Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 96 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. In the day of the sufferings of sinners your offspring shall be elevated, and lifted up like eagles. Your nest shall be more exalted than that of the avest; you shall ascend, and enter into the cavities of the earth, and into the clefts of the rocks for ever, like conies, from the sight of the ungodly; Who shall groan over you, and weep like sirens.

And in the day of the trouble of the sinners your children will mount and rise like eagles, and your nest will be higher than the hawk, and ye will ascend and go like the squirrels into the recesses of the earth, and into the clefts of the rock to eternity, before the unjust; but they will lament over you, and cry like satyrs.

[And in the day of the tribulation of the sinners, Your children shall mount and rise as eagles, And higher than the vultures will be your nest, And ye shall ascend and enter the crevices of the earth, And the clefts of the rock for ever as coneys before the unrighteous, And the sirens shall sigh because of you - and weep.]

På lidandets dag för syndare skall eder afkomma upphöjas och upplyfta sig likasom örnar. Edra nästen skola blifva mera upphöjda än avestens; J skolen uppstiga och ingå i jordens ihåligheter och uti bergens klyftor för alltid, likasom harar, från de ogudaktigas åsyn, Hvilka skola jämra sig öfver eder, och gråta likasom sirener.

Och syndarnas nöds dag skola edra efterkommande resa sig och flyga upp såsom örnar, och högre, än gamen flyger, skall eder boning vara, och I skolen för alltid stiga uppåt inför de rättfärdiga, liksom kaninerna intränga i jordens klyftor och i klippornas skrefvor. Men de skola jämra sig för eder och gråta likt gastar.Previous Chapter

Parallel Translations
96 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET