Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 81 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. He said, O Enoch, look on the book which heaven has gradually dropped down; (86) and, reading that which is written in it, understand every part of it.

(86) The book which…dropped down. Or, "the book of the tablets of heaven" (Knibb, p. 186).

1. And he said to me: "O Enoch, contemplate the writing of the tablets of heaven, and read what is written thereon, and learn each one."

1. And he said unto me: 'Observe, Enoch, these heavenly tablets, And read what is written thereon, And mark every individual fact.'

1. Han sade: O Enoch, se på den bok, hvilken himmelen har småningom låtit nedfalla; läs hvad som är skrifvet i den, och förstå hvarje del deraf.

1. Och han sade till mig: O Henoch, se på de himmelska taflornas skrift och läs hvad som står på dem och lägg hvarje särskild del på minnet.

2. Then I looked on all which was written, and understood all, reading the book and everything written in it, all the works of man; And of all the children of flesh upon earth, during the generations of the world.

2. And I contemplated everything on these tablets of heaven, and read everything that was written, and learned everything and read the book and everything that was written in it, all the deeds of men and all the children of flesh who will be on the earth to the generation of eternity.

2. And I observed the heavenly tablets, and read everything which was written (thereon) and understood everything, and read the book of all the deeds of mankind, and of all the children of flesh that shall be upon the earth to the remotest generations.

2. Då såg jag på allt, hvad som var skrifvet, och förstod allt, läsande boken, och allt som var skrifvet deri, alla menniskans gerningar. Och alla köttets barns gerningar på jorden, så länge verldens slägten finnas.

2. Och jag betraktade allting på de himmelska taflorna och läste allt som var skrifvet på dem och lade det på minnet och läste boken och allt som stod i den, om människornas alla gärningar och om alla af kött födda, som skola bo på jorden, ända till de sist lefvande släktena.

3. Immediately after I blessed the Lord, the King of glory, who has thus for ever formed the whole workmanship of the world. And I glorified the Lord, on account of his long-suffering and blessing towards the children of the world.

3. And then I immediately blessed the Lord and the everlasting King of glory, that he had made all the things of the earth, and I blessed the Lord on account of his patience, and blessed him on account of the children of the world.

3. And forthwith I blessed the great Lord the King of glory for ever, in that He has made all the works of the world, And I extolled the Lord because of His patience, And blessed Him because of the children of men.

3. Straxt derefter välsignade jag Herren herrlighetens Konung, som har så danat hela verldens inrättning. Och jag prisade Herren för dess långmodighet och velsignelse emot verldens barn.

3. Och sedan prisade jag genast Herren, härlighetens evige Konung, därför att han gjort världens alla verk, och lofvade Herren för hans tålamod och välsignade honom för världens barns skull.

4. At that time I said, Blessed is the man, who shall die righteous and good, against whom no catalogue of crime has been written, and with whom iniquity is not found.

4. And at that time I said: "Happy the man who dies as a just and good one, concerning whom there is no book of iniquity written, and against whom no blame is found."

4. And after that I said: 'Blessed is the man who dies in righteousness and goodness, Concerning whom there is no book of unrighteousness written, And against whom no day of judgement shall be found.'

4. Vid den tiden sade jag: Välsignad är den menniska, som dör rättfärdig och god, mot hvilken ingen förteckning på brott är skrifven, och hos hvilken orättfärdighet icke är funnen.

4. Och jag sade: Salig den man som dör rättfärdig och god, om hvilken ingen orättfärdighetens skrift är upptecknad och emot hvilken ingen skuld finnes!

5. Then those three holy ones caused me to approach, and placed me on the earth, before the door of my house. And they said unto me, Explain everything to Mathusala your son; and inform all your children, that no flesh shall be justified before the Lord; for he is their Creator.

5. And those three holy ones brought me and placed me on the earth before the door of my house and said to me: "Announce everything to thy son Methuselah, and show to all thy children that no flesh is just before the Lord, for he has created them.

5. And those seven holy ones brought me and placed me on the earth before the door of my house, and said to me: 'Declare everything to thy son Methuselah, and show to all thy children that no flesh is righteous in the sight of the Lord, for He is their Creator.

5. Då förmådde desse tre helige mig att nalkas, och ställde mig på jorden framför dörren till mitt hus. Och de sade till mig: förklara allting för Mathusala din son, och underrätta alla dina barn, att intet kött skall blifva skuldfritt inför Herren; ty Han är deras Skapare.

5. Och de tre heliga buro mig och ställde mig ned på jorden framför dörren till mitt hus och sade till mig: Förkunna allt för din son Metusalah och visa alla dina barn, att ingen dödlig är rättfärdig inför Herren, ty han är deras Skapare.

6. During one year we shall leave you with your children, until you shalt again recover your strength, that you may instruct your family, write these things, and explain them to all your children. But in another year they shall take you from the midst of them,

6. One year we will leave thee with thy children, till thou art again strengthened, that thou mayest teach thy children and write for them, and mayest testify before them all, thy children; and in the second year they will lift thee up out of their midst.

6. One year we will leave thee with thy son, till thou givest thy (last) commands, that thou mayest teach thy children and record (it) for them, and testify to all thy children; and in the second year they shall take thee from their midst.

6. Ett helt år skola vi lämna dig med dina barn, till dess du återvunnit din styrka, på det du må undervisa ditt hus, uppskrifva dessa ting och förklara dem för alla dina barn. Men ett annat år skola de hämta dig från deras krets,

6. Ett år skola vi låta dig stanna hos dina barn, tills du återfått dina krafter, på det att du må undervisa dem och uppskrifva det åt dem och aflägga vittnesbörd för dem, för alla dina barn, och på andra året skall man borttaga dig ur deras krets.

7. and your heart shall be strengthened; for the elect shall point out righteousness to the elect; the righteous with the righteous shall rejoice, congratulating each other;

7. Let thy heart be strong, for the good will announce justice to the good, the just will rejoice with the just and will congratulate themselves among themselves.

7. Let thy heart be strong, For the good shall announce righteousness to the good; The righteous with the righteous shall rejoice, And shall offer congratulation to one another.

7. och ditt hjerta skall blifva styrkt; ty de utvalda skola undervisa de utvalda i rättfärdighet; de rättfärdiga skola glädjas med de rättfärdiga, lyckönskande hvarandra;

7. Var vid god tröst, ty de goda skola kungöra de goda rättvisan, den rättfärdige skall fröjda sig med den rättfärdige, och de skola prisa hvarandra lyckliga.

8. but the sinners with sinners shall die, And the perverted with the perverted shall be drowned.

8. But the sinner will die with the sinner, and the renegade sink down with the renegade.

8. But the sinners shall die with the sinners, And the apostate go down with the apostate.

8. men syndare skola med syndare dö. Och förderfvade skola med de förderfvade drunkna.

8. Men syndaren skall dö med syndaren och den affällige med den affällige.

9. Those likewise who act righteously shall die on account of the works of man, and shall be gathered together on account of the works of the wicked.

9. And those who do justice will die on account of the deeds of men, and will be gathered in on account of the deeds of the impious."

9. And those who practice righteousness shall die on account of the deeds of men, And be taken away on account of the doings of the godless.'

9. De som lefva i rättfärdighet, skola likaledes dö för mennisko-gerningars skull, och skola samlas tillhopa för de ondas gerningars skull.

9. Och de som utöfva rättfärdighet skola dö för människornas gärningars skull och bortryckas genom de ogudaktigas handlingar.

10. In those days they finished conversing with me. And I returned to my fellow men, blessing the Lord of worlds.

10. And in those days they completed conversing with me, and I went to my people blessing the Lord of the worlds.

10. And in those days they ceased to speak to me, and I came to my people, blessing the Lord of the world.

10. I dessa dagar slutade de samtalet med mig. Och jag återvände till mina medmenniskor, välsignande verldarnas Herre.

10. Och i de dagarna upphörde de att tala med mig, och jag kom till mitt folk och prisade världarnas Herre.Previous Chapter

Parallel Translations
81 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET