Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 19 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Then Uriel said, Here the angels, who cohabited with women, appointed their leaders; And being numerous in appearance (30) made men profane, and caused them to err; so that they sacrificed to devils as to gods. For in the great day there shall be a judgment, with which they shall be judged, until they are consumed;

(30) Being numerous in appearance. Or, "assuming many forms" (Knibb, p. 106). 1 Cor. 10:20

1. And Uriel said to me: "Here will stand the souls of those angels who have united themselves with women, and having assumed many different forms, have contaminated mankind, and have led them astray so that they brought offerings to the demons as to gods, namely on the day when the great judgment, on which they will be judged, shall be consummated.

1 Cor. 10:20

1. And Uriel said to me: 'Here shall stand the angels who have connected themselves with women, and their spirits assuming many different forms are defiling mankind and shall lead them astray into sacrificing to demons as gods, (here shall they stand, ) till the day of the great judgement in which they shall be judged till they are made an end of.

1 Cor. 10:20

1. Då sade Uriel: här hafva de änglar, hvilka bodde tillsammans med qvinnorna, utnämnt sina anförare. Och som de voro till utseende talrika, gjorde de menniskorna ogudaktiga och kommo dem att gå vilse, så att de offrade åt djeflar liksom åt gudar. Ty på den stora dagen skall det blifva en dom, hvarigenom de skola dömas, till dess de förgåtts,

1 Kor. 10:20

1. Och Uriel sade till mig: Här skola de änglars andar bo, hvilka förenat sig med kvinnorna och, antagande mångahanda gestalter, orenat människorna och förfört dem, så att de dyrkat demonerna såsom gudar och offrat åt dem - nämligen när den dag kommer, då den stora yttersta domen skall hållas öfver dem.

1 Kor. 10:20

2. and their wives also shall be judged, who led astray the angels of heaven that they might salute them.

2. And their women having led astray the angels of heaven, will be like their friends."

2. And the women also of the angels who went astray shall become sirens.'

2. och deras hustrur skola äfven blifva dömde, hvilka utan motstånd förvillade sig med himmelens änglar.

2. Och äfven deras hustrur, som förförde himmelens änglar, skall det gå på samma sätt.

3. And I, Enoch, I alone saw the likeness of the end of all things. Nor did any human being see it, as I saw it.

3. And I, Enoch, alone saw this vision, the ends of all; and no man has seen them as I have seen them.

3. And I, Enoch, alone saw the vision, the ends of all things: and no man shall see as I have seen.

3. Och jag, Enoch, jag ensam såg bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mensklig varelse se det, såsom jag såg det.

3. Och jag, Henoch, allena har sett alltets gränser, och ingen annan människa har skådat detta utom jag.Förra Kapitlet

Parallel Translations
19 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET