Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 90 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
34. And I saw that they laid down the sword which had been given to the sheep, and returned it to his house, sealing it up in the presence of the Lord. All the sheep would have been inclosed in that house, had it been capable of containing them;

And I saw till they laid down that sword which had been given to the sheep, and returned it to his house; and it was sealed before the face of the Lord, and all the sheep were closed up in that house, but it could not contain them.

And I saw till they laid down that sword, which had been given to the sheep, and they brought it back into the house, and it was sealed before the presence of the Lord, and all the sheep were invited into that house, but it held them not.

Och jag såg, att de nedlade svärdet, som hade blifvit gifvet åt fåren, och återburo det till Hans hus, förseglande det i Herrens närvaro. Alla fåren skulle hafva blifvit inneslutne i detta hus, om det hade varit tillräckligt att rymma dem;

Och jag såg huru fåren nedlade det svärd, som gifvits dem, och buro det tillbaka in i hans hydda och hur man förseglade det inför Herrens ansikte. Och alla fåren blefvo införda i den byggnaden, och den rymde dem icke.Previous Chapter

Parallel Translations
90 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET