Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 98 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. And now I swear to you, crafty, as well as simple ones; that you, often contemplating the earth,

1. And now I swear to you, the wise and the foolish; for ye will see much on this earth.

1. And now I swear unto you, to the wise and to the foolish, For ye shall have manifold experiences on the earth.

1. Och nu svär jag eder, J listige, så väl som eder, J enfaldige, att J, ofta betraktande jorden,

1. Och nu svär jag eder, I visa och I dårar, att I skolen upplefva mycket på jorden.

2. you who are men, clothe yourselves more elegantly that married women, and both together more so than unmarried ones, (138) everywhere arraying yourselves in majesty, in magnificence, in authority, and in silver: but gold, purple, honour, and wealth, like water, flow away.

(138) Than married women... unmarried ones. Or, "than a woman and more coloured (garments) than a girl..." (Knibb, p. 230).

2. For ye, men, will put on more ornaments than the women, and colored stuffs more than the virgin; in royalty, and in greatness, and in power, and in silver, and in gold, and purple and honor, and in food, they will float away like water.

2. For ye men shall put on more adornments than a woman, And coloured garments more than a virgin: In royalty and in grandeur and in power, And in silver and in gold and in purple, And in splendour and in food they shall be poured out as water.

2. J menniskor, kläden eder prägtigare än gifta qvinnor, och begge tillsammans bätre än ogifta, allestädes klädande eder i majestät, i prakt, i myndighet och i silfver; men guld, purpur, ära och rikedom flyta bort likasom vatten.

2. Ty I män skolen pryda eder mera än en kvinna och kläda eder brokigare än en jungfru. I kungavärdighet och höghet och härskarmakt och i silfver och guld och purpur och ära och fråsseri skola de försina likt vatten.

3. Erudition therefore and wisdom are not theirs. Thus shall they perish, together with their riches, with all their glory, and with their honours; While with disgrace, with slaughter, and in extreme penury, shall their spirits be thrust into a furnace of fire.

3. And therefore they will have no knowledge and no wisdom, and thereby they are destroyed together with their treasures, and with all their glory and their honor, and in shame and in murder and in great poverty their spirits will be cast into an oven of fire.

3. Therefore they shall be wanting in doctrine and wisdom, And they shall perish thereby together with their possessions; And with all their glory and their splendour, And in shame and in slaughter and in great destitution, Their spirits shall be cast into the furnace of fire.

3. Lärdom och vishet äro således icke deras. Sålunda skola de förgås tillika med deras rikedom, med all deras herrlighet och deras ära. Medan deras andar skola med onåd, med mördande och yttersta armod kastas i en brinnande ugn.

3. Fördenskull fattas dem insikt och vishet, och därför skola de omkomma jämte sina skatter och all sin härlighet och ära, och i skam och förgöring och stort armod skall deras ande kastas i den brinnande ugnen.

4. I have sworn to you, sinners, that neither mountain nor hill has been or shall be subservient (139) to woman. Neither in this way has crime been sent down to us upon earth, but men of their own heads have invented it; and greatly shall those who give it efficiency be execrated.

(139) Subservient. Literally, "a servant." Perhaps in furnishing them with treasures for ornaments (Laurence, p. 159).

4. I swear to you sinners: as a mountain has not and will not become a slave, nor a hill the maid of a woman, thus too has sin not been sent on the earth, but man of himself has created it, and it will be for a great curse to those who do it.

4. I have sworn unto you, ye sinners, as a mountain has not become a slave, And a hill does not become the handmaid of a woman, Even so sin has not been sent upon the earth, But man of himself has created it, And under a great curse shall they fall who commit it.

4. Jag har svurit eder, J syndare, att hvarken berg eller kullar hafva varit eller skola blifva tjenliga för qvinnor *). Ej heller har brottet blifvit i denna väg nedsändt till oss på jorden, utan menniskor hafva af sig sjelfva påfunnit det; och högeligen skola de, som utöfva det, blifva förbannade.

4. Jag svär eder, I syndare, att lika litet som ett berg icke vardt en slaf och icke heller skall blifva det, och en höjd icke vardt en kvinnas tjänarinna, är synden skickad till jorden, utan människorna hafva framalstrat henne ur sitt hufvud, och de som göra synd hemfalla åt stor fördömelse.

5. Barrenness shall not be previously inflicted on woman; but on account of the work of her hands shall she die childless.

5. And barrenness has not been given to a woman, but on account of the deeds of her hands she dies without children.

5. And barrenness has not been given to the woman, But on account of the deeds of her own hands she dies without children.

5. Ofruktsamhet skall icke eljest vara qvinnans lott; men i följd af sina händers verk skall han dö barnlös.

5. Och ofruktsamhet är icke kvinnan gifven, utan genom sina händers gärningar dör hon utan barn.

6. I have sworn to you, sinners, by the holy and the Great One, that all your evil deeds are disclosed in the heavens; and that none of your oppressive acts are concealed and secret.

6. I swear to you sinners, by the Holy and the Just One, that all your wicked deeds are revealed in the heavens, and none of your deeds of violence are covered or hidden.

6. I have sworn unto you, ye sinners, by the Holy Great One, That all your evil deeds are revealed in the heavens, And that none of your deeds of oppression are covered and hidden.

6. Jag har svurit eder, J syndare, vid den helige och store Ende, att alla edra onda gerningar äro uppenbarade i himlarne, och att ingen af edra förtryckande gerningar är dold och hemlig.

6. Jag svär eder, I syndare, vid den Helige och Store, att alla eder onda verk äro uppenbara i himlarna och att intet af edra våldsdåd är öfvertäckt eller fördoldt.

7. Think not in your minds, neither say in your hearts, that every crime is not manifested and seen. In heaven it is daily written down before the Most High.

7. And do not think in your souls, and do not say in your hearts, that ye do not know and do not see that every sin is daily being written down in heaven before the Most High.

7. And do not think in your spirit nor say in your heart that ye do not know and that ye do not see that every sin is every day recorded in heaven in the presence of the Most High.

7. Tänken icke i edra själar, ej heller sägen i edra hjertan, att hvarje brott icke är uppenbart och sedt. I himmelen upptecknas det dagligen inför den Aldrahögste.

7. Och menen icke i eder ande och sägen icke i edert hjärta, att I ej veten och ej sen, att hvarje synd dagligen uppskrifves i himmelen inför den Högste.

8. Henceforwards shall it be manifested; for every act of oppression which you commit shall be daily recorded, until the period of your condemnation.

8. And from now ye know that all your violence which ye commit is written down on each day to the day of your judgment.

8. From henceforth ye know that all your oppression wherewith ye oppress is written down every day till the day of your judgement.

8. Hädanefter skall det blifva uppenbaradt; ty hvarje förtryckets gerning, som J begån, skall dagligen upptecknas, tilldess tiden till eder fördömelse kommer.

8. Från denna stund veten I, att allt våld, som I föröfven, för hvarje dag uppskrifves ända till eder doms dag.

9. Woe to you, simple ones, for you shall perish in your simplicity. To the wise you will not listen, and that which is good you shall not obtain.

9. Woe to you fools, for ye will be destroyed by your foolishness; and ye do not listen to the wise, and will not attain anything good!

9. Woe to you, ye fools, for through your folly shall ye perish: and ye transgress against the wise, and so good hap shall not be your portion.

9. Ve eder, J enfaldige, ty J skolen förgås i eder enfaldighet. På de visa villen J icke höra, och det som är godt skolen J icke erhålla.

9. Ve eder, I dårar, ty I skolen förgås genom eder dårskap, och I lyssnen icke till de visa; således skall intet godt tillfalla eder.

10. Now therefore know that you are destined to the day of destruction; nor hope that sinners shall live; but in process of time you shall die; for you are not marked for redemption; But are destined to the day of the great judgment, to the day of distress, and the extreme ignominy of your souls.

10. And now know that ye are prepared for the day of destruction, and do not hope that ye will live, ye sinners, but ye shall depart and die, for ye do not know a ransom; for ye are prepared for the day of the great judgment, and for the day of trouble and of great disgrace to your souls.

10. And now, know ye that ye are prepared for the day of destruction: wherefore do not hope to live, ye sinners, but ye shall depart and die; for ye know no ransom; for ye are prepared for the day of the great judgement, for the day of tribulation and great shame for your spirits.

10. Veten nu derföre, att J ären bestämda för förödelsens dag; vänten icke, att syndare skola lefva, utan i tidens fortgång skolen J dö, ty J ären icke tecknade till återlösning; Utan J ären bestämde för den stora domens dag, för olyckans dag och edra själars yttersta vanära.

10. Och veten nu, att I ären beredda på fördärfvets dag, och hoppas icke, att I skolen lefva, I syndare, utan I skolen gå hädan och dö, emedan I icke kännen till någon lösepenning. Ty I ären beredda för den stora domens och nödens och den stora skammens dag för eder ande.

11. Woe to you, obdurate in heart, who commit crime, and feed on blood. Whence is it that you feed on good things, drink, and are satiated? Is it not because our Lord, the Most High, has abundantly supplied every good thing upon earth? To you there shall not be peace.

11. Woe to you hardened of heart, who do evil and devour blood; whence have ye good eating and drinking and satisfaction? from all the good which our Lord the Most High has spread in abundance over the earth; and ye will have no peace.

11. Woe to you, ye obstinate of heart, who work wickedness and eat blood: Whence have ye good things to eat and to drink and to be filled? From all the good things which the Lord the Most High has placed in abundance on the earth; therefore ye shall have no peace.

11. Ve eder, J hårdnackade uti hjertat, som begån missgerning och lefven af blod. Hvarifrån kommer det, att J föden eder af goda ting, dricken och blifven mättade? Är det icke, emedan vår Herre den Aldrahögste har försett jorden öfverflödigt med alla slags goda ting. För eder skall ingen fred blifva.

11. Ve eder, I förstockade, som gören ondt och äten blod! Hvadan erhållen I den goda maten och drycken och mättnaden? Jo, ifrån allt det goda, som vår Herre, den Högste, skänkt jorden i öfverflöd. Således skolen I icke hafva någon frid.

12. Woe to you who love the deeds of iniquity. Why do you hope for that which is good? Know that you shall be given up into the hands of the righteous; who shall cut off your necks, slay you, and show you no compassion.

12. Woe to you who love the deeds of injustice; why do ye hope for goodness to yourselves? Know that ye shall be given into the hands of the just; they will cut off your necks and slay you, and will not pity you.

12. Woe to you who love the deeds of unrighteousness: wherefore do ye hope for good hap unto yourselves? know that ye shall be delivered into the hands of the righteous, and they shall cut off your necks and slay you, and have no mercy upon you.

12. Ve eder, som älsken orättfärdighetens gerningar. Hvarföre gören J eder hopp om det, som är godt? Veten att J skolen blifva öfverlemnade i de rättfärdigas händer, hvilka skola afhugga edra halsar, döda eder och icke visa eder medlidande.

Nätutg: Vers 10-12 syftar troligen på striden vid Harmagedon, då återstoden av judafolket för striden på jorden, medan de himmelska härskarorna för striden ifrån himlen. Se Joel 3:1-2. Joel 3:9-16. Upp. 19:17-21.

12. Ve eder, som älsken orättfärdighetens verk! Hvi hoppens I, att det godt är skall tillfalla eder? Veten, att I varden gifna i de rättfärdigas händer. De skola skära halsen af eder och döda eder och ej hava något förbarmande med eder.

Nätutg: Vers 10-12 syftar troligen på striden vid Harmagedon, då återstoden av judafolket för striden på jorden, medan de himmelska härskarorna för striden ifrån himlen. Se Joel 3:1-2. Joel 3:9-16. Upp. 19:17-21.

13. Woe to you who rejoice in the trouble of the righteous; for a grave shall not be dug for you.

13. Woe to you who rejoice in the trouble of the just, for a grave will not be dug for you.

13. Woe to you who rejoice in the tribulation of the righteous; for no grave shall be dug for you.

13. Ve eder, som glädjen eder åt de rättfärdigas bekymmer, ty ingen graf skall blifva gräfd åt eder.

13. Ve eder, som fröjdens öfver de rättfärdigas betryck, ty för eder skall icke grafvas någon grav.

14. Woe to you who frustrate the word of the righteous; for to you there shall be no hope of life.

14. Woe to you who make the words of the just in vain, for the hope of life will not be to you.

14. Woe to you who set at nought the words of the righteous; for ye shall have no hope of life.

14. Ve eder, som tillintetgören de rättfärdigas ord; ty för eder skall icke blifva hopp om lif.

14. Ve eder, för hvilka de rättfärdigas ord äro allenast fåfängt tal, ty I skolen ej hafva något hopp om lifvet.

15. Woe to you who write down the word of falsehood, and the word of the wicked; for their falsehood they record, that they may hear and not forget folly.

15. Woe to you who write down words of untruth and words of the impious; for they write down their lies that they be heard, and do not forget their foolishness;

15. Woe to you who write down lying and godless words; for they write down their lies that men may hear them and act godlessly towards (their) neighbour.

15. Ve eder, som uppskrifven falskhetens ord och de ondas ord, ty de påminna sig sin falskhet, att de må höra och icke förgäta dårskapen

15. Ve eder, som nedskrifven lögnaktigt tal och brottsliga ord, ty de skrifva sina lögner, att man må veta dem och icke förgäta dårskapen.

16. To them there shall be no peace; but they shall surely die suddenly.

16. and there will be no peace to them, but they will die a sudden death!

16. Therefore they shall have no peace but die a sudden death.

16. För dem skall icke blifva fred; utan de skola säkerligen dö hastigt.

16. Alltså skola de icke hafva någon frid utan plötsligen dö.

17. 17. 17. 17. *) Tilläfventyrs att förse dem med skatter till prydnads anskaffande.

17.


Previous Chapter

Parallel Translations
98 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET