Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 63 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Konungarnas och de mäktigas lönlösa ånger.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Konungarnas och de mäktigas lönlösa ånger.
   

I dessa dagar skola konungarne, som besitta jorden, blifva straffade af Hans vredes änglar, ehvarest de finnas, på det Han må gifva hvila på en korrt tid, och att de må falla ned och tillbedja inför Andarnes Herre, bekännande sina synder för Honom.
dessa dagar skola konungarne, som besitta jorden, blifva straffade af Hans vredes änglar, ehvarest de finnas, på det Han må gifva hvila på en korrt tid, och att de må falla ned och tillbedja inför Andarnes Herre, bekännande sina synder för Honom.    

De skola välsigna och prisa Andarnes herre, sägande: Välsignad vare Andarnes Herre, konungarnes Herre, furstarnes Herre, de rikas Herre, herrlighetens Herre och vishetens Herre!
2. De skola välsigna och prisa Andarnes herre, sägande: Välsignad vare Andarnes Herre, konungarnes Herre, furstarnes Herre, de rikas Herre, herrlighetens Herre och vishetens Herre!    

Han skall uppenbara hvarje hemligt ting. Din makt varar från slägte till slägte, och din herrlighet från evighet till evighet. Djupa äro alla dina hemligheter och otaliga, och din rättfärdighet är oberäknelig.
3. Han skall uppenbara hvarje hemligt ting. Din makt varar från slägte till slägte, och din herrlighet från evighet till evighet. Djupa äro alla dina hemligheter och otaliga, och din rättfärdighet är oberäknelig.    

Nu veta vi, att vi skola lofsjunga och välsigna konungarnas Herre, Honom som är konung öfver all ting.
4. Nu veta vi, att vi skola lofsjunga och välsigna konungarnas Herre, Honom som är konung öfver all ting.    

De skola äfven säga: hvilken har gifvit oss hvila, att lofsjunga, berömma, välsigna och bekänna, i Hans herrlighets närvaro?
5. De skola äfven säga: hvilken har gifvit oss hvila, att lofsjunga, berömma, välsigna och bekänna, i Hans herrlighets närvaro?    

Och liten är den hvila, vi önska; men vi finna den icke; vi förkasta den och äga den icke; ljuset har gått förbi oss; och mörkret har betäckt våra throner för evigt.
6. Och liten är den hvila, vi önska; men vi finna den icke; vi förkasta den och äga den icke; ljuset har gått förbi oss; och mörkret har betäckt våra throner för evigt.    

Ty vi hafva icke bekännt inför Honom; vi hafva icke prisat konungarnes Herres namn; vi hafva icke prisat Herren i alla Hans verk, utan vi hafva förtröstat på vårt herraväldes spira och på vår egen herrlighet.
7. Ty vi hafva icke bekännt inför Honom; vi hafva icke prisat konungarnes Herres namn; vi hafva icke prisat Herren i alla Hans verk, utan vi hafva förtröstat på vårt herraväldes spira och på vår egen herrlighet.    

på den dagen af vårt lidande och vår vedermöda skall Han icke frälsa oss, ej heller skola vi finna hvila. Vi bekänne, att vår Herre är trofast i alla sina verk, i alla sina domar och i sin rättfärdighet. Och i sina domar har han ej något afseende på personen;
8. på den dagen af vårt lidande och vår vedermöda skall Han icke frälsa oss, ej heller skola vi finna hvila. Vi bekänne, att vår Herre är trofast i alla sina verk, i alla sina domar och i sin rättfärdighet. Och i sina domar har han ej något afseende på personen;  Rom. 2:11
 

och vi måste skiljas från Hans närvaro för våra onda gerningars skull. Alla våra synder äro sannerligen otaliga.
9. och vi måste skiljas från Hans närvaro för våra onda gerningars skull. Alla våra synder äro sannerligen otaliga.    

Då skola de säga till sig sjelfva: våra själar äro mättade af brottets verktyg (utöfning?), Men det hindrar oss icke att nedstiga i helfvetets brinnande sköte.
10. Då skola de säga till sig sjelfva: våra själar äro mättade af brottets verktyg (utöfning?), Men det hindrar oss icke att nedstiga i helfvetets brinnande sköte.    

Derefter skola deras ansigten uppfylas med mörker och förvirring inför menniskones Son, från hvars närvaro de skola utdrifvas och inför hvilken svärdet skall qvarblifva, för att utdrifva dem.
11. Derefter skola deras ansigten uppfylas med mörker och förvirring inför menniskones Son, från hvars närvaro de skola utdrifvas och inför hvilken svärdet skall qvarblifva, för att utdrifva dem.    

Så säger Andarnes Herre: detta är beslutet och domen, i Andarnes Herres närvaro, emot furstarne konungarne, de upphöjda och dem, som besitta jorden.
12. Så säger Andarnes Herre: detta är beslutet och domen, i Andarnes Herres närvaro, emot furstarne konungarne, de upphöjda och dem, som besitta jorden.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
63 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET