Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 97 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterENOCHS EPISTEL

Vad som väntar syndare och orättfärdigt rika.

ENOCHS EPISTEL

Vad som väntar syndare och orättfärdigt rika.
   

De rättfärdige äro öfvertygade, att syndare icke skola finna nåd, utan förgås på orättfärdighetens dag.
e rättfärdige äro öfvertygade, att syndare icke skola finna nåd, utan förgås på orättfärdighetens dag.    

J skolen sjelfve erfara det; ty den Aldrahögste skall ihågkomma eder undergång, och änglarne skola glädja sig deröfver.
2. J skolen sjelfve erfara det; ty den Aldrahögste skall ihågkomma eder undergång, och änglarne skola glädja sig deröfver.    

Hvad viljen J göra, J syndare, och hvarthän viljen J fly på domens dag, då J fån höra orden af de rättfärdigas bön?
3. Hvad viljen J göra, J syndare, och hvarthän viljen J fly på domens dag, då J fån höra orden af de rättfärdigas bön?    

J ären icke lika dem, som härom vittna emot eder; J ären syndares stallbröder.
4. J ären icke lika dem, som härom vittna emot eder; J ären syndares stallbröder.    

I dessa dagar skola de rättfärdigas böner hinna upp till Herren. När dagen för eder dom kommer
5. I dessa dagar skola de rättfärdigas böner hinna upp till Herren. När dagen för eder dom kommer    

och hvarje omständighet af eder orättfärdighet berättas inför den store och helige Ende; Skola edra ansigten betäckas med blygsel, och hvarje handling, som blifvit bekräftad genom brott, skall förkastas.
6. och hvarje omständighet af eder orättfärdighet berättas inför den store och helige Ende; Skola edra ansigten betäckas med blygsel, och hvarje handling, som blifvit bekräftad genom brott, skall förkastas.    

Ve eder, J syndare, som midt på hafvet och på torra landet ären de, mot hvilka ett ondt vittnesbörd finnes.
7. Ve eder, J syndare, som midt på hafvet och på torra landet ären de, mot hvilka ett ondt vittnesbörd finnes.    

Ve eder, som förslösen silfver och guld, icke förvärfvade i rättfärdighet, och sägen: vi äro rika, besitta ägodelar och hafva förvärfvat allt, hvad vi kunna önska.
8. Ve eder, som förslösen silfver och guld, icke förvärfvade i rättfärdighet, och sägen: vi äro rika, besitta ägodelar och hafva förvärfvat allt, hvad vi kunna önska.    

Nu vilje vi derföre göra, hvad helst vi äro hugade att göra; ty vi hafva hopat silfver; våra lador äro fulla, och husfäderna i våra hus likna öfverflödande vatten.
9. Nu vilje vi derföre göra, hvad helst vi äro hugade att göra; ty vi hafva hopat silfver; våra lador äro fulla, och husfäderna i våra hus likna öfverflödande vatten.  Luk. 12:16-21
 

Likasom vatten skall eder falskhet rinna bort; ty eder rikedom skall icke blifva varaktig, utan skall hastigt skiljas från eder, emedan J hafven förvärfvat alltsammans med orättrådighet; till yttersta förbannelse skolen J blifva öfverlåtne.
10. Likasom vatten skall eder falskhet rinna bort; ty eder rikedom skall icke blifva varaktig, utan skall hastigt skiljas från eder, emedan J hafven förvärfvat alltsammans med orättrådighet; till yttersta förbannelse skolen J blifva öfverlåtne.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
97 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET