Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 62 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Dom mot jordens konungar och mäktiga. De rättfärdigas salighet.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Dom mot jordens konungar och mäktiga. De rättfärdigas salighet.
   

Sålunda befallde Herren konungarne, furstarne, de upphöjde och dem, som bo på jorden, sägande: Öppnen edra ögon och upplyften edra hufvuden (horn) om J ären i stånd att förstå den ende Utvalde.
ålunda befallde Herren konungarne, furstarne, de upphöjde och dem, som bo på jorden, sägande: Öppnen edra ögon och upplyften edra hufvuden (horn) om J ären i stånd att förstå den ende Utvalde.    

Andarnes herre satt på sin herrlighets thron. Och rättfärdighetens ande utgöts öfver Honom. Hans muns ord skall förstöra alla syndare, alla ogudaktiga, hvilka skola förgås i Hans närvaro.
2. Andarnes herre satt på sin herrlighets thron. Och rättfärdighetens ande utgöts öfver Honom. Hans muns ord skall förstöra alla syndare, alla ogudaktiga, hvilka skola förgås i Hans närvaro.  Jes. 11:2-4
. 2 Tess. 1:9
. 2 Tess. 2:8
 

På den dagen skola alla konungar, furstar, upphöjda och de som besitta jorden uppstå, se och märka, att Han sitter på sin herrlighets thron; att inför Honom de heliga skola dömas i rättfärdighet. Och att ingenting, som talas inför Honom, skall sägas förgäfves.
3. På den dagen skola alla konungar, furstar, upphöjda och de som besitta jorden uppstå, se och märka, att Han sitter på sin herrlighets thron; att inför Honom de heliga skola dömas i rättfärdighet. Och att ingenting, som talas inför Honom, skall sägas förgäfves.    

Vedermöda skall komma öfver dem, likasom öfver en qvinna i barnsnöd, hvars förlossning är svår, då barnet kommer, och hon finner svårt att framföda det.
4. Vedermöda skall komma öfver dem, likasom öfver en qvinna i barnsnöd, hvars förlossning är svår, då barnet kommer, och hon finner svårt att framföda det.  1 Tess. 5:3
 

Den ena delen af dem skall se på den andra, de skola blifva förvånade och skola förödmjuka sina ansigten. Och vedermödan skall gripa dem, då de få se denna qvinnans Son sittande på dess herrlighets thron.
5. Den ena delen af dem skall se på den andra, de skola blifva förvånade och skola förödmjuka sina ansigten. Och vedermödan skall gripa dem, då de få se denna qvinnans Son sittande på dess herrlighets thron.  Matt. 25:31
 

Då skola konungar, furstar och alla de, som besitta jorden, prisa honom, som har herraväldet öfver all ting, honom som var dold;
6. Då skola konungar, furstar och alla de, som besitta jorden, prisa honom, som har herraväldet öfver all ting, honom som var dold;  Ef. 1:21-22
 

ty ifrån begynnelsen har menniskones Son varit till i hemlighet, hvilken den Aldrahögste har förvarat, i sin makts närvaro, och uppenbarat för de utvalde.
7. ty ifrån begynnelsen har menniskones Son varit till i hemlighet, hvilken den Aldrahögste har förvarat, i sin makts närvaro, och uppenbarat för de utvalde.  Kol. 2:2
. Kol. 1:27
 

Han skall utså de heligas församling och de utvaldas, och alla de utvalde skola stå inför honom på den dagen.
8. Han skall utså de heligas församling och de utvaldas, och alla de utvalde skola stå inför honom på den dagen.    

Alla konungar, furstar, upphöjda och de, som regera öfver jorden, skola falla ned på sina ansigten inför honom och tillbedja honom. De skola fästa sina förhoppningar på denna menniskones Son, skola bedja honom och anropa honom om nåd.
9. Alla konungar, furstar, upphöjda och de, som regera öfver jorden, skola falla ned på sina ansigten inför honom och tillbedja honom. De skola fästa sina förhoppningar på denna menniskones Son, skola bedja honom och anropa honom om nåd.  Fil. 2:9-11
 

Då skall Andarnes Herre skynda att drifva dem från sin närvaro. Deras ansigten skola blifva fulla af förvirring, och mörker skall betäcka deras anleten.
10. Då skall Andarnes Herre skynda att drifva dem från sin närvaro. Deras ansigten skola blifva fulla af förvirring, och mörker skall betäcka deras anleten.  2 Tess. 1:9
 

Änglarne skola föra dem till straffet, på det hämnden må drabba dem, hvilka förtryckt Hans barn och Hans utvalde.
11. Änglarne skola föra dem till straffet, på det hämnden må drabba dem, hvilka förtryckt Hans barn och Hans utvalde.  2 Tess. 1:6-10
 

Och de skola blifva ett exempel för de heliga och Hans utvalda. Genom dem skola dessa uppfyllas av glädje, ty Andarnas Herres vrede skall hvila öfver dem. Då skall Andarnes Herres svärd öfverhöljas med deras blod;
12. Och de skola blifva ett exempel för de heliga och Hans utvalda. Genom dem skola dessa uppfyllas av glädje, ty Andarnas Herres vrede skall hvila öfver dem. Då skall Andarnes Herres svärd öfverhöljas med deras blod;    

men de helige och utvalde skola blifva säkre på den dagen; ej heller skola de sedermera få se syndares och ogudaktigas ansigten.
13. men de helige och utvalde skola blifva säkre på den dagen; ej heller skola de sedermera få se syndares och ogudaktigas ansigten.  1 Tess. 5:4
 

Andarnes Herre skall qvarblifva öfver dem. Och med denna menniskones Son skola de bo, äta, ligga och uppstå i evighet.
14. Andarnes Herre skall qvarblifva öfver dem. Och med denna menniskones Son skola de bo, äta, ligga och uppstå i evighet.  1 Tess. 4:17

De heliga och utvalda hafva uppstigit från jorden, hafva upphört att förödmjuka sina ansigten och hafva blifvit beklädda med lifvets klädnad.
15. De heliga och utvalda hafva uppstigit från jorden, hafva upphört att förödmjuka sina ansigten och hafva blifvit beklädda med lifvets klädnad.  1 Tess. 4:17

Denna lifvets klädnad är hos Andarnes Herre, i hvars närvaro eder klädnad ej skall blifva gammal, ej heller skall eder ära förminskas.
16. Denna lifvets klädnad är hos Andarnes Herre, i hvars närvaro eder klädnad ej skall blifva gammal, ej heller skall eder ära förminskas.  Upp. 7:9-17
 
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
62 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET