Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 90 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
38. Then I saw that the nature of all of them was changed, and that they became white cows; And that the first, who was in the midst of them, spoke, when that word became (127) a large beast, upon the head of which were great and black horns; While the Lord of the sheep rejoiced over them, and over all the cows.

(127) Spoke, when that word came. Or "was a wild-ox, and that wild-ox was…" (Knibb, p. 216).

And I saw till all their generations were changed, and they all became white bullocks, and the first one of them [was the word, and that word] was a great animal, and had on its head large and black horns; and the Lord of the sheep rejoiced over them and over all the bullocks.

And I saw till all their generations were transformed, and they all became white bulls; and the first among them became a lamb, and that lamb became a great animal and had great black horns on its head; and the Lord of the sheep rejoiced over it and over all the oxen.

Då såg jag, att naturen hos dem alla blef förändrad, och att de blefvo hvita kor; Och att den första, som var midt ibland dem, talte, då dess ord blef ett stort vilddjur, på hvars hufvud voro stora och svarta horn; Medan fårens Herre glädde sig öfver dem och öfver alla korna.

Och jag såg huru de alla blefvo förvandlade till hvita tjurar. Och den förnämste bland dem var stor och hade stora och svarta horn på hufvudet. Och fårens Herre fröjdade sig öfver alla tjurarna.Previous Chapter

Parallel Translations
90 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET