Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 64 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. I saw also other countenances in that secret place.

1. And I saw other faces in that place in secret.

1. And other forms I saw hidden in that place.

1. Jag såg äfven andra ansigten på detta hemliga ställe.

1. Äfven andra väsende såg jag på den orten i det fördolda.

2. I heard the voice of an angel, saying, These are the angels who have descended from heaven to earth, and have revealed secrets to the sons of men, and have seduced the sons of men to the commission of sin.

2. I heard the voice of the angel saying: "These are the angels who descended from heaven upon the earth, and have revealed to the children of men that which was secret, and have led astray the sons of men that they committed sin."

2. I heard the voice of the angel saying: 'These are the angels who descended to the earth, and revealed what was hidden to the children of men and seduced the children of men into committing sin.'

2. Jag hörde rösten af en ängel, sägande: desse äro de änglar, som hafva nedstigit från himmelen på jorden och hafva uppenbarat hemligheter för menniskors söner, och hafva förledt menniskors söner att begå synd. *)

2. Och jag hörde ängelns stämma, då han talade: Detta är de änglar, som nedstigit från himmelen till jorden och uppenbarat för människobarnen det förborgade och förledt dem till synd.

3. 3. 3. 3. *) I Parisiska manuscriptet börjar här 11 Sectionen och ett nytt kapitel. Detta med påföljande 65 och 66 kapitlen, samt de första versarne af 67, innehålla en uppenbarelse om syndafloden, sedd af Noach och berättad af honom från början. Det hela af denna uppenbarelse, hvilket är en tydlig inflickning och en uppsats, som synbarligen ej tillskrifves Enoch, har jag flyttat till bokens slut.

3.
4. 4. 4. 4. Nätutg: I denna utgåva är kapitlen återflyttade för att vers- och kapitelnumreringen skall överensstämma med de andra översättningarna.

4.


Previous Chapter

Parallel Translations
64 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET