Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 14 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. This is the book of the words of righteousness, and of the reproof of the Watchers, who belong to the world, (18) according to that which He, who is holy and great, commanded in the vision.

(18) Who belong to the world. Or, "who (are) from eternity" (Knibb, p. 95).

1. This writing is the word of justice and the admonition of the watchers, who are from eternity, as the Holy and Great One commanded it in this vision.

1. The book of the words of righteousness, and of the reprimand of the eternal Watchers in accordance with the command of the Holy Great One in that vision.

1. Detta är boken af rättfärdighetens ord, af väktarnes bestraffning, hvilken tillhörer verlden, i följd af det som Han, hvilken är helig och stor, befallde i synen.

1. Hvad som här i det följande står skrifvet är rättfärdighetens ord och de eviga väktarnas tillrättavisning, såsom den Helige och Store befallt genom den synen.

2. I perceived in my dream, that I was now speaking with a tongue of flesh, and with my breath, which the Mighty One has put into the mouth of men, that they might converse with it.

2. I saw in my sleep what I now will relate with a tongue of flesh and with my breath, which the Great One has given to the mouth of men that they might converse with it and understand it in their hearts.

2. I saw in my sleep what I will now say with a tongue of flesh and with the breath of my mouth: which the Great One has given to men to converse therewith and understand with the heart.

2. Jag märkte i min dröm, att jag nu talte med en tunga af kött och med min andedrägt, hvilka den Ende Mäktige har gifvit i menniskornas munn, på det de dermed må tala.

2. Under min sömn såg jag hvad jag nu skall berätta med min lekamliga tunga och min anda, som den Store gifvit människorna, att de skola tala därmed och förstå det med hjärtat,

3. And understand with the heart. As he has created and given to men the power of comprehending the word of understanding, so has he created and given to me the power of reproving the Watchers, the offspring of heaven.

3. As he has created and given to men the power to understand the word of knowledge, thus also he has created me and given to me the power to upbraid the watchers, the sons of heaven.

3. As He has created and given to man the power of understanding the word of wisdom, so hath He created me also and given me the power of reprimanding the Watchers, the children of heaven.

3. Och förstå med hjertat. Såsom han har skapat och gifvit åt menniskorna förmågan att fatta förståndets ord, så har han skapat och gifvit mig förmåga att straffa väktarne, himmelens afföda.

3. Liksom han skapat människorna och skänkt dem förmåga att fatta förståndets ord, så har han skapat äfven mig och förlänat mig makt att bestraffa väktarna, himmelens söner.

4. I have written your petition; and in my vision it has been shown me, that what you request will not be granted you as long as the world endures. Judgment has been passed upon you: your request will not be granted you.

4. I have written your petition, and in my vision it appeared to me thus, that your petition will not be granted in all the days of the world, and that judgment has been passed over you, and nothing will be granted unto you.

4. I wrote out your petition, and in my vision it appeared thus, that your petition will not be granted unto you throughout all the days of eternity, and that judgement has been finally passed upon you: yea (your petition) will not be granted unto you.

4. Jag har skrifvit eder böneskrift, och i min uppenbarelse har det blifvit visadt mig, att allt, hvad J begären, skall ej blifva eder beviljadt, så länge verlden står. Domen har gått öfver eder. Eder begäran skall icke beviljas eder.

4. Jag hade uppskrifvit eder bön, men i min syn såg jag, att den icke i all evighet skall varda hörd och att domen öfver eder är uttalad och att ingenting skall beviljas eder.

5. From this time forward, never shall you ascend into heaven; He has said, that on the earth He will bind you, as long as the world endures.

5. And from now on ye will not ascend into heaven to all eternity, and upon earth, it has been decreed, they shall bind you for all the days of the world.

5. And from henceforth you shall not ascend into heaven unto all eternity, and in bonds of the earth the decree has gone forth to bind you for all the days of the world.

5. Allt ifrån denna stund skolen J aldrig uppstiga i himmelen; Han har sagt, att Han skall binda eder på jorden, så länge verlden står.

5. Och hädanefter skolen I icke i all evighet mera uppstiga till himmelen, och till jorden är den domen utgången, att man skall binda eder för alla världens dagar.

6. But before these things you shall behold the destruction of your beloved sons; you shall not possess them, but they shall fall before you by the sword.

6. But before this ye will have seen the destruction of your beloved children, and ye will not be able to possess them, but they shall fall before you by the sword.

6. And (that) previously you shall have seen the destruction of your beloved sons and ye shall have no pleasure in them, but they shall fall before you by the sword.

6. Men innan detta sker, skolen J få se edra älskade söners undergång; J skolen icke få äga dem, utan de skola i eder åsyn falla för svärd.

6. Men först skolen I åse edra älskade söners undergång, och I skolen icke få äga dem, utan de skola falla för svärd inför edra ögon.

7. Neither shall you entreat for them, not for yourselves; But you shall weep and supplicate in silence. The words of the book which I wrote. (19)

(19) But you shall weep... I wrote. Or, "Likewise despite your tears and prayers you will receive nothing whatever contained in the writing which I have written" (Charles, p. 80).

7. Your petition for them will not be granted unto you, nor the one for yourselves; and while ye are weeping and praying ye cannot speak a single word from the writing which I have written."

7. And your petition on their behalf shall not be granted, nor yet on your own: even though you weep and pray and speak all the words contained in the writing which I have written.

7. Ej heller skolen J bönfalla för dem eller för eder sjelfva. Men J skolen gråta och bönfalla i tysthet. Dessa äro orden af boken, som jag skref.

7. Eder bön för dem varder icke uppfylld, icke heller eder bön för eder själfva. Och ehuru gråtande och bedjande, skolen I intet erhålla af det hvar om jag i min böneskrift bedt för eder.

8. A vision thus appeared to me. Behold, in that vision clouds and a mist invited me; agitated stars and flashes of lightning impelled and pressed me forwards, while winds in the vision assisted my flight, accelerating my progress. They elevated me aloft to heaven.

Enoch 39:3. Enoch 52:1. Acts. 1:9-11.

8. And the vision appeared to me thus: behold, clouds in the vision invited me and a fog invited me; and the course of the stars and lightning drove and pressed me, and the winds in the vision gave me wings and drove me.

Enoch 39:3. Enoch 52:1. Acts. 1:9-11.

8. And the vision was shown to me thus: Behold, in the vision clouds invited me and a mist summoned me, and the course of the stars and the lightnings sped and hastened me, and the winds in the vision caused me to fly and lifted me upward, and bore me into heaven.

Enoch 39:3. Enoch 52:1. Acts. 1:9-11.

8. En uppenbarelse syntes sålunda för mig. Se, i denna uppenbarelse lockade moln och töcken mig; irrande stjernor och ljungande blixtar drefvo och tryckte mig framåt, under det vindarne i min uppenbarelse biträdde min flykt och påskyndade min resa. De upplyfte mig högt upp till himmelen;

Enoch 39:3. Enoch 52:1. Apg. 1:9-11.

8. Och sålunda tedde sig min syn. Se, molnen och en dimma inbjödo mig, och stjärnornas och blixtarnas lopp dref och jagade mig, och vindarna gåfvo mig vingar och förde mig bort.

Enoch 39:3. Enoch 52:1. Apg. 1:9-11.

9. I proceeded, until I arrived at a wall built with stones of crystal. A vibrating flame (20) surrounded it, which began to strike me with terror.

(20) Vibrating flame. Literally, "a tongue of fire"

9. And they lifted me up into heaven, and I went till I approached near a wall which was built of crystals and a tongue of fire surrounded it; and it began to cause me to fear.

9. And I went in till I drew nigh to a wall which is built of crystals and surrounded by tongues of fire: and it began to affright me.

9. jag framfor, till dess jag anlände till en mur, byggd med stenar af kristall; en fladdrande låga omgaf den, hvilken började injaga förskräckelse hos mig.

9. De togo mig upp till himmelen, och jag kom till en mur, byggd af kristall och omgifven av eld. Och jag begynte varda förfärad.

10. Into this vibrating flame I entered; And drew nigh to a spacious habitation built also with stones of crystal. Its walls too, as well as pavement, were formed with stones of crystal, and crystal likewise was the ground.

10. And I went into the tongue of fire and approached near to a large house, which was built of crystals, and the walls of this house were like a floor inlaid with crystals, and the groundwork was of crystals.

10. And I went into the tongues of fire and drew nigh to a large house which was built of crystals: and the walls of the house were like a tesselated floor (made) of crystals, and its groundwork was of crystal.

10. I denna fladdrande låga ingick jag. Och drogs nära intill en rymlig boning, äfven uppbygd med stenar af kristall. Dess väggar så väl som dess golf voro bildade af kristall-stenar, och grundvalen var kristall.

10. Och jag steg in i lågan och närmade mig ett högt hus med väggar och golf af kristall.

11. Its roof had the appearance of agitated stars and flashes of lightning; and among them were cherubim of fire in a stormy sky. (21)

(21) In a stormy sky. Literally, "and their heaven was water" (Charles, p. 81).

11. The ceiling was like the course of the stars and of the lightning, and Cherubim of fire were between them, and their heaven was water.

11. Its ceiling was like the path of the stars and the lightnings, and between them were fiery cherubim, and their heaven was (clear as) water.

11. Dess tak hade utseendet af irrande stjernor och ljungeldens blixtar; och ibland dem voro Cheruber af eld i en stormande sky.

11. Dess tak liknade stjärnornas och blixtarnas bana, med flammande kerubim däremellan på en vattenklar himmel.

12. A flame burned around its walls; and its portal blazed with fire.

12. A flaming fire surrounded the walls, and its doors burned with fire.

12. A flaming fire surrounded the walls, and its portals blazed with fire.

12. En låga brann rundt omkring dess väggar, och dess portal flammade af eld.

12. Lågande eld omgaf dess väggar, och dess dörr brann af eld.

13. When I entered into this dwelling, it was hot as fire and cold as ice. No trace of delight or of life was there. Terror overwhelmed me, and a fearful shaking seized me.

13. And I went into this house, and it was hot like fire and cold like ice, and there was nothing pleasant and no life in it: fear covered me, and trembling seized me.

13. And I entered into that house, and it was hot as fire and cold as ice: there were no delights of life therein: fear covered me, and trembling got hold upon me.

13. Då jag inkom i denna boning, var den het såsom eld och kall såsom is. Intet spår af glädje eller lif fanns der. Förskräckelsen öfverväldigade mig, och en förfärlig skakning betog mig.

13. Och jag inträdde i den boningen. Den var het som eld och kall som is. Intet ljufligt och intet lif funnos där. Fruktan öfverföll mig, och bäfvan fattade mig,

14. Violently agitated and trembling, I fell upon my face.

14. And as I was shaking and trembling, I fell down on my face and saw in a vision.

14. And as I quaked and trembled, I fell upon my face.

14. Häftigt skakade och darrande föll jag på mitt ansigte.

14. och förskräckt och skälfvande, föll jag på mitt ansikte. Och jag såg i min syn,

15. In the vision I looked. And behold there was another habitation more spacious than the former, every entrance to which was open before me, erected in the midst of a vibrating flame.

15. And behold, there was a second house, larger than the other, all whose doors stood open before me, and it was built with a tongue of fire.

15. And I beheld a vision, And lo! there was a second house, greater than the former, and the entire portal stood open before me, and it was built of flames of fire.

15. I synen såg jag. Och se, der var en annan boning, rymligare än den förra, uppbyggd i midten af den fladdrande lågan, och hvarje ingång stod öppen för mig.

15. och se, där var en annan byggnad, större än den förra, af eldslågor, och alla dess portar stodo öppna inför mig.

16. So greatly did it excel in all points, in glory, in magnificence, and in magnitude, that it is impossible to describe to you either the splendour or the extent of it.

16. And in all things it excelled in grandeur and magnificence and size, so that I cannot describe to you its magnificence and its size.

16. And in every respect it so excelled in splendour and magnificence and extent that I cannot describe to you its splendour and its extent.

16. Så förträfflig var den till alla delar i herrlighet, prakt och storlek, att det är omöjligt beskrifva för er, hvarken glansen eller vidden deraf.

16. Och allt var så öfversvinneligt härligt och stort och praktfullt, att jag icke mäktar gifva eder en beskrifning på dess härlighet och storlek.

17. Its floor was on fire; above were lightnings and agitated stars, while its roof exhibited a blazing fire.

17. Its floor was fire, and above it was lightning and the course of the stars, and its ceiling was also a flaming fire.

17. And its floor was of fire, and above it were lightnings and the path of the stars, and its ceiling also was flaming fire.

17. Dess golf var i låga; ofvan voro ljungeldar och irrande stjernor, medan dess tak framställde en flammade eld.

17. Men dess golv var af eld, och därofvan blixtars och stjärnors bana, och äfven dess tak var flammande eld.

18. Attentively I surveyed it, and saw that it contained an exalted throne; The appearance of which was like that of frost; while its circumference resembled the orb of the brilliant sun; and there was the voice of the cherubim.

18. And I looked and saw therein a high throne; its appearance was like the hoar-frost, and its circuit like a shining sun and voices of the Cherubim.

18. And I looked and saw therein a lofty throne: its appearance was as crystal, and the wheels thereof as the shining sun, and there was the vision of cherubim.

18. Uppmärksamt betraktade jag den och såg, att den innehöll en upphöjd thron. Hvilkens utseende liknade frost, medan dess omkrets föreställde den lysande solens klot, och den var rösten af Cherubim.

18. Och jag upplyfte mina ögon och såg därinne en hög tron, till utseendet såsom rimfrost, och runt omkring den liksom strålande sol och stämmor af kerubim.

19. From underneath this mighty throne rivers of flaming fire issued. To look upon it was impossible.

19. And from under the great throne came streams of flaming fire, and it was impossible to look at it.

19. And from underneath the throne came streams of flaming fire so that I could not look thereon.

19. Nedanföre denna mäktiga thron utgingo strömmar af lågande eld. Att se derpå var omöjligt.

19. Och nedanför den höga tronen runno eldströmmar fram, så att man icke kunde se på den.

20. One great in glory sat upon it: Whose robe was brighter than the sun, and whiter than snow.

20. And he who is great in majesty sat thereon; his garment shone more brilliantly than the sun, and was whiter than any hail.

20. And the Great Glory sat thereon, and His raiment shone more brightly than the sun and was whiter than any snow.

20. Den Ende Store i herrlighet satt derpå. Hvars klädnad sken klarare än solen och hvitare än snö.

20. Och han, som är stor i härlighet, satt på den tronen, och hans klädnad sken klarare än solen och var hvitare än den rena snön.

21. No angel was capable of penetrating to view the face of Him, the Glorious and the Effulgent; nor could any mortal behold Him.

21. None of the angels were able to enter, nor any flesh to look upon the form of the face of the Majestic and Honored One.

21. None of the angels could enter and could behold His face by reason of the magnificence and glory and no flesh could behold Him.

21. Ingen ängel var i stånd att uthärda åsynen af Honom, den Herrlige och Strålande. Ej heller kunde någon dödlig skåda Honom.

21. Ingen af änglarna kunde träda ditin, icke heller en dödlig skåda själfve den härlige och majestätiske Gudens anlete.

22. A fire was flaming around Him. A fire also of great extent continued to rise up before Him; so that not one of those who surrounded Him was capable of approaching Him, among the myriads of myriads (22) who were before Him. To Him holy consultation was needless.

(22) Myriads of myriads. Ten thousand times ten thousands (Knibb, p. 99).

22. Fire of flaming fire was round him, and a great fire stood before him, and none of those who were around him could approach him; ten thousand times ten thousand were before him; but he required not any holy counsel.

22. The flaming fire was round about Him, and a great fire stood before Him, and none around could draw nigh Him: ten thousand times ten thousand (stood) before Him, yet He needed no counselor.

22. Äfven en eld af stor vidd utsträckte sig framför Honom, så att ingen af dem, som Honom omgåfvo, var i stånd att nalkas Honom ibland de myriaders myriader, som framför Honom voro. Han hade intet behof af någon helig rådplägning;

22. Flammande lågor omgåfvo honom, och en stor eld brann inför honom, så att ingen af dem som voro omkring honom kunde närma sig tronen. Tio tusen sinom tio tusen stodo inför honom, men han hade intet behof af det heliga rådet.

23. Yet did not the sanctified, who were near Him, depart far from Him either by night or by day; nor were they removed from Him.

23. And the holy ones who were near him did not leave day or night, nor did they depart from him.

23. And the most holy ones who were nigh to Him did not leave by night nor depart from Him.

23. men de helige som stodo när Honom, aflägsnade sig likväl icke från Honom hvarken natt eller dag, ej heller blefvo de förda ifrån Honom.

23. Och de heliga i hans närhet aflägsnade sig hvarken natt eller dag och lämnade honom aldrig.

24. I also was so far advanced, with a veil on my face, and trembling. Then the Lord with his own mouth called me, saying, Approach hither, Enoch, at my holy word.

24. And I had had so long a veil upon my face, and I trembled; and the Lord called me with his own voice and said to me: "Come hither, Enoch, and to my holy word!"

24. And until then I had been prostrate on my face, trembling: and the Lord called me with His own mouth, and said to me: 'Come hither, Enoch, and hear my word.'

24. Jag fördes äfven närmare med en slöja för mitt ansigte och darrande. Då kallade Herren mig med sin egen mun sägande: Nalkas hit Enoch på mitt eget ord.

24. Och jag hade dittills haft ett täckelse öfver mitt ansikte, ty jag bäfvade. Då kallade mig Herren med egen mun och sade till mig: Kom hit, Henoch, och hör mitt heliga ord!

25. And He raised me up, making me draw near even to the entrance. My eye was directed to the ground.

25. And he cause me to arise and I went to the door; but I bent my face downwards.

25. And one of the holy ones came to me and waked me, and He made me rise up and approach the door: and I bowed my face downwards.

25. Och han uppreste mig, låtande mig komma nära ända till ingången. Mitt öga var fästadt vid golvet.

25. Och han lät mig stiga upp och komma fram ända till porten, men jag böjde ned mitt ansikte.Previous Chapter

Parallel Translations
14 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET