Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 60 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In the five hundredth year, and in the seventh month, on the fourteenth day of the month, of the lifetime of Enoch, in that parable, I saw that the heaven of heavens shook; that it shook violently; and that the powers of the Most High, and the angels, thousands and thousands, and myriads of myriads, were agitated with great agitation.

1. In the year five-hundred, and in the seventh month, on the fourteenth day of the month, of the life of Enoch. In that Parable I saw that the heaven of heavens shook tremendously, and the host of the Most High, and the angels, a thousand times thousand, and ten thousand times ten thousand, were disturbed exceedingly.

1. In the year five hundred, in the seventh month, on the fourteenth day of the month in the life of †Enoch†. In that Parable I saw how a mighty quaking made the heaven of heavens to quake, and the host of the Most High, and the angels, a thousand thousands and ten thousand times ten thousand, were disquieted with a great disquiet.

1. I det femhundrade året och sjunde månaden på fjortonde dagen i månaden af Enochs lifstid såg jag, i den liknelsen, att himlarnes himmel skakades, att den skakades våldsamt, och att den Aldrahögstes kraft och änglarnes, tusende sinom tusendes och myriaders myriaders, drefvos hit och dit med stor orolighet.

1. På fjortonde dagen i det femhundrade årets sjunde månad af Henochs lif. I den synen såg jag huru himlarnas himmel våldsamt skakades och den Högstes härskara och tusen sinom tusen och tiotusen sinom tiotusen änglar erforo en häftig bäfvan.

2. And when I looked, the Ancient of days was sitting on the throne of his glory, while the angels and saints were standing around him.

2. And then I saw the Head of days sitting upon the throne of his glory, and the angels and the just ones stood around him.

2. And the Head of Days sat on the throne of His glory, and the angels and the righteous stood around Him.

2. Och då jag såg upp, var den Gamle af dagar sittande på sin herrlighet thron, under det änglarne och de helige vore stående rundt omkring Honom.

2. Och genast såg jag dagarnas Hufvud sitta på sin härlighets tron och änglarna och de rättfärdiga stå omkring honom.

3. A great trembling came upon me, and terror seized me. My loins were bowed down and loosened; my reins were dissolved; and I fell upon my face.

3. And a great trembling took hold of me, and fear seized me; my loins were bent and were loosened, and my whole being melted together, and I fell down on my face.

3. And a great trembling seized me, And fear took hold of me, And my loins gave way, And dissolved were my reins, And I fell upon my face.

3. En stark skakning kom öfver mig, och förskräckelsen grep mig. Mina länder böjde sig ned och domnade, mina njurar upplöstes och jag föll på mitt ansigte.

3. Och bäfvan fattade mig, och fruktan grep mig. Min höft krökte sig och blef slapp, och hela mitt väsen smälte samman, och jag föll på mitt ansikte.

4. The holy Michael, another holy angel, one of the holy ones, was sent, who raised me up. And when he raised me, my spirit returned; for I was incapable of enduring this vision of violence, its agitation, and the concussion of heaven.

4. And the holy Michael sent another holy angel, one of the holy angels, and he raised me up. And as he raised me my spirit returned, for I had not been able to endure the sight of this host and of that trembling and shaking of heaven.

4. And Michael sent another angel from among the holy ones and he raised me up, and when he had raised me up my spirit returned; for I had not been able to endure the look of this host, and the commotion and the quaking of the heaven.

4. Den heliga Michael, en annan helig ängel, en af de helige, blef skickad, hvilken uppreste mig. Och då han upprest mig, återkom min ande, ty jag var ej i stånd att fördraga denna syn af våldsamhet, dess skakning och himmelens häftiga rörelse.

4. Då sände den helige Mikael en annan helig ängel, och denne reste mig upp, och då återkom min ande, ty jag hade icke förmått uthärda åsynen af den skaran och min bäfvan och himmelens skakning.

5. Then holy Michael said to me, Why are you disturbed at this vision? Hitherto has existed the day of mercy; and he has been merciful and longsuffering towards all who dwell upon the earth.

5. And the holy Michael said to me: "On account of what vision is such trembling? Up to to-day was the day of his mercy, and he was merciful and slow to anger over those who dwell on the earth.

5. And Michael said unto me: 'Why art thou disquieted with such a vision? Until this day lasted the day of His mercy; and He hath been merciful and long-suffering towards those who dwell on the earth.

5. Då sade den helige Michael till mig: Hvarföre blir du förvirrade vid denna uppenbarelse? Hitintills har nådens dag varat, och Han har varit nådig och långmodig emot alla, som bo på jorden.

5. Och den helige Mikael talade till mig: Hvad har du sett, som så har uppskakat dig? Ända till idag har hans barmhärtighets tid räckt, då han varit miskundsam och långmodig mot dem som bo på jorden.

6. But when the time shall come, then shall the power, the punishment, and the judgment take place, which the Lord of spirits has prepared for those who prostrate themselves to the judgment of righteousness, for those who abjure that judgment, and for those who take his name in vain. That day has been prepared for the elect as a day of covenant; and for sinners as a day of inquisition.

6. But when the day and the power and the punishments and judgments come, which the Lord of the spirits has prepared for those who bow to the judgment of justice, and for those who deny the judgment of justice, and for those who take his name in vain — that day has been prepared a covenant for the chosen, and a test for the sinners.

6. And when the day, and the power, and the punishment, and the judgement come, which the Lord of Spirits hath prepared for those who worship not the righteous law, and for those who deny the righteous judgement, and for those who take His name in vain – that day is prepared, for the elect a covenant, but for sinners an inquisition.

6. Men då stunden skall komma, då skola makten, straffet och domen äga rum, hvilka Andarnes Herre har beredt för dem, som underkasta sig rättfärdighetens dom, för dem som afsvärja denna dom och för dem, som missbruka Hans namn. Denna dag har blifvit tillredd för de utvalda såsom en förbundets dag och för syndare såsom en ransaknings dag.

6. Men när Guds dag och makten och straffet och domen komma, hvilket allt andarnas Herre har beredt åt dem som böja sig för den rättvisa domen och åt dem som förneka den och åt dem som missbruka hans namn - och den dagen är beredd till ett beskärm för de utvalda och till rannsakning för syndarna -

7. In that day shall be distributed for food (54) two monsters; a female monster, whose name is Leviathan, dwelling in the depths of the sea, above the springs of waters;

(54) Distributed for food. Or, "separated from one another" (Knibb, p. 143).

7. And on that day two monsters will be distributed, a female monster, named Leviathan, to dwell in the depth of the sea, over the fountains of the waters.

7. And on that day were two monsters parted, a female monster named Leviathan, to dwell in the abysses of the ocean over the fountains of the waters.

7. På den dagen skola utdelas till föda tvenne vidunder; ett qvinligt vidunder, hvars namn är Leviathan, som bebor hafvets djup öfver vattenkällorna.

7. då skola tvenne vidunder skiljas åt, det ena kvinnligt, kalladt Leviatan, för att ligga i hafvet djup öfver vattnens källor;

8. And a male monster, whose name is Behemoth; which possesses, moving on his breast, the invisible wilderness. His name was Dendayen in the east of the garden, where the elect and the righteous will dwell; where he received it from my ancestor, who was man, from Adam the first of men, (55) whom the Lord of spirits made.

(55) He received it…first of men. Or, "my [great-] grandfather was taken up, the seventh from Adam" (Charles, p. 155). This implies that this section of the book was written by Noah, Enoch's descendant, rather than Enoch. Scholars have speculated that this portion of the book may contain fragments of the lost Apocalypse of Noah.

8. But the masculine is named Behemoth, who occupies, with his breast, a void desert called Dêndâin, in the east of the garden where the chosen and holy will dwell, where my grandfather was taken up, the seventh from Adam, the first of men whom the Lord of the spirits made.

8. But the male is named Behemoth, who occupied with his breast a waste wilderness named †Duidain†, on the east of the garden where the elect and righteous dwell, where my grandfather was taken up, the seventh from Adam, the first man whom the Lord of Spirits created.

8. Och ett manligt vidunder, hvars namn är Behemot, hvilket gående på sitt bröst bebor den osynliga ödemarken. Hans namn var Dendayen i öster af trädgården, hvarest de utvalde och rättfärdige skola bo; hvarest han emottog det från min stamfader, som var menniska, från Adam den förste af menniskor, hvilken Andarnes Herre skapade.

8. men det manliga heter Behemot, och det upptager med sitt bröst en öken, kallad Dendain, öster om lustgården, där de utvalde och rättfärdiga bo och hvarest min * farfar blef upptagen, den sjunde från Adam, den första människa, som andarnas Herre skapat.

9. Then I asked of another angel to show me the power of those monsters, how they became separated, how they became separated on the same day, one being in the depths of the sea, and one in the dry desert.

9. And I asked that other angel that he should show me the power of those monsters, how they were separated on one day, and that one descended into the depths of the sea and the other to the desert land.

9. And I besought the other angel that he should show me the might of those monsters, how they were parted on one day and cast, the one into the abysses of the sea, and the other unto the dry land of the wilderness.

9. Då frågade jag en annan ängel, som visade mig dessa vidunders makt, huru de blefvo åtskilda på samma dag, då den ene är i hafvets djup och den andre i torra ödemarken.

9. Och jag bad den andre ängeln, att han skulle visa mig de vidundrens betydelse och säga mig hvarför de blefvo åtskilda på en enda dag och hvarför det ena lades i hafvets djup och det andra på öknens fastland.

10. And he said, You, son of man, are here desirous of understanding secret things. -

Electronic edition: It seems this conversation was interrupted here, and then continued in verses 24 and 25.

10. And he said to me: "Thou son of man, thou desirest to know here that which is a secret."

10. And he said to me: 'Thou son of man, herein thou dost seek to know what is hidden.' -

Electronic edition: It seems this conversation was interrupted here, and then continued in verses 24 and 25.

10. Och han sade: du menniskoson önskar här att begripa hemliga ting.*)

*) Nätutg: Här avbryts detta samtal, för att sedan fortsätta i versarna 24-25.

10. Och han sade till mig: Du människoson, åstundar här att veta hvad som är förborgadt.

11. Then another angel, who proceeded with me, spoke to me; And showed me the first and last secrets in heaven above, and in the depths of the earth: In the extremities of heaven, and in the foundations of it,

11. Then the other angel, who went with me, spoke to me, and showed me that which was secret, the first and the last, what is in the heavens on high, and in the earth in the deep, and on the ends of the heavens, and on the foundations of heaven, and in the repositories of the winds;

11. And the other angel who went with me and showed me what was hidden told me what is first and last in the heaven in the height, and beneath the earth in the depth, and at the ends of the heaven, and on the foundation of the heaven.

11. Den andre ängelen, som gick med mig, talte till mig. Och visade mig de första och sista hemligheterna uppe i himmelen och i djupet af jorden. I yttersta gränserna af himmelen och i grundvalarne deraf

11. Den andre ängelen, som gick med mig, talte till mig. Och visade mig de första och sista hemligheterna uppe i himmelen och i djupet af jorden. I yttersta gränserna af himmelen och i grundvalarne deraf

12. and in the receptacle of the winds. He showed me how their spirits were divided; how they were balanced; and how both the springs and the winds were numbered according to the force of their spirit. He showed me the power of the moon's light, that its power is a just one; as well as the divisions of the stars, according to their respective names; That every division is divided;

12. And how the spirits are divided, and how weighing is done, and how the fountains and the winds are counted according to the power of the spirit, and the power of the lights of the moon, and that is it a power of justice, and the divisions of the stars according to their names, and how each division is divided;

12. And the chambers of the winds, and how the winds are divided, and how they are weighed, and (how) the portals of the winds are reckoned, each according to the power of the wind, and the power of the lights of the moon, and according to the power that is fitting: and the divisions of the stars according to their names, and how all the divisions are divided.

12. och i vindarnes förvaringsrum. Han visade mig, huru deras andar voro delade, huru de voro hållne i jemvigt, och huru både vindarne och deras rörelsekrafter vore räknade i förhållande till styrkan af deras ande. Han visade mig kraften af månans sken, att dess kraft är afpassad, så väl som stjernornas indelningar, efter hvarderas namn; Att hvarje fördelning är delad;

12. och i vindarnes förvaringsrum. Han visade mig, huru deras andar voro delade, huru de voro hållne i jemvigt, och huru både vindarne och deras rörelsekrafter vore räknade i förhållande till styrkan af deras ande. Han visade mig kraften af månans sken, att dess kraft är afpassad, så väl som stjernornas indelningar, efter hvarderas namn; Att hvarje fördelning är delad;

13. that the lightning flashes; That its troops immediately obey; and that a cessation takes place during thunder in continuance of its sound.

13. and peals of thunder according to the places where they fall, and all the divisions that are made among the flashes of lightning that lightning may take place, and their hosts obey.

13. And the thunders according to the places where they fall, and all the divisions that are made among the lightnings that it may lighten, and their host that they may at once obey.

13. att ljungelden flammar; Att dess härar omedelbarligen lyda, och att ett uppehåll äger rum, under det thordönets ljud fortfar.

13. att ljungelden flammar; Att dess härar omedelbarligen lyda, och att ett uppehåll äger rum, under det thordönets ljud fortfar.

14. Nor are the thunder and the lightning separated; neither do both of them move with one spirit; yet they are not separated.

14. For the thunder has places of rest for the awaiting of its peal, and thunder and lightning are inseparable, and although not one, both go together through the spirit and are not separated.

14. For the thunder has †places of rest† (which) are assigned (to it) while it is waiting for its peal; and the thunder and lightning are inseparable, and although not one and undivided, they both go together through the spirit and separate not.

14. Ej heller äro thordönet och ljungelden åtskilda, ej heller röra de sig bägge med en ande; men likväl äro de icke åtskilda.

14. Ej heller äro thordönet och ljungelden åtskilda, ej heller röra de sig bägge med en ande; men likväl äro de icke åtskilda.

15. For when the lightning lightens, the thunder sounds, and the spirit at a proper period pauses, making an equal division between them; for the receptacle, upon which their periods depend, is loose as sand. Each of them at a proper season is restrained with a bridle; and turned by the power of the spirit, which thus propels them according to the spacious extent of the earth.

15. For when the lightning flashes, the thunder utters its voice, and the spirit causes a rest during the flash, and divides equally between them, for the treasury of their flashes is like the sand; and each one of them, in its flash, is held with a bridle, and turned back by the power of the spirit, and is pushed forward, according to the number of the directions on the earth.

15. For when the lightning lightens, the thunder utters its voice, and the spirit enforces a pause during the peal, and divides equally between them; for the treasury of their peals is like the sand, and each one of them as it peals is held in with a bridle, and turned back by the power of the spirit, and pushed forward according to the many quarters of the earth.

15. Ty då ljungelden blixtrar, ljuder thordönet, och andan gör uppehåll vid en passande tidpunkt, delande lika imellan dem, ty det förvaringsrum, hvarpå deras perioder bero, är löst såsom sand. Hvardera af dem är vid passande tid tillbakahållen med ett betsel, och omvändes genom andans makt, hvilken sålunda fortdrifver dem i förhållande till jordens rymliga vidd.

15. Ty då ljungelden blixtrar, ljuder thordönet, och andan gör uppehåll vid en passande tidpunkt, delande lika imellan dem, ty det förvaringsrum, hvarpå deras perioder bero, är löst såsom sand. Hvardera af dem är vid passande tid tillbakahållen med ett betsel, och omvändes genom andans makt, hvilken sålunda fortdrifver dem i förhållande till jordens rymliga vidd.

16. The spirit likewise of the sea is potent and strong; and as a strong power causes it to ebb, so is it driven forwards, and scattered against the mountains of the earth.

16. And the spirit of the sea is masculine and strong, and according to the strength of his power, he draws it [i.e. the sea] back with a bridle, and in like manner it is pushed forward, and scattered in all the mountains of the earth.

16. And the spirit of the sea is masculine and strong, and according to the might of his strength he draws it back with a rein, and in like manner it is driven forward and disperses amid all the mountains of the earth.

16. Hafvets ande är likaledes stark och mäktig; och likasom en stark makt drifver vattnet att falla ut, så blifver det äfven drifvet framåt och jagadt emot jordens berg.

16. Hafvets ande är likaledes stark och mäktig; och likasom en stark makt drifver vattnet att falla ut, så blifver det äfven drifvet framåt och jagadt emot jordens berg.

17. The spirit of the frost has its angel; in the spirit of hail there is a good angel;

17. And the spirit of the hoar-frost is his own angel, and the spirit of hail is a good angel.

17. And the spirit of the hoar-frost is his own angel, and the spirit of the hail is a good angel.

17. Frostens ande har sin ängel, i haglets ande är en god ängel;

17. Frostens ande har sin ängel, i haglets ande är en god ängel;

18. the spirit of snow ceases in its strength, and a solitary spirit is in it, which ascends from it like vapour, and is called refrigeration.

18. And he has left go the spirit of the snow on account of its strength, and it has a special spirit, and that which ascends from it is like smoke, and its name is frost.

18. And the spirit of the snow has forsaken his chambers on account of his strength – There is a special spirit therein, and that which ascends from it is like smoke, and its name is frost.

18. sjöns ande upphörer i sin styrka; en enslig ande är deri, hvilken uppstiger derifrån, likasom ånga, och kallas afkylning.

18. sjöns ande upphörer i sin styrka; en enslig ande är deri, hvilken uppstiger derifrån, likasom ånga, och kallas afkylning.

19. The spirit also of mist dwells with them in their receptacle; but it has a receptacle to itself; for its progress is in splendour. In light, and in darkness, in winter and in summer. Its receptacle is bright, and an angel is in it.

19. And the spirit of the fog is not joined with them in their repositories, but it has a special repository, for its course is in clearness and in light and in darkness and in winter and in summer, and its repository is the light, and it [i.e. the spirit] is its angel.

19. And the spirit of the mist is not united with them in their chambers, but it has a special chamber; for its course is †glorious† both in light and in darkness, and in winter and in summer, and in its chamber is an angel.

19. Äfven dimmornas ande bor med dem i deras förvaringsrum; men den har ett förvaringsrum för sig sjelf; ty dess fortgång är i glans, I ljus och i mörker, i vinter och i sommar. Dess förvaringsrum är klart, och en ängel är inuti det.

19. Äfven dimmornas ande bor med dem i deras förvaringsrum; men den har ett förvaringsrum för sig sjelf; ty dess fortgång är i glans, I ljus och i mörker, i vinter och i sommar. Dess förvaringsrum är klart, och en ängel är inuti det.

20. The spirit of dew has its abode in the extremities of heaven, in connection with the receptacle of rain; and its progress is in winter and in summer. The cloud produced by it, and the cloud of the mist, become united; one gives to the other;

20. And the spirit of the dew has its dwelling-place at the ends of the heaven, and is connected with the repositories of the rain, and its course is in winter and in summer; and its clouds and the clouds of the fog are connected, and one gives to the other.

20. And the spirit of the dew has its dwelling at the ends of the heaven, and is connected with the chambers of the rain, and its course is in winter and summer: and its clouds and the clouds of the mist are connected, and the one gives to the other.

20. Daggens ande har sin boning i yttersta gränserna af himmelen i förening med regnets förvaringsrum, och dess fortgång är i vinter och i sommar. Det moln, som frambringas derigenom, och dimmans moln blifva förenade; det ena gifver till det andra;

20. Daggens ande har sin boning i yttersta gränserna af himmelen i förening med regnets förvaringsrum, och dess fortgång är i vinter och i sommar. Det moln, som frambringas derigenom, och dimmans moln blifva förenade; det ena gifver till det andra;

21. and when the spirit of rain is in motion from its receptacle, angels come, and opening its receptacle, bring it forth. When likewise it is sprinkled over all the earth, it forms an union with every kind of water on the ground;

21. And when the spirit of rain moves out of its repository the angels come and open the repository, and lead it out, and when it is scattered over all the earth, and also as often as it is joined to the waters of the earth.

21. And when the spirit of the rain goes forth from its chamber, the angels come and open the chamber and lead it out, and when it is diffused over the whole earth it unites with the water on the earth. And whensoever it unites with the water on the earth...

21. och då regnets ande är i rörelse från dess förvaringsrum, komma änglarne och framskaffa det, sedan de öppnat dess rum. Då det likaledes stänkes öfver hela jorden, bildar det en förening med hvarje slag af vatten på marken;

21. och då regnets ande är i rörelse från dess förvaringsrum, komma änglarne och framskaffa det, sedan de öppnat dess rum. Då det likaledes stänkes öfver hela jorden, bildar det en förening med hvarje slag af vatten på marken;

22. for the waters remain on the ground, because they afford nourishment to the earth from the Most High, who is in heaven. Upon this account therefore there is a regulation in the quantity of rain, which the angels receive.

22. For the waters are for those who live on the earth; for they are the nourishment for the earth from the Most High, who is in heaven; therefore rain has its measure, and angels receive it.

22. For the waters are for those who dwell on the earth; for they are nourishment for the earth from the Most High who is in heaven: therefore there is a measure for the rain, and the angels take it in charge.

22. ty vattnet qvarblifver på jorden, emedan regnet tillförer detsamma näring från den Aldrahögste, som är i himmelen.

22. ty vattnet qvarblifver på jorden, emedan regnet tillförer detsamma näring från den Aldrahögste, som är i himmelen. [Därför finns det ett mått för regnen, och änglarna mottager det.]

23. These things I saw; all of them, even paradise.

23. All these things I saw towards the garden of the just.

23. And these things I saw towards the Garden of the Righteous.

23. *

23. Allt detta såg jag bort emot de rättfärdigas lustgård.

24. - And the angel of peace, who was with me, said, These two monsters are by the power of God prepared to become food,

24. And the angel of peace, who was with me, said to me: "These two monsters are prepared to be fed, according to the greatness of God, that the punishments from God be not in vain, and sons will be killed with their mothers, and children with their fathers.

24. - And the angel of peace who was with me said to me: 'These two monsters, prepared conformably to the greatness of God, shall feed;

24. - Och fredens ängel, som var med mig, sade: Dessa tvenne vidunder äro genom Guds makt tillredde att blifva föda,

24. Och han, fridens ängel, sade till mig: Dessa tvenne vidunder äro skapade till att utfodras enligt Guds storhet, på det att Guds dom ej må vara förgäfves,** och sönerna skola dödas med sina mödrar och barnen med sina fäder.

25. that the punishment of God may not be in vain. Then shall children be slain with their mothers, and sons with their fathers. And when the punishment of the Lord of spirits shall continue, upon them shall it continue, that the punishment of the Lord of spirits may not take place in vain. After that, judgment shall exist with mercy and longsuffering.

25. When the punishments from the Lord of the spirits shall rest over them it will rest, so that the punishments from the Lord of the spirits may not come in vain over those; after that there will be a judgment in his mercy and his patience."

25. When the punishment of the Lord of Spirits shall rest upon them, it shall rest in order that the punishment of the Lord of Spirits may not come, in vain, and it shall slay the children with their mothers and the children with their fathers. Afterwards the judgement shall take place according to His mercy and His patience.'

25. på det Guds straff icke må blifva förgäfves. Då skola barnen blifva slagne med deras mödrar, och sönerna med sina fäder. Och när Andarnes Herres straff skall fortfara; skall det fortfara på dem; på det Andarnes Herres straff icke måte vara förgäfves. Efter detta skall domen ske med nåd och långmodighet.

25. När andarnas Herres straffdom kommer, skall den förblifva öfver dem, att den icke må vara förgäves. Sedan skall domen äga rum efter hans barmhärtighet och tålamod.

26. 26. 26. 26. * Avslutningen av vers 22 och vers 23 finns inte med i denna översättning.

26. * Noahs.Förra Kapitlet

Parallel Translations
60 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET