Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 69 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After this judgment they shall be astonished and irritated; for it shall be exhibited to the inhabitants of the earth.

1. And after this judgement they will terrify and anger them, because they have showed this to those who dwell on the earth.

1. And after this judgement they shall terrify and make them to tremble because they have shown this to those who dwell on the earth.

1. Efter denna dom skola de blifva förvånade och uppretade, ty den skall blifva kungjord för jordens invånare.

1. Efter denna dom skola de blifva förvånade och uppretade, ty den skall blifva kungjord för jordens invånare.

2. Behold the names of those angels. These are their names. The first of them is Samyaza; the second, Arstikapha; the third, Armen; the fourth, Kakabael; the fifth, Turel; the sixth, Rumyel; the seventh, Danyal; the eighth, Kael; the ninth, Barakel; the tenth, Azazel; the eleventh, Armers; the twelfth, Bataryal; the thirteenth, Basasael; the fourteenth, Ananel; the fifteenth, Turyal; the sixteenth, Simapiseel; the seventeenth, Yetarel; the eighteenth, Tumael; the nineteenth, Tarel; the twentieth, Rumel; the twenty-first, Azazyel.

2. And behold the names of those angels! and these are their names: the first of them is Semjâzâ, the second Arestîqîfâ, the third Armên, the fourth Kakabâêl, the fifth Turêl, the sixth, Rûmjâl, the seventh Dânêl, the eighth Nûqaêl, the ninth Barâqêl, the tenth Azâzêl, the eleventh Armers, the twelfth Batarjâl, the thirteenth Basasâêl, the fourteenth Anânêl, the fifteenth Turjâl, the sixteenth Simâpîsîêl, the seventeenth Jetarêl, the eighteenth Tûmâêl, the nineteenth Tarêl, the twentieth Rûmâêl, the twenty-first Izêzêêl.

2. And behold the names of those angels [and these are their names: the first of them is Samjaza, the second Artaqifa, and the third Armen, the fourth Kokabel, the fifth †Turael†, the sixth Rumjal, the seventh Danjal, the eighth †Neqael†, the ninth Baraqel, the tenth Azazel, the eleventh Armaros, the twelfth Batarjal, the thirteenth †Busasejal†, the fourteenth Hananel, the fifteenth †Turel†, and the sixteenth Simapesiel, the seventeenth Jetrel, the eighteenth Tumael, the nineteenth Turel, the twentieth †Rumael†, the twenty-first †Azazel†.

2. Se namnen af dessa änglar. Dessa äro deras namn. Den förste af dem är Samyaza; den andre Arstikapha; den tredje Armen; den fjerde Kakabael; den femte Turel; den sjette Rumyel; den sjunde Danyal, den åttonde Kael, den nionde Barakel; den tionde, Azazel; den elfte Armers; den tolfte Bataryal; den trettonde Basasael; den fjortonde, Ananel; den femtonde Turyal; den sextonde Simapiseel; den sjuttonde Yetarel; den adertonde Tumael: den nittonde Tarel; den tjugonde Rumel; den tjugoförste Azazel.

2. Se namnen af dessa änglar. Dessa äro deras namn. Den förste af dem är Samyaza; den andre Arstikapha; den tredje Armen; den fjerde Kakabael; den femte Turel; den sjette Rumyel; den sjunde Danyal, den åttonde Kael, den nionde Barakel; den tionde, Azazel; den elfte Armers; den tolfte Bataryal; den trettonde Basasael; den fjortonde, Ananel; den femtonde Turyal; den sextonde Simapiseel; den sjuttonde Yetarel; den adertonde Tumael: den nittonde Tarel; den tjugonde Rumel; den tjugoförste Azazel.

3. These are the chiefs of their angels, and the names of the leaders of their hundreds, and the leaders of their fifties, and the leaders of their tens.

3. And these are the heads of the angels, and the names of their chiefs over a hundred and the chiefs over fifty and the chiefs over ten.

3. And these are the chiefs of their angels and their names, and their chief ones over hundreds and over fifties and over tens].

3. Dessa äro de förnämsta af deras änglar och namnen på anförarne för deras hundrade, och anförarne för deras femtio, och anförarne för deras tio.

3. Dessa äro de förnämsta af deras änglar och namnen på anförarne för deras hundrade, och anförarne för deras femtio, och anförarne för deras tio.

4. The name of the first is Yekun: (68) he it was who seduced all the sons of the holy angels; and causing them to descend on earth, led astray the offspring of men.

(68) Yekun may simply mean "the rebel" (Knibb, p. 160).

4. The name of the first Jeqûn; he is the one who has led astray all the children of the holy angels, and has led them down on the earth, and has led them astray through the daughters of men.

4. The name of the first Jeqon: that is, the one who led astray all the sons of God, and brought them down to the earth, and led them astray through the daughters of men.

4. Namnet på den förste är Yekun; han var den, som förledde alla de heliga änglarnes söner och förmådde dem att nedstiga på jorden och att vilseföra menniskornas afkomma.

4. Namnet på den förste är Yekun; han var den, som förledde alla de heliga änglarnes söner och förmådde dem att nedstiga på jorden och att vilseföra menniskornas afkomma.

5. The name of the second is Kesabel, who pointed out evil counsel to the sons of the holy angels, and induced them to corrupt their bodies by generating mankind.

5. And the second is called Asbeêl; he is the one who has taught the children of the holy angels the wicked device, and has led them astray to destroy their bodies with the daughters of men.

5. And the second was named Asbeel: he imparted to the holy sons of God evil counsel, and led them astray so that they defiled their bodies with the daughters of men.

5. Namnet på den andre är Kesabel, som gaf elaka råd åt de heliga änglars söner och förledde dem att besmitta sina kroppar genom menniskors aflande.

5. Namnet på den andre är Kesabel, som gaf elaka råd åt de heliga änglars söner och förledde dem att besmitta sina kroppar genom menniskors aflande.

6. The name of the third is Gadrel: he discovered every stroke of death to the children of men. He seduced Eve; and discovered to the children of men the instruments of death, the coat of mail, the shield, and the sword for slaughter; every instrument of death to the children of men.

6. And the third is called Gâdreêl; he is the one who has taught the children of men all the blows of death, and led astray Eve, and showed to the children of men the instruments of death, the coat-of-mail and the shield and the sword for battle, and all the instruments of death to the sons of men.

6. And the third was named Gadreel: he it is who showed the children of men all the blows of death, and he led astray Eve, and showed the weapons of death to the sons of men the shield and the coat of mail, and the sword for battle, and all the weapons of death to the children of men.

6. Namnet på den tredje är Gadrel; han upptäckte hvarje dödssätt för menniskornas barn. Han förledde Eva och upptäckte för menniskors barn dödens verktyg, pantsarskjortan, skölden och svärdet för slagtningen, hvarje dödens verktyg för menniskors barn.

6. Namnet på den tredje är Gadrel; han upptäckte hvarje dödssätt för menniskornas barn. Han förledde Eva och upptäckte för menniskors barn dödens verktyg, pantsarskjortan, skölden och svärdet för slagtningen, hvarje dödens verktyg för menniskors barn.

7. From his hand were these things derived to them who dwell upon earth, from that period for ever.

7. And from his hand they have come over those who dwell on the earth, from that time to eternity,

7. And from his hand they have proceeded against those who dwell on the earth from that day and for evermore.

7. Från hans hand utgingo dessa ting till dem, som finnas på jorden från denna tid till evighet.

7. Från hans hand utgingo dessa ting till dem, som finnas på jorden från denna tid till evighet.

8. The name of the fourth is Penemue: he discovered to the children of men bitterness and sweetness; And pointed out to them every secret of their wisdom.

8. And the fourth is called Pênêmû; he has taught the sons of men the bitter and the sweet, and taught them all the secrets of their wisdom.

8. And the fourth was named Penemue: he taught the children of men the bitter and the sweet, and he taught them all the secrets of their wisdom.

8. Namnet på den fjerde är Penemue; han upptäckte för menniskorns barn bitterhet och sötma; Och underviste dem i hvarje hemlighet af deras visdom.

8. Namnet på den fjerde är Penemue; han upptäckte för menniskorns barn bitterhet och sötma; Och underviste dem i hvarje hemlighet af deras visdom.

9. He taught men to understand writing, and the use of ink and paper. Therefore numerous have been those who have gone astray from every period of the world, even to this day.

9. He taught men writing with ink and paper (GTR), and thereby many sinned from eternity and to eternity and up to this day.

9. And he instructed mankind in writing with ink and paper, and thereby many sinned from eternity to eternity and until this day.

9. Han lärde menniskorna att förstå skrifning och bruket af bläck och papper. Derföre hafva de varit oräkneliga, som afvikit från rätta vägen under hvarje verldens tidpunkt ända till denna dag.

9. Han lärde menniskorna att förstå skrifning och bruket af bläck och papper. Derföre hafva de varit oräkneliga, som afvikit från rätta vägen under hvarje verldens tidpunkt ända till denna dag.

10. For men were not born for this, thus with pen and with ink to confirm their faith;

10. For men were not born to the purpose that they should thus strengthen their fidelity with a pen (GTR) and with ink.

10. For men were not created for such a purpose, to give confirmation to their good faith with pen and ink.

10. Ty menniskorna voro icke födda för detta, att sålunda med penna och bläck bekräfta sin tro;

10. Ty menniskorna voro icke födda för detta, att sålunda med penna och bläck bekräfta sin tro;

11. Since they were not created, except that, like the angels, they might remain righteous and pure. Nor would death, which destroys everything, have effected them; But by this their knowledge they perish, and by this also its power consumes them.

11. For man was not created otherwise than the angels, that they should remain just and pure, and death, which destroys all things, would not have touched them, but through this their knowledge they are destroyed, and through this power it devours me.

11. For men were created exactly like the angels, to the intent that they should continue pure and righteous, and death, which destroys everything, could not have taken hold of them, but through this their knowledge they are perishing, and through this power it is consuming me†.

11. Emedan de endast voro skapade för att, likasom änglarne, förblifva rättfärdiga och rena. Aldrig skulle döden, hvilken förstörer all ting, hafva träffat dem. Men genom denna deras kunskap förgås de, och äfven genom deras makt blifva de förtärde.

11. Emedan de endast voro skapade för att, likasom änglarne, förblifva rättfärdiga och rena. Aldrig skulle döden, hvilken förstörer all ting, hafva träffat dem. Men genom denna deras kunskap förgås de, och äfven genom deras makt blifva de förtärde.

12. The name of the fifth is Kasyade: he discovered to the children of men every wicked stroke of spirits and of demons: The stroke of the embryo in the womb, to diminish it; (69) the stroke of the spirit by the bite of the serpent, and the stroke which is given in the mid-day by the offspring of the serpent, the name of which is Tabaet. (70)

(69) The stroke... to diminish it. Or, "the blows (which attack) the embryo in the womb so that it miscarries" (Knibb, p. 162). (70) Tabaet. Literally, "male" or "strong" (Knibb, p. 162).

12. And the fifth is named Kasdejâ; he has taught the sons of men all the wicked beatings of the spirits and the demons, the beatings of the birth in the womb, that it [i.e. the birth] fall, and the beatings of the soul, the bites of the serpent, and the beatings which take place at noon, the son of the serpent whose name is Tabâ't.

12. And the fifth was named Kasdeja: this is he who showed the children of men all the wicked smitings of spirits and demons, and the smitings of the embryo in the womb, that it may pass away, and [the smitings of the soul] the bites of the serpent, and the smitings which befall through the noontide heat, the son of the serpent named Tabaâ‘ĕt.

12. Namnet på den femte är Kasyade; han upptäckte för menniskors barn hvarje elakt konstgrepp af andar och djeflar; Fostrets mördande i moderlifvet, för att minska det; andans dödande genom ormens bett, och det dödshugg, hvilket gifves midt på dagen genom ormens afföda, hvars namn är Tabaet.

12. Namnet på den femte är Kasyade; han upptäckte för menniskors barn hvarje elakt konstgrepp af andar och djeflar; Fostrets mördande i moderlifvet, för att minska det; andans dödande genom ormens bett, och det dödshugg, hvilket gifves midt på dagen genom ormens afföda, hvars namn är Tabaet.

13. This is the number of the Kasbel; the principal part of the oath which the Most High, dwelling in glory, revealed to the holy ones. Its name is Beka.

13. And this is the number of Kesbeêl, who showed the head of the oath to the holy ones, when he dwelt high in glory; and his name is Bêqâ.

13. And this is the task of Kasbeel, the chief of the oath which he showed to the holy ones when he dwelt high above in glory, and its name is Biqa.

13. Detta är antalet af Kesebel, den förnämsta delen af den ed, hvilken den Aldrahögste i sin herrlighets boning uppenbarade för de heliga. Dess namn är Beka.

13. Detta är antalet af Kesebel, den förnämsta delen af den ed, hvilken den Aldrahögste i sin herrlighets boning uppenbarade för de heliga. Dess namn är Beka.

14. He spoke to holy Michael to discover to them the sacred name, that they might understand that secret name, and thus remember the oath; and that those who pointed out every secret thing to the children of men might tremble at that name and oath.

14. And this one said to the holy Michael that he should show them the secret name, that they might see that secret name, and that they might mention this name in the oath, and they may tremble before that name and the oath, those that showed to the children of men all that is secret.

14. This (angel) requested Michael to show him the hidden name, that he might enunciate it in the oath, so that those might quake before that name and oath who revealed all that was in secret to the children of men.

14. Han bad den helige Michael att upptäcka för dem det hemliga namnet, på det de måtte förstå det hemliga namnet och sålunda ihågkomma eden; och att de, hvilka förkunnade hvarje hemligt ting, för menniskors barn, måtte darra vid detta namn och denna ed.

14. Han bad den helige Michael att upptäcka för dem det hemliga namnet, på det de måtte förstå det hemliga namnet och sålunda ihågkomma eden; och att de, hvilka förkunnade hvarje hemligt ting, för menniskors barn, måtte darra vid detta namn och denna ed.

15. This is the power of that oath; for powerful it is, and strong. And he established this oath of Akae by the instrumentality of the holy Michael.

15. And this is the power of that oath, for it is powerful and strong, and he placed this oath Akâe' into the hands of the holy Michael.

15. And this is the power of this oath, for it is powerful and strong, and he placed this oath Akae in the hand of Michael.

15. Sådan är kraften af denna ed; ty den är mäktig och stark. Och han införde denna Akae ed förmedelst den helige Michael.

15. Sådan är kraften af denna ed; ty den är mäktig och stark. Och han införde denna Akae ed förmedelst den helige Michael.

16. These are the secrets of this oath, and by it were they confirmed. Heaven was suspended by it before the world was made, for ever.

16. And these are the secrets of this oath, and they were strengthened by his oath, and heaven was suspended before the earth was made, and to eternity.

16. And these are the secrets of this oath ... And they are strong through his oath: And the heaven was suspended before the world was created, And for ever.

16. Dessa äro hemligheterna af denna ed, och genom dem blefvo de bekräftade. Himlen upphängdes genom den för evigt, innan verlden skapades.

16. Dessa äro hemligheterna af denna ed, och genom dem blefvo de bekräftade. Himlen upphängdes genom den för evigt, innan verlden skapades.

17. By it has the earth been founded upon the flood; while from the concealed parts of the hills the agitated waters proceed forth from the creation to the end of the world.

17. And by it the earth was founded on the water, and from the secret places of the mountains come beautiful waters for the living, from the creation of the world to eternity.

17. And through it the earth was founded upon the water, And from the secret recesses of the mountains come beautiful waters, From the creation of the world and unto eternity.

17. Genom den har jorden blifvit grundad på vattenfloden, medan det upprörda vattnet framtränger genom kullarnes dolda delar från skapelsen till slutet af verlden.

17. Genom den har jorden blifvit grundad på vattenfloden, medan det upprörda vattnet framtränger genom kullarnes dolda delar från skapelsen till slutet af verlden.

18. By this oath the sea has been formed, and the foundation of it. During the period of its fury he established the sand against it, which continues unchanged for ever;

18. And by that oath the sea was created, and as its foundation he placed for it sand for the time of rage, and it dare not pass over from the creation of the world and to eternity.

18. And through that oath the sea was created, And †as its foundation† He set for it the sand against the time of (its) anger, And it dare not pass beyond it from the creation of the world unto eternity.

18. Genom denna ed har hafvet blifvit skapadt och dess grundläggning. Under tiden af dess raseri har Han satt sanden emot detsamma, hvilken fortfar oförändrad i evighet;

18. Genom denna ed har hafvet blifvit skapadt och dess grundläggning. Under tiden af dess raseri har Han satt sanden emot detsamma, hvilken fortfar oförändrad i evighet;

19. and by this oath the abyss has been made strong; nor is it removable from its station for ever and ever.

19. And by that oath the depths were strengthened and stand and do not move from their places, from eternity and to eternity.

19. And through that oath are the depths made fast, And abide and stir not from their place from eternity to eternity.

19. och genom denna ed har afgrunden blifvit befästad; och ej kan den röras från sitt ställe i evighet.

19. och genom denna ed har afgrunden blifvit befästad; och ej kan den röras från sitt ställe i evighet.

20. By this oath the sun and moon complete their progress, never swerving from the command given to them for ever and ever. By this oath the stars complete their progress;

20. And by that oath the sun and the moon complete their course and depart not from their commands from eternity and to eternity.

20. And through that oath the sun and moon complete their course, And deviate not from their ordinance from eternity to eternity.

20. Genom denna ed fullborda solen och månan deras gång, aldrig afvikande från den befallning, som de erhållit, från evighet till evighet. Genom denna ed fullborda stjernorna sin gång.

20. Genom denna ed fullborda solen och månan deras gång, aldrig afvikande från den befallning, som de erhållit, från evighet till evighet. Genom denna ed fullborda stjernorna sin gång.

21. And when their names are called, they return an answer, for ever and ever.

21. And by that oath the stars complete their courses, and he calls their names and they answer him from eternity and to eternity.

21. And through that oath the stars complete their course, And He calls them by their names, And they answer Him from eternity to eternity.

21. Och då deras namn ropas, återgifva de ett svar från evighet till evighet.

21. Och då deras namn ropas, återgifva de ett svar från evighet till evighet.

22. Thus in the heavens take place the blowings of the winds: all of them have breathings, (71) and effect a complete combination of breathings.

(71) Breathings. Or, "spirits" (Laurence, p. 87).

22. And also the spirits of the water and of the winds, and of all the zephyrs and their paths, according to all the unions of the spirits.

22. And in like manner the spirits of the water, and of the winds, and of all zephyrs, and (their) paths from all the quarters of the winds.

22. Sålunda sker vindarnes blåsande i himlarne. De alla hafva andedrägter och åstadkoma en fullkomlig förening af andedrägter.

22. Sålunda sker vindarnes blåsande i himlarne. De alla hafva andedrägter och åstadkoma en fullkomlig förening af andedrägter.

23. There the treasures of thunder are kept, and the splendour of the lightning. There are kept the treasures of hail and of frost, the treasures of snow, the treasures of rain and of dew.

23. And in it are preserved the repositories of the voice of thunder and of the light of the lightning, and there are preserved the repositories of hail and of the hoar-frost, and the repositories of the fog, and the repositories of the rain and of the dew.

23. And there are preserved the voices of the thunder and the light of the lightnings: and there are preserved the chambers of the hail and the chambers of the hoarfrost, and the chambers of the mist, and the chambers of the rain and the dew.

23. Der förvaras skatterna af thordön och glansen af ljungeld. Der förvaras skatterna af hagel och af frost, skatterna af snön, skatterna af regn och dagg.

23. Der förvaras skatterna af thordön och glansen af ljungeld. Der förvaras skatterna af hagel och af frost, skatterna af snön, skatterna af regn och dagg.

24. All these confess and laud before the Lord of spirits. They glorify with all their power of praise; and he sustains them in all that act of thanksgiving; while they laud, glorify, and exalt the name of the Lord of spirits for ever and ever.

24. And all these believe in and render thanks before the Lord of the spirits, and praise him with all their power, and their food is all thanksgiving, and they thank and praise and exalt in the name of the Lord of the spirits to all eternity.

24. And all these believe and give thanks before the Lord of Spirits, and glorify (Him) with all their power, and their food is in every act of thanksgiving: they thank and glorify and extol the name of the Lord of Spirits for ever and ever.

24. Alla dessa bekänna och lofsjunga inför Andarnes Herre. De lofsjunga med all deras förmåga att prisa, och Han understödjer dem i all denna tacksägelse, under det de berömma, lofsjunga och upphöja Andarnes Herres namn från evighet till evighet.

24. Och alla* tro de och tacka andarnas Herre och prisa honom med all sin kraft, och deras näring består af idel tacksägelse. De tacka och prisa och upphöja andarnas Herres namn från evighet till evighet.

25. And with them he establishes this oath, by which they and their paths are preserved; nor does their progress perish.

25. And over them this oath is strong, and they are preserved by it, and their paths are preserved, and the courses are not destroyed.

25. And this oath is mighty over them And through it they are preserved and their paths are preserved, And their course is not destroyed.

Close of the Third Parable.

25. Och med dem ingår Han i denna eds förbindelse, genom vilken de och deras vägar äro försäkrade; och aldrig skall deras gång upphöra.

25. Och med dem ingår Han i denna eds förbindelse, genom vilken de och deras vägar äro försäkrade; och aldrig skall deras gång upphöra.

26. Great was their joy. They blessed, glorified, and exalted, because the name of the Son of man was revealed to them.

26. And there was great joy among them, and they blessed and honored and exalted, because the name of the Son of Man had been revealed unto them.

26. And there was great joy amongst them, And they blessed and glorified and extolled Because the name of that Son of Man had been revealed unto them.

26. Stor var deras glädje. De välsignade, prisade och upphöjde, emedan menniskones Sons namn uppenbarades för dem.

26. Och de prisade och lofvade honom, därför att den Människosonens namn vardt dem uppenbaradt.

27. He sat upon the throne of his glory; and the principal part of the judgment was assigned to him, the Son of man. Sinners shall disappear and perish from the face of the earth, while those who seduced them shall be bound with chains for ever.

27. And he sat upon the throne of his glory, and the sum of the judgment was given to him, the Son of Man, and he causes to disappear and to be destroyed the sinners from the face of the earth, and also those who have led astray the earth.

27. And he sat on the throne of his glory, And the sum of judgement was given unto the Son of Man, And he caused the sinners to pass away and be destroyed from off the face of the earth, And those who have led the world astray.

27. Han satt på sin herrlighets thron, och förnämsta delen af domen var öfverlåten åt honom, menniskones Son. Syndare skola försvinna och utplånas från jordens yta, medan de, som förförde dem, skola bindas med kedjor i evighet.

27. Och han satte sig på sin härlighets tron, och hela domen öfverantvardades åt honom, Människosonen, och han låter syndarna och dem som förfört världen förgås och utrotas från jordens yta.

28. According to their ranks of corruption shall they be imprisoned, and all their works shall disappear from the face of the earth;

28. They shall be bound with chains and shall be imprisoned in the assembling-place of destruction, and all their work shall disappear from the face of the earth.

28. With chains shall they be bound, And in their assemblage-place of destruction shall they be imprisoned, And all their works vanish from the face of the earth.

28. I förhållande till graderne af deras besmittelse skola de fängslas, och alla deras verk skola försvinna från jordens yta,

28. Med kedjor varda de bundna, och på sitt fördärfs samlingsort blifva de instängda, och alla deras verk försvinna från jordens yta.

29. nor thenceforward shall there be any to corrupt; for the Son of man has been seen, sitting on the throne of his glory. Everything wicked shall disappear, and depart from before his face; and the word of the Son of man shall become powerful in the presence of the Lord of spirits.

29. And from that time on there will be nothing that will be destroyed, for he, the Son of Man, has appeared, and sits on the throne of his glory, and all wickedness will disappear before his face and depart; but the word of that Son of Man will be strong before the Lord of the spirits.

29. And from henceforth there shall be nothing corruptible; For that Son of Man has appeared, And has seated himself on the throne of his glory, And all evil shall pass away before his face, And the word of that Son of Man shall go forth And be strong before the Lord of Spirits.

29. icke heller skall från den tiden någon blifva förförd; ty menniskones Son har blifvit sedd sittande på sin herrlighets thron. Alla onda ting skola försvinna och skiljas från hans ansigte, och menniskones Sons ord skall blifva mäktigt inför Andarnes Herre.

29. Och därefter skall intet förgängligt mera finnas, ty han, mannens Son, har visat sig och sitter på sin härlighets tron, och allt det onda skall försvinna och förgås inför hans ansikte, men mannens Sons ord skall gälla inför andarnas Herre.

30. This is the third parable of Enoch.

30. This is the third Parable of Enoch.

30. This is the Third Parable of Enoch.

30. Denna är Enochs tredje liknelse.

30. Detta är Henochs tredje syn.Previous Chapter

Parallel Translations
69 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET