Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 66 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After this he showed me the angels of punishment, who were prepared to come, and to open all the mighty waters under the earth: That they may be for judgment, and for the destruction of all those who remain and dwell upon the earth.

Enoch 53:3

1. And after that he showed me the angels of punishment, who are prepared to come in order to open all the powers of the water which is under the earth, that it may be a judgment and destruction over all those who live and dwell on the earth.

Enoch 53:3

1. And after that he showed me the angels of punishment who are prepared to come and let loose all the powers of the waters which are beneath in the earth in order to bring judgement and destruction on all who [abide and] dwell on the earth.

Enoch 53:3

1. Härefter visade han mig straffets änglar, hvilka beredde sig att komma och öppna alla de mäktiga vattnen under jorden, På det de måtte blifva till dom och förstörelse för alla dem, som qvarblifva och bo på jorden.

Enoch 53:3

1. Och därefter visade han mig straffänglarna, hvilka äro beredda att komma och lössläppa alla vattnets krafter nere i jorden, att det må bringa dom och fördärf öfver alla dem som bo på fästet.

Enoch 53:3

2. And the Lord of spirits commanded the angels who went forth, not to take up the men and preserve them. For those angels presiding over all the mighty waters.

2. And the Lord of spirits commanded the angels who went forth, that they should not lift up their hands, but should wait; for these angels are over the power of the waters.

2. And the Lord of Spirits gave commandment to the angels who were going forth, that they should not cause the waters to rise but should hold them in check; for those angels were over the powers of the waters.

2. Och andarnes Herre befallde änglarne, som gingo ut, att icke upptaga menniskorna och bevara dem. Ty dessa änglar hade inseendet öfver alla mäktiga vatten.

2. Och andarnas Herre gaf befallning åt änglar, som nu gingo ut, att de icke skulle upplyfta sina händer, utan vänta, ty de änglarna voro satta öfver vattnens krafter.

3. Then I went out from the presence of Enoch.

3. And I went away from the presence of Enoch.

3. And I went away from the presence of Enoch.

3. Då gick jag bort från Enochs ansigte.

3. Och jag gick bort ifrån Henochs ansikte.Previous Chapter

Parallel Translations
66 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET