Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 43 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. I beheld another splendour, and the stars of heaven. I observed that he called them all by their respective names, and that they heard.

1. And again I saw lightning, and the stars of heaven, and I saw how he called them all by their names, and they heard him.

1. And I saw other lightnings and the stars of heaven, and I saw how He called them all by their names and they hearkened unto Him.

1. Jag såg ett annat sken; och himmelens stjernor. Jag märkte, att Han kallade dem alla vid deras tillbörliga namn, och att de hörde.

1. Och åter såg jag blixtar och himmelens stjärnor och hörde hur han ropade dem alla, hvar och en, vid namn, och de lydde honom.

2. In a righteous balance I saw that he weighed out with their light the amplitude of their places, and the day of their appearance, and their conversion. Splendour produced splendour; and their conversion was into the number of the angels, and of the faithful.

2. And I saw that they were weighed on the scales of justice, according to their light, according to the width of their places, and the day of their appearance, and their course; one flash of lightning produces another, and their course according to the number of angels, and their fidelity they preserved among themselves.

2. And I saw how they are weighed in a righteous balance according to their proportions of light: (I saw) the width of their spaces and the day of their appearing, and how their revolution produces lightning: and (I saw) their revolution according to the number of the angels, and (how) they keep faith with each other.

2. I en rättvis vågskål såg jag, att Han vägde ut, jemte deras ljus, äfven vidden af deras rum och dagen för deras synligblifvande och för deras förändringar. Sken frambragte sken; och deras öfvergång var till änglarnes och de trognas antal.

2. Och jag såg hur de vägdes med riktig våg efter sina ljusmassor och sina rums vidd och tiden för sitt framträdande och sitt omlopp och huru den ena blixten frambringar den andra och huru deras omlopp är efter änglarnas tal och huru de bevara troheten mot hvarandra.

3. Then I inquired of the angel, who proceeded with me, and explained to me secret things, What their names were.

3. And I asked the angel, who went with me, who showed me what was secret: "What are these?"

3. And I asked the angel who went with me who showed me what was hidden: 'What are these?'

3. Då frågade jag ängelen, som följde med mig och förklarade för mig dolda ting, hvilka deras namn voro.

3. Och jag frågade ängeln, som gick med mig och visade mig det förborgade: Hvilka äro dessa?

4. He answered. A similitude of those has the Lord of spirits shown you. They are names of the righteous who dwell upon earth, and who believe in the name of the Lord of spirits for ever and for ever.

4. And he said to me: "The Lord of the spirits has showed thee a picture of them: these are the names of the just, who dwell on the earth and believe on the name of the Lord of the spirits to all eternity."

4. And he said to me: 'The Lord of Spirits hath showed thee their parabolic meaning (lit. ’their parable'): these are the names of the holy who dwell on the earth and believe in the name of the Lord of Spirits for ever and ever.'

4. Han svarade: en liknelse af dessa har Andarnas Herre visat dig. De äro namnen af de rättfärdiga, som vistas på jorden, och som tro på Andarnes Herres namn från evighet till evighet.

4. Och han sade till mig: En bild af dem har andarnas Herre visat dig. Detta är namnen på de rättfärdiga, som bo på jorden och som i all evighet tro på andarnas Herres namn.Previous Chapter

Parallel Translations
43 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET