Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 61 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Änglar samlar information. Den Utvalde skall döma och väga de heligas verk. Alla i himlarna skall lovprisa den Utvalde och Gud.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Änglar samlar information. Den Utvalde skall döma och väga de heligas verk. Alla i himlarna skall lovprisa den Utvalde och Gud.
   

I dessa dagar såg jag långa tåg gifvas åt dessa änglar, hvilka togo till sina vingar och flögo framåt emot norr.
dessa dagar såg jag långa tåg gifvas åt dessa änglar, hvilka togo till sina vingar och flögo framåt emot norr.    

Och jag frågade ängelen sägande: hvarföre hafva de tagit dessa tåg och begifvit sig bort? Han sade: de hafva begifvit sig bort, för att mäta.
2. Och jag frågade ängelen sägande: hvarföre hafva de tagit dessa tåg och begifvit sig bort? Han sade: de hafva begifvit sig bort, för att mäta.    

Ängelen som gick med mig sade: dessa äro de rättfärdigas mått, och tåg skola de rättfärdiga medhafva, på det de må förtrösta på Andarnes Herres namn från evighet till evighet.
3. Ängelen som gick med mig sade: dessa äro de rättfärdigas mått, och tåg skola de rättfärdiga medhafva, på det de må förtrösta på Andarnes Herres namn från evighet till evighet.    

De utvalde skola begynna att bo med de utvalde. Och dessa äro de mått, hvilka skola gifvas åt tron och hvilka skola stärka rättfärdighetens ord.
4. De utvalde skola begynna att bo med de utvalde. Och dessa äro de mått, hvilka skola gifvas åt tron och hvilka skola stärka rättfärdighetens ord.    

Dessa mått skola uppenbara alla hemligheterna i jordens djup. Och det skall ske, att de som hafva omkommit i öknen och som hafva blifvit uppslukade af hafvets fisk och af vilddjuren, skola återkomma och förtrösta, på den Utvaldes dag; ty ingen skall förgås inför Andarnes Herre, ej heller skall någon blifva i stånd att kunna förgås.
5. Dessa mått skola uppenbara alla hemligheterna i jordens djup. Och det skall ske, att de som hafva omkommit i öknen och som hafva blifvit uppslukade af hafvets fisk och af vilddjuren, skola återkomma och förtrösta, på den Utvaldes dag; ty ingen skall förgås inför Andarnes Herre, ej heller skall någon blifva i stånd att kunna förgås.    

Då emottog de befallningen, alla som voro ofvanefter i himlarne, åt hvilka en förenad makt, röst och glans, liksom eld, blefvo gifna.
6. Då emottog de befallningen, alla som voro ofvanefter i himlarne, åt hvilka en förenad makt, röst och glans, liksom eld, blefvo gifna.    

Och först välsignade de honom med sin röst, upphöjde honom, prisade honom med vishet och tillskrefvo honom vishet med ord och med lifvets andedrägt.
7. Och först välsignade de honom med sin röst, upphöjde honom, prisade honom med vishet och tillskrefvo honom vishet med ord och med lifvets andedrägt.    

Då satte Andarnes Herre den ende Utvalde på sin herrlighets thron, Hvilken skall döma alla de heligas verk i himmelen ofvanefter, och i en vigtskål skall han väga deras gerningar,
8. Då satte Andarnes Herre den ende Utvalde på sin herrlighets thron, Hvilken skall döma alla de heligas verk i himmelen ofvanefter, och i en vigtskål skall han väga deras gerningar,    

och då skall han upplyfta sitt ansigte och döma deras heliga vägar genom ordet i Andarnes Herres namn, och deras fortgång på vägen till Guds den aldrahögstes rättfärdiga dom. De skola alla tala med förenad röst och välsigna, förherrliga, upphöja och lofsjunga i Andarnes Herres namn.
9. och då skall han upplyfta sitt ansigte och döma deras heliga vägar genom ordet i Andarnes Herres namn, och deras fortgång på vägen till Guds den aldrahögstes rättfärdiga dom. De skola alla tala med förenad röst och välsigna, förherrliga, upphöja och lofsjunga i Andarnes Herres namn.    

Han skall ropa på varje makt i himlarne, på alla de heliga ofvanefter och på Guds makt. Cherubim och Seraphim och Ophanim, alla maktens änglar och alla Herrens änglar, nemligen den ende Utvaldes och den andra maktens, *) som på jorden sväfvade öfver vattnet på den dagen,
10. Han skall ropa på varje makt i himlarne, på alla de heliga ofvanefter och på Guds makt. Cherubim och Seraphim och Ophanim, alla maktens änglar och alla Herrens änglar, nemligen den ende Utvaldes och den andra maktens, *) som på jorden sväfvade öfver vattnet på den dagen,  2 Tess. 1:7
. 1 Mos. 1:2

Skola upphöja sin förenade röst, skola välsigna, förherrliga, lofsjunga och förhöja med trons anda, med vishetens och fördragsamhetens anda, med nådens anda, med domens och fredens anda, och med välviljans anda; alla skola säga med förenad röst: välsignad vare Han; och Andarnes Herres namn skall välsignas från evighet till evighet;
11. Skola upphöja sin förenade röst, skola välsigna, förherrliga, lofsjunga och förhöja med trons anda, med vishetens och fördragsamhetens anda, med nådens anda, med domens och fredens anda, och med välviljans anda; alla skola säga med förenad röst: välsignad vare Han; och Andarnes Herres namn skall välsignas från evighet till evighet;    

alla, som icke sofva, skola välsigna det i himmelen ofvanefter. Alla de helige i himmelen skola välsigna det; alla de utvalde, som bo i lifsens trädgård, och hvarje ljusets ande, som är i stånd att välsigna, förherrliga, upphöja, och lofsjunga ditt heliga namn; och hvarje dödlig menniska skall, jemte himmelens makter, förherrliga och välsigna ditt namn i evighet.
12. alla, som icke sofva, skola välsigna det i himmelen ofvanefter. Alla de helige i himmelen skola välsigna det; alla de utvalde, som bo i lifsens trädgård, och hvarje ljusets ande, som är i stånd att välsigna, förherrliga, upphöja, och lofsjunga ditt heliga namn; och hvarje dödlig menniska skall, jemte himmelens makter, förherrliga och välsigna ditt namn i evighet.    

Ty stor är Andarnes Herres nåd; Han är långmodig; och alla hans verk, all Hans makt och de stora ting, som Han har gjort, har han uppenbarat för de heliga och utvalda i Andarnas Herres namn.
13. Ty stor är Andarnes Herres nåd; Han är långmodig; och alla hans verk, all Hans makt och de stora ting, som Han har gjort, har han uppenbarat för de heliga och utvalda i Andarnas Herres namn.    


*) Nätutg: Laurence skriver i sitt förord om denna vers (10): "Här hafva vi således icke blott ett tillkännagifvande om en flerfaldighet, utan äfven om en bestämd och tydlig treenighet af personer, under den högsta benämningen af Herrar, hvaraf tvenne, som få namn af den ende utvalde och den andra (gudomliga) magten, föreställas såsom icke mindre sysselsatta, än Andarnas Herre sjelf, med verldens danande; och det bör tilläggas, att en särskild klass af Änglar omtalas såsom egentligen tjenande dessa, i egenskap af de mera omedelbare agenterna för skapelse-verket." (Se vidare Enoch 0:43.)

*) Nätutg: Laurence skriver i sitt förord om denna vers (10): "Här hafva vi således icke blott ett tillkännagifvande om en flerfaldighet, utan äfven om en bestämd och tydlig treenighet af personer, under den högsta benämningen af Herrar, hvaraf tvenne, som få namn af den ende utvalde och den andra (gudomliga) magten, föreställas såsom icke mindre sysselsatta, än Andarnas Herre sjelf, med verldens danande; och det bör tilläggas, att en särskild klass af Änglar omtalas såsom egentligen tjenande dessa, i egenskap af de mera omedelbare agenterna för skapelse-verket." (Se vidare Enoch 0:43
.)
   
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
61 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET