Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 0 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


HENOCHS BOK
Ursprungligen utgiven på P. A. Huldbergs Bokförlags AB, Sthlm 1901. Utgåvan är en översättning från den av orientalisten och teologie professor A. Dillmanns gjorda tyska översättning år 1853, från etiopiska manuskript funna i Abyssinien år 1773.Förord.
Hufvudsakligen efter Bibelns lära om Kristus af Viktor Rydberg.

DET AF DEN ÄLDRE JUDISKA LITTERATUREN i messianskt hänseende viktigaste verket är Henochs bok. Den åberopas i Judas 14, 15 och är använd i Petri andra bref.
Efter att i många århundrande hafva varit ansedd förlorad återupptäcktes Henochs bok i Abyssinien år 1773 af den berömde resande J. Bruce, som hemförde tvenne manuskript däraf. Sedermera hafva flera handskrifter af denna bok, alla på etiopiska språket, blivit funna i samma aflägsna land.
Först år 1821 utgafs en engelsk öfversättning af Henochs bok utaf professor Lawrence i Oxford. År 1853 utgaf A. Dillmann, teologie professor i Tübingen och en af nutidens förnämsta orientalister, sin öfversättning af densamma, åtföljd af vidlyftiga förklaringar. Han antager, att boken författats omkr. år 110 f. Kr.
Boken talar i Henochs namn, hvilken enligt 1 Mos. 5 k. lefde före syndafloden och till följe af sitt fromma leferne blef af Gud borttagen.

Bokens första del (k. 6-36) utgör en berättelse om de i 1 Mos. 6 k. antydda änglarnas fall; deras umgänge med jordens döttrar; de i umgänget aflade jättarna och den förödelse, som de anställde bland människorna; den genom änglarna åstadkomna utbredningen af konster och kunskaper; det fördärf, som däraf uppkom; Henochs sändning till jorden för att förkunna de fallna änglarna deras dom; straffets verkställande på dem; jättarnas öde och slutligen syndafloden. Samma del skildrar färder, som Henoch företagit på jorden och i himmelens lägre sfärer, hvarvid änglar förklara allt hvad han skådar.
Andra delen (k. 37-71) redogör för Henochs resor i den högsta himmelen, där den preexisterande Messias' härlighet för honom uppenbaras.
Tredje delen (k.72-82), kallad "de himmelska ljusens omlopp", är ett originellt försök till biblisk astronomi.
Fjärde delen (k. 83-91) innehåller Henochs såsom yngling upplefda drömsyner, i hvilka judafolkets historia går i allegoriska bilder förbi hans ögon.
Femte delen (k. 92-105) består af varnings- och förmaningstal till de ogudaktiga samt tröste- och uppmuntringsord till de gudfruktiga.
Inledningen utgöres af k. 1-5 och afslutningen af k. 106-108.

Tron på uppståndelsen finna vi fullt utbildad i Henochs bok. Där säges på några ställen, att denna bok skall hafva sin egentliga och fulla betydelse först för de kommande släktena och att den skall blifva känd i de yttersta tiderna.

Föreliggande svenska upplaga är en öfversättning af Dillmanns tyska. Utelämnade äro flera kapitel ur första samt större delen af tredje och fjärde delarna, d.v.s. de partier, som innehålla den endast på biblisk grund byggda astronomien, samt de partier, i hvilka författaren ger en öfversikt af historiens utveckling alltifrån Adam ända till Messianska rikets fullbordan, därvid hufvudsakligen följande berättelsens gång i de bibliska böckerna.

ENOCHS BOK
Ursprungligen utgiven på P. A. Huldbergs Bokförlags AB, Sthlm 1901. Utgåvan är en översättning från den av orientalisten och teologie professor A. Dillmanns gjorda tyska översättning år 1853, från etiopiska manuskript funna i Abyssinien år 1773.Förord.
Hufvudsakligen efter Bibelns lära om Kristus af Viktor Rydberg.

DET AF DEN ÄLDRE JUDISKA LITTERATUREN i messianskt hänseende viktigaste verket är Henochs bok. Den åberopas i Judas 14, 15 och är använd i Petri andra bref.
Efter att i många århundrande hafva varit ansedd förlorad återupptäcktes Henochs bok i Abyssinien år 1773 af den berömde resande J. Bruce, som hemförde tvenne manuskript däraf. Sedermera hafva flera handskrifter af denna bok, alla på etiopiska språket, blivit funna i samma aflägsna land.
Först år 1821 utgafs en engelsk öfversättning af Henochs bok utaf professor Lawrence i Oxford. År 1853 utgaf A. Dillmann, teologie professor i Tübingen och en af nutidens förnämsta orientalister, sin öfversättning af densamma, åtföljd af vidlyftiga förklaringar. Han antager, att boken författats omkr. år 110 f. Kr.
Boken talar i Henochs namn, hvilken enligt 1 Mos. 5 k. lefde före syndafloden och till följe af sitt fromma leferne blef af Gud borttagen.

Bokens första del (k. 6-36) utgör en berättelse om de i 1 Mos. 6 k. antydda änglarnas fall; deras umgänge med jordens döttrar; de i umgänget aflade jättarna och den förödelse, som de anställde bland människorna; den genom änglarna åstadkomna utbredningen af konster och kunskaper; det fördärf, som däraf uppkom; Henochs sändning till jorden för att förkunna de fallna änglarna deras dom; straffets verkställande på dem; jättarnas öde och slutligen syndafloden. Samma del skildrar färder, som Henoch företagit på jorden och i himmelens lägre sfärer, hvarvid änglar förklara allt hvad han skådar.
Andra delen (k. 37-71) redogör för Henochs resor i den högsta himmelen, där den preexisterande Messias' härlighet för honom uppenbaras.
Tredje delen (k.72-82), kallad "de himmelska ljusens omlopp", är ett originellt försök till biblisk astronomi.
Fjärde delen (k. 83-91) innehåller Henochs såsom yngling upplefda drömsyner, i hvilka judafolkets historia går i allegoriska bilder förbi hans ögon.
Femte delen (k. 92-105) består af varnings- och förmaningstal till de ogudaktiga samt tröste- och uppmuntringsord till de gudfruktiga.
Inledningen utgöres af k. 1-5 och afslutningen af k. 106-108.

Tron på uppståndelsen finna vi fullt utbildad i Henochs bok. Där säges på några ställen, att denna bok skall hafva sin egentliga och fulla betydelse först för de kommande släktena och att den skall blifva känd i de yttersta tiderna.

Föreliggande svenska upplaga är en öfversättning af Dillmanns tyska. Utelämnade äro flera kapitel ur första samt större delen af tredje och fjärde delarna, d.v.s. de partier, som innehålla den endast på biblisk grund byggda astronomien, samt de partier, i hvilka författaren ger en öfversikt af historiens utveckling alltifrån Adam ända till Messianska rikets fullbordan, därvid hufvudsakligen följande berättelsens gång i de bibliska böckerna.

   


Nätutgåvan: Den svenska översättningen från 1901 saknar kapitelöverskrifter. Kapitelöverskrifterna i denna nätversion har huvudsakligen hämtats och översatts ifrån R. H. Charles engelska utgåva.

Nätutgåvan: Den svenska översättningen från 1901 saknar kapitelöverskrifter. Kapitelöverskrifterna i denna nätversion har huvudsakligen hämtats och översatts ifrån R. H. Charles engelska utgåva.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
0 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET