Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 98 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. I have sworn to you, sinners, that neither mountain nor hill has been or shall be subservient (139) to woman. Neither in this way has crime been sent down to us upon earth, but men of their own heads have invented it; and greatly shall those who give it efficiency be execrated.

(139) Subservient. Literally, "a servant." Perhaps in furnishing them with treasures for ornaments (Laurence, p. 159).

I swear to you sinners: as a mountain has not and will not become a slave, nor a hill the maid of a woman, thus too has sin not been sent on the earth, but man of himself has created it, and it will be for a great curse to those who do it.

I have sworn unto you, ye sinners, as a mountain has not become a slave, And a hill does not become the handmaid of a woman, Even so sin has not been sent upon the earth, But man of himself has created it, And under a great curse shall they fall who commit it.

Jag har svurit eder, J syndare, att hvarken berg eller kullar hafva varit eller skola blifva tjenliga för qvinnor *). Ej heller har brottet blifvit i denna väg nedsändt till oss på jorden, utan menniskor hafva af sig sjelfva påfunnit det; och högeligen skola de, som utöfva det, blifva förbannade.

Jag svär eder, I syndare, att lika litet som ett berg icke vardt en slaf och icke heller skall blifva det, och en höjd icke vardt en kvinnas tjänarinna, är synden skickad till jorden, utan människorna hafva framalstrat henne ur sitt hufvud, och de som göra synd hemfalla åt stor fördömelse.Previous Chapter

Parallel Translations
98 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET