Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 9 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Guds änglars förbön för människorna.

VÄKTARNAS BOK

Guds änglars förbön för människorna.
   

Då skådade Michael och Gabriel, Raphael, Suryal och Uriel ned från himmelen och fingo se den mängd af blod, som blifvit utgjuten på jorden, och all den orättvisa, som blifvit begången på den,
å skådade Michael och Gabriel, Raphael, Suryal och Uriel ned från himmelen och fingo se den mängd af blod, som blifvit utgjuten på jorden, och all den orättvisa, som blifvit begången på den,    

och sade den ene till den andre: det är rösten af deras rop. Jorden, beröfvad sina barn, har äfven ropat vid himmelens port.
2. och sade den ene till den andre: det är rösten af deras rop. Jorden, beröfvad sina barn, har äfven ropat vid himmelens port.    

Och nu beklaga sig menniskornas själar för eder, J himmelens ende helige, sägande: skaffa oss rättvisa från den Aldrahögste.
3. Och nu beklaga sig menniskornas själar för eder, J himmelens ende helige, sägande: skaffa oss rättvisa från den Aldrahögste.    

Då sade de till deras Herre och Konung: Du är Herrars Herre, Gudars Gud, Konungars Konung. Din helighets thron varar ifrån evighet till evighet, och från evighet till evighet är ditt namn helgadt och förherrligadt. Du är välsignad och förherrligad.
4. Då sade de till deras Herre och Konung: Du är Herrars Herre, Gudars Gud, Konungars Konung. Din helighets thron varar ifrån evighet till evighet, och från evighet till evighet är ditt namn helgadt och förherrligadt. Du är välsignad och förherrligad.  Upp. 17:14
. Upp. 19:16
 

Du har gjort all ting, du äger makt öfver all ting; och all ting äro öppne och uppenbare för dig. Du ser all ting, och ingenting kan blifva doldt för dig.
5. Du har gjort all ting, du äger makt öfver all ting; och all ting äro öppne och uppenbare för dig. Du ser all ting, och ingenting kan blifva doldt för dig.  Upp. 4:11
. Hebr. 4:13
 

Du har sett, hvad Azazyel har gjort, huru han har lärt dem hvarje slags synd på jorden och upptäckt för verlden alla de hemliga ting, som göras i himlarne.
6. Du har sett, hvad Azazyel har gjort, huru han har lärt dem hvarje slags synd på jorden och upptäckt för verlden alla de hemliga ting, som göras i himlarne.    

Samyaza, åt hvilken du gifvit befälet öfver dem, hvilka äro i förbund med honom, har äfven lärt dem trolldom.
7. Samyaza, åt hvilken du gifvit befälet öfver dem, hvilka äro i förbund med honom, har äfven lärt dem trolldom.    

De hafva tillsammans begifvit sig till menniskornas döttrar, hafva beblandat sig med dem, och blifvit besmittade. Och hafva gjort dem bekanta med brott.
8. De hafva tillsammans begifvit sig till menniskornas döttrar, hafva beblandat sig med dem, och blifvit besmittade. Och hafva gjort dem bekanta med brott.    

Qvinnorna hafva äfvenledes framfödt jättar. Sålunda har hela jorden blifvit uppfylld med blod och med synd.
9. Qvinnorna hafva äfvenledes framfödt jättar. Sålunda har hela jorden blifvit uppfylld med blod och med synd.    

Och nu se, de dödas själar ropa. Och beklaga sig vid sjelfva himmelens port. Deras jemmerrop uppstiga, och ej heller kunna de undfly den orättfärdighet, som begås på jorden.
10. Och nu se, de dödas själar ropa. Och beklaga sig vid sjelfva himmelens port. Deras jemmerrop uppstiga, och ej heller kunna de undfly den orättfärdighet, som begås på jorden.    

Du vet all ting, förr än det sker. Du känner dessa händelser, och hvad de hafva gjort; men du säger det icke för oss. Hvad böra vi göra dem, för dessa händelsers skull?
13. Du vet all ting, förr än det sker. Du känner dessa händelser, och hvad de hafva gjort; men du säger det icke för oss. Hvad böra vi göra dem, för dessa händelsers skull?    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
9 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET