay themselves On the day of the Elect One; For none shall be destroyed before the Lord of Spirits, And none can be destroyed.

5. Dessa mått skola uppenbara alla hemligheterna i jordens djup. Och det skall ske, att de som hafva omkommit i öknen och som hafva blifvit uppslukade af hafvets fisk och af vilddjuren, skola återkomma och förtrösta, på den Utvaldes dag; ty ingen skall förgås inför Andarnes Herre, ej heller skall någon blifva i stånd att kunna förgås.

5. Och dessa mått skola uppenbara allt det i jordens innandöme förborgade och dem som hafva omkommit i öknen och dem som blifvit uppätna af fiskarna i hafvet och djuren på marken, att de må vända åter och förlita sig på den Utvaldes dag, ty ingen skall förgås inför andarnas Herre, och ingen skall kunna förgås.

6. Then they received the commandment, all who were in the heavens above; to whom a combined power, voice, and splendour, like fire, were given.

6. And then received a command all who dwell in the heights of heaven, and one power, and one voice, and one light, like the fire, was given to them.

6. And all who dwell above in the heaven received a command and power and one voice and one light like unto fire.

6. Då emottog de befallningen, alla som voro ofvanefter i himlarne, åt hvilka en förenad makt, röst och glans, liksom eld, blefvo gifna.

6. Och alla som äro ofvan i himmelen erhöllo befallning; och samma kraft och samma röst och samma sken, likt eld, gåfvos åt dem alla.

7. And first, with their voice, they blessed him, they exalted him, they glorified him with wisdom, and ascribed to him wisdom with the word, and with the breath of life.

7. And that one first they blessed and exalted and glorified with wisdom, and showed themselves wise in speech and in the spirit of life.

7. And that One (with) their first words they blessed, And extolled and lauded with wisdom, And they were wise in utterance and in the spirit of life.

7. Och först välsignade de honom med sin röst, upphöjde honom, prisade honom med vishet och tillskrefvo honom vishet med ord och med lifvets andedrägt.

7. Och i vishet prisade de först den Utvalde och upphöjde och lofvade honom och tedde sig visa i sitt tal och i det eviga lifvets ande, som blifvit dem gifven.

8. Then the Lord of spirits seated upon the throne of his glory the Elect One; Who shall judge all the works of the holy, in heaven above, and in a balance shall he weigh their actions.

8. And the Lord of the spirits placed his Chosen One on the throne of his glory, and he will judge all the deeds of the holy ones in heaven, and will weigh their deeds on scales.

8. And the Lord of Spirits placed the Elect one on the throne of glory. And he shall judge all the works of the holy above in the heaven, And in the balance shall their deeds be weighed.

8. Då satte Andarnes Herre den ende Utvalde på sin herrlighets thron, Hvilken skall döma alla de heligas verk i himmelen ofvanefter, och i en vigtskål skall han väga deras gerningar,

8. Och andarnas Herre satte den Utvalde på sin härlighets tron, och han skall döma alla de heligas i himmelen verk och väga deras gärningar med våg.

9. And when he shall lift up his countenance to judge their secret ways in the word of the name of the Lord of spirits, and their progress in the path of the righteous judgment of God most high; They shall all speak with united voice; and bless, glorify, exalt, and praise, in the name of the Lord of spirits.

9. And when he shall raise his countenance to judge their paths that are secret by the word of the name of the Lord of the spirits, and their path in the way of the just judgment of the highest God, then they will all speak with one voice, and bless, and praise, and exalt, and glorify the name of the Lord of the spirits.

9. And when he shall lift up his countenance To judge their secret ways according to the word of the name of the Lord of Spirits, And their path according to the way of the righteous judgement of the Lord of Spirits, Then shall they all with one voice speak and bless, And glorify and extol and sanctify the name of the Lord of Spirits.

9. och då skall han upplyfta sitt ansigte och döma deras heliga vägar genom ordet i Andarnes Herres namn, och deras fortgång på vägen till Guds den aldrahögstes rättfärdiga dom. De skola alla tala med förenad röst och välsigna, förherrliga, upphöja och lofsjunga i Andarnes Herres namn.

9. Och när han upplyfter sitt anlete för att i andarnas Herres namn och efter den högste Gudens dom döma deras fördolda vägar och deras stigar, så skola de alla samfäldt tala och lofva och prisa och upphöja och berömma andarnas Herres namn.

10. He shall call to every power of the heavens, to all the holy above, and to the power of God. The Cherubim, the Seraphim, and the Ophanin, all the angels of power, and all the angels of the Lords, namely, of the Elect One, and of the other Power, who was upon earth over the water on that day,

2 Thess. 1:7. Gen. 1:2.

10. And then will cry out all the host of the heavens, and all the holy ones above, and the host of God, Cherubim and Seraphim and Ophanim, and all the angels of power, and all the angels of supremacies, and the Chosen One, and the other powers on the earth, above the water, on that day;

2 Thess. 1:7. Gen. 1:2.

10. And He will summon all the host of the heavens, and all the holy ones above, and the host of God, the Cherubic, Seraphin and Ophannin, and all the angels of power, and all the angels of principalities, and the Elect One, and the other powers on the earth (and) over the water.

2 Thess. 1:7. Gen. 1:2.

10. Han skall ropa på varje makt i himlarne, på alla de heliga ofvanefter och på Guds makt. Cherubim och Seraphim och Ophanim, alla maktens änglar och alla Herrens änglar, nemligen den ende Utvaldes och den andra maktens, *) som på jorden sväfvade öfver vattnet på den dagen,

2 Tess. 1:7. 1 Mos. 1:2.

10. Och alla himlarnas här och alla heliga därofvan och Guds härskara, kerubim, serafim och ofanim, och alla maktens och väldigheternas änglar och den Utvalde och de andra makterna, på fästet och ofvan vattnet,

2 Tess. 1:7. 1 Mos. 1:2.

11. Shall raise their united voice; shall bless, glorify, praise, and exalt with the spirit of faith, with the spirit of wisdom and patience, with the spirit of mercy, with the spirit of judgment and peace, and with the spirit of benevolence; all shall say with united voice; Blessed is He; and the name of the Lord of spirits shall be blessed for ever and for ever;

11. and will raise one voice, and will bless, and glorify, and praise, and exalt, in the spirit of faith [fidelity], and in the spirit of wisdom and of patience, and in the spirit of mercy, and in the spirit of judgment and of peace, and in the spirit of goodness, and will all say with one voice; 'Blessed is he, and blessed be the name of the Lord of the spirits, in eternity, and to eternity.'

11. On that day shall raise one voice, and bless and glorify and exalt in the spirit of faith, and in the spirit of wisdom, and in the spirit of patience, and in the spirit of mercy, and in the spirit of judgement and of peace, and in the spirit of goodness, and shall all say with one voice: "Blessed is He, and may the name of the Lord of Spirits be blessed for ever and ever."

11. Skola upphöja sin förenade röst, skola välsigna, förherrliga, lofsjunga och förhöja med trons anda, med vishetens och fördragsamhetens anda, med nådens anda, med domens och fredens anda, och med välviljans anda; alla skola säga med förenad röst: välsignad vare Han; och Andarnes Herres namn skall välsignas från evighet till evighet;

11. skola på den dagen samstämmigt begynna prisa och lofva och berömma och upphöja Gud i trons och vishetens och tålamodets och barmhärtighetens och rättvisans och fridens och godhetens anda och skola alla säga med en röst: Pris vare honom, och lofvadt vare andarnas Herres namn från evighet till evighet!

12. all, who sleep not, shall bless it in heaven above. All the holy in heaven shall bless it; all the elect who dwell in the garden of life; and every spirit of light, who is capable of blessing, glorifying, exalting, and praising your holy name; and every mortal man, (56) more than the powers of heaven, shall glorify and bless your name for ever and ever.

(56) Every mortal man. Literally, "all of flesh" (Laurence, p. 73).

12. And all who do not sleep in high heavens will bless him; all his holy ones, who are in heaven, will bless him, and all the chosen, who dwell in the garden of life, and every spirit of light, who is able to bless, and glorify, and exalt, and say: 'Holy,' to thy sacred name, and all flesh, which will exceedingly praise and bless thy name to all eternity.

12. All who sleep not above in heaven shall bless Him: All the holy ones who are in heaven shall bless Him, And all the elect who dwell in the garden of life: And every spirit of light who is able to bless, and glorify, and extol, and hallow Thy blessed name, And all flesh shall beyond measure glorify and bless Thy name for ever and ever.

12. alla, som icke sofva, skola välsigna det i himmelen ofvanefter. Alla de helige i himmelen skola välsigna det; alla de utvalde, som bo i lifsens trädgård, och hvarje ljusets ande, som är i stånd att välsigna, förherrliga, upphöja, och lofsjunga ditt heliga namn; och hvarje dödlig menniska skall, jemte himmelens makter, förherrliga och välsigna ditt namn i evighet.

12. Alla som icke sofva, ofvan i himmelen, skola prisa honom, och alla hans heliga, som äro i himmelen, och alla utvalda, som bo i lifvets lustgård, hvarje ljusets ande, som mäktar prisa och lofva och upphöja och helga ditt heliga namn, och allt kött, som skall öfversvinneligt prisa och lofva ditt namn i evighet.

13. For great is the mercy of the Lord of spirits; long-suffering is he; and all his works, all his power, great as are the things which he has done, has he revealed to the saints and to the elect, in the name of the Lord of spirits.

13. For great is the mercy of the Lord of the spirits, and he is slow to anger, and all his doing, and all his power, as much as he has made, he has revealed to the just and to the chosen, in the name of the Lord of the spirits.

13. For great is the mercy of the Lord of Spirits, and He is long-suffering, And all His works and all that He has created He has revealed to the righteous and elect In the name of the Lord of Spirits.

13. Ty stor är Andarnes Herres nåd; Han är långmodig; och alla hans verk, all Hans makt och de stora ting, som Han har gjort, har han uppenbarat för de heliga och utvalda i Andarnas Herres namn.

13. Ty stor är andarnas Herres barmhärtighet, och han är långmodig, och alla sina verk och hela sin makt, allt hvad han har skapat har han uppenbarat för de rättfärdiga och utvalda, i andarnas Herres namn.

14. 14. 14. 14. *) Nätutg: Laurence skriver i sitt förord om denna vers (10): "Här hafva vi således icke blott ett tillkännagifvande om en flerfaldighet, utan äfven om en bestämd och tydlig treenighet af personer, under den högsta benämningen af Herrar, hvaraf tvenne, som få namn af den ende utvalde och den andra (gudomliga) magten, föreställas såsom icke mindre sysselsatta, än Andarnas Herre sjelf, med verldens danande; och det bör tilläggas, att en särskild klass af Änglar omtalas såsom egentligen tjenande dessa, i egenskap af de mera omedelbare agenterna för skapelse-verket." (Se vidare Enoch 0:43.)

14.


Förra Kapitlet

Parallel Translations
61 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET