Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 98 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterHENOCHS EPISTEL

Syndarnas njutningslystnad. Synden kommer inte ifrån himlen. All synd upptecknas i himlen. Verop över de orättfärdiga.

HENOCHS EPISTEL

Syndarnas njutningslystnad. Synden kommer inte ifrån himlen. All synd upptecknas i himlen. Verop över de orättfärdiga.
   

Och nu svär jag eder, I visa och I dårar, att I skolen upplefva mycket på jorden.
ch nu svär jag eder, I visa och I dårar, att I skolen upplefva mycket på jorden.    

Ty I män skolen pryda eder mera än en kvinna och kläda eder brokigare än en jungfru. I kungavärdighet och höghet och härskarmakt och i silfver och guld och purpur och ära och fråsseri skola de försina likt vatten.
2. Ty I män skolen pryda eder mera än en kvinna och kläda eder brokigare än en jungfru. I kungavärdighet och höghet och härskarmakt och i silfver och guld och purpur och ära och fråsseri skola de försina likt vatten.    

Fördenskull fattas dem insikt och vishet, och därför skola de omkomma jämte sina skatter och all sin härlighet och ära, och i skam och förgöring och stort armod skall deras ande kastas i den brinnande ugnen.
3. Fördenskull fattas dem insikt och vishet, och därför skola de omkomma jämte sina skatter och all sin härlighet och ära, och i skam och förgöring och stort armod skall deras ande kastas i den brinnande ugnen.    

Jag svär eder, I syndare, att lika litet som ett berg icke vardt en slaf och icke heller skall blifva det, och en höjd icke vardt en kvinnas tjänarinna, är synden skickad till jorden, utan människorna hafva framalstrat henne ur sitt hufvud, och de som göra synd hemfalla åt stor fördömelse.
4. Jag svär eder, I syndare, att lika litet som ett berg icke vardt en slaf och icke heller skall blifva det, och en höjd icke vardt en kvinnas tjänarinna, är synden skickad till jorden, utan människorna hafva framalstrat henne ur sitt hufvud, och de som göra synd hemfalla åt stor fördömelse.    

Och ofruktsamhet är icke kvinnan gifven, utan genom sina händers gärningar dör hon utan barn.
5. Och ofruktsamhet är icke kvinnan gifven, utan genom sina händers gärningar dör hon utan barn.    

Jag svär eder, I syndare, vid den Helige och Store, att alla eder onda verk äro uppenbara i himlarna och att intet af edra våldsdåd är öfvertäckt eller fördoldt.
6. Jag svär eder, I syndare, vid den Helige och Store, att alla eder onda verk äro uppenbara i himlarna och att intet af edra våldsdåd är öfvertäckt eller fördoldt.    

Och menen icke i eder ande och sägen icke i edert hjärta, att I ej veten och ej sen, att hvarje synd dagligen uppskrifves i himmelen inför den Högste.
7. Och menen icke i eder ande och sägen icke i edert hjärta, att I ej veten och ej sen, att hvarje synd dagligen uppskrifves i himmelen inför den Högste.    

Från denna stund veten I, att allt våld, som I föröfven, för hvarje dag uppskrifves ända till eder doms dag.
8. Från denna stund veten I, att allt våld, som I föröfven, för hvarje dag uppskrifves ända till eder doms dag.    

Ve eder, I dårar, ty I skolen förgås genom eder dårskap, och I lyssnen icke till de visa; således skall intet godt tillfalla eder.
9. Ve eder, I dårar, ty I skolen förgås genom eder dårskap, och I lyssnen icke till de visa; således skall intet godt tillfalla eder.    

Och veten nu, att I ären beredda på fördärfvets dag, och hoppas icke, att I skolen lefva, I syndare, utan I skolen gå hädan och dö, emedan I icke kännen till någon lösepenning. Ty I ären beredda för den stora domens och nödens och den stora skammens dag för eder ande.
10. Och veten nu, att I ären beredda på fördärfvets dag, och hoppas icke, att I skolen lefva, I syndare, utan I skolen gå hädan och dö, emedan I icke kännen till någon lösepenning. Ty I ären beredda för den stora domens och nödens och den stora skammens dag för eder ande.    

Ve eder, I förstockade, som gören ondt och äten blod! Hvadan erhållen I den goda maten och drycken och mättnaden? Jo, ifrån allt det goda, som vår Herre, den Högste, skänkt jorden i öfverflöd. Således skolen I icke hafva någon frid.
11. Ve eder, I förstockade, som gören ondt och äten blod! Hvadan erhållen I den goda maten och drycken och mättnaden? Jo, ifrån allt det goda, som vår Herre, den Högste, skänkt jorden i öfverflöd. Således skolen I icke hafva någon frid.    

Ve eder, som älsken orättfärdighetens verk! Hvi hoppens I, att det godt är skall tillfalla eder? Veten, att I varden gifna i de rättfärdigas händer. De skola skära halsen af eder och döda eder och ej hava något förbarmande med eder.
12. Ve eder, som älsken orättfärdighetens verk! Hvi hoppens I, att det godt är skall tillfalla eder? Veten, att I varden gifna i de rättfärdigas händer. De skola skära halsen af eder och döda eder och ej hava något förbarmande med eder.  Nätutg: Vers 10-12 syftar troligen på striden vid Harmagedon, då återstoden av judafolket för striden på jorden, medan de himmelska härskarorna för striden ifrån himlen. Se Joel 3:1-2
. Joel 3:9-16
. Upp. 19:17-21

Ve eder, som fröjdens öfver de rättfärdigas betryck, ty för eder skall icke grafvas någon grav.
13. Ve eder, som fröjdens öfver de rättfärdigas betryck, ty för eder skall icke grafvas någon grav.    

Ve eder, för hvilka de rättfärdigas ord äro allenast fåfängt tal, ty I skolen ej hafva något hopp om lifvet.
14. Ve eder, för hvilka de rättfärdigas ord äro allenast fåfängt tal, ty I skolen ej hafva något hopp om lifvet.    

Ve eder, som nedskrifven lögnaktigt tal och brottsliga ord, ty de skrifva sina lögner, att man må veta dem och icke förgäta dårskapen.
15. Ve eder, som nedskrifven lögnaktigt tal och brottsliga ord, ty de skrifva sina lögner, att man må veta dem och icke förgäta dårskapen.    

Alltså skola de icke hafva någon frid utan plötsligen dö.
16. Alltså skola de icke hafva någon frid utan plötsligen dö.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
98 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET