Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 92 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. That which was written by Enoch. He wrote all this instruction of wisdom for every man of dignity, and every judge of the earth; for all my children who shall dwell upon earth, and for subsequent generations, conducting themselves uprightly and peaceably.

1. Written by Enoch, the scribe, all this doctrine of wisdom, praiseworthy to all men, and a judge of all the earth, to all my children who will dwell on the earth, and to the future generations who will practice rectitude and peace.

1. The book written by Enoch – [Enoch indeed wrote this complete doctrine of wisdom, (which is) praised of all men and a judge of all the earth] for all my children who shall dwell on the earth. And for the future generations who shall observe uprightness and peace.

1. Detta är hvad Enoch har skrifvit. Han skref all denna vishetens lärdom för hvarje man af värdighet och hvarje domare på jorden, för alla mina barn, som skola bo på jorden, och för efterkommande slägten, hvilka styra sig sjelfva i rättrådighet och fred.

1. Skrifven av Henoch, skrifvaren, är hela denna lära om visheten - som förtjänar pris af alla människor och som är en domare öfver hela jorden - för alla mina barn, som skola bo på jorden och för de kommande släktena, hvilka skola utöfva rättskaffenhet och sprida frid.

2. Let not your spirit be grieved on account of the times; for the holy, the Great One, has prescribed a period to all.

2. Let not your spirits be sorrowful on account of the times, for the Great Holy One has given days for everything.

2. Let not your spirit be troubled on account of the times; For the Holy and Great One has appointed days for all things.

2. Låten icke eder själ intagas af sorg för tidernas skull; ty den Helige, den store Ende har förelagt en viss tid för allt.

2. Eder ande vare icke bedröfvad öfver de onda tiderna, ty den Helige och Store har fastställt dagar för allting.

3. Let the righteous man arise from slumber; let him arise, and proceed in the path of righteousness, in all its paths; and let him advance in goodness and eternal clemency.

3. And the just one will arise from sleep, will arise and walk in the paths of justice, and all his paths and ways will be in everlasting goodness and grace.

3. And the righteous one shall arise from sleep, [Shall arise] and walk in the paths of righteousness, And all his path and conversation shall be in eternal goodness and grace.

3. Låt den rättfärdige mannen uppstå från sin slummer, låt honom uppstå och framgå på rättfärdighetens väg, på alla dess vägar, låt honom tillväxa i godhet och evig mildhet.

3. Och den rättfärdige skall uppstå ur sömnen och vandra på rättfärdighetens väg, och hela hans väg och vandel skola vara i evig godhet och nåd.

4. Mercy shall be showed to the righteous man; upon him shall be conferred integrity and power for ever. In goodness and in righteousness shall he exist, and shall walk in everlasting light;

4. He will be gracious to the just one, and will give him everlasting rectitude and will give power, and will be in goodness and justice, and he will walk in the everlasting light.

4. He will be gracious to the righteous and give him eternal uprightness, And He will give him power so that he shall be (endowed) with goodness and righteousness. And he shall walk in eternal light.

4. Nåd skall ske den rättfärdige mannen; honom skall rättrådighet och makt för evigt tillskyndas. I godhet och rättfärdighet skall han lefva, och han skall vandra i ett evigtvarande ljus;

4. Gud skall vara den rättfärdige huld och gifva honom evig rättskaffenhet och evigt herravälde, och han skall lefva i godhet och rättfärdighet och vandra i evigt ljus.

5. but sin shall perish in eternal darkness, nor be seen from that time forward for evermore.

5. But sin will be destroyed in darkness to eternity, and will not be seen from that day on to eternity.

5. And sin shall perish in darkness for ever, And shall no more be seen from that day for evermore.

5. men synden skall förgås i ett evigt mörker, och skall ej heller någonsin mera synas.

5. Och synden skall förgås i mörker för alltid och för evigt och skall icke synas mer alltifrån den stunden och ända i evighet.Previous Chapter

Parallel Translations
92 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET