Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 103 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. But now I swear to you, righteous, by the greatness of his splendour and his glory; by his illustrious kingdom and by his majesty, to you I swear,

1. And now I swear to you the just, by his great glory and his honor, and by his glorious kingdom and by his greatness I swear to you:

1. Now, therefore, I swear to you, the righteous, by the glory of the Great and Honoured and Mighty One in dominion, and by His greatness I swear to you:

1. Men nu svär jag eder, J rättfärdige, vid storheten af Hans herrlighet och Hans ära; vid Hans lysande rike och Hans Majestät svär jag eder,

1. Och nu svär jag eder, I rättfärdiga, vid hans stora härlighet och ära och vid hans ärofulla rike och storhet:

2. that I comprehend this mystery; that I have read the tablet of heaven, have seen the writing of the holy ones, and have discovered what is written and impressed on it concerning you.

2. I know this mystery, and have read it in the tablets of heaven, and have seen the book of the holy ones, and have found written in it and inscribed on their account,

2. I know a mystery And have read the heavenly tablets, And have seen the holy books, And have found written therein and inscribed regarding them:

2. att jag förstår denna hemlighet, att jag har läsit himmelens skriftafla, har sett de heligas skrift och upptäckt, hvad som är skrifvet och intryckt derpå om eder.

2. jag vet denna hemlighet och har läst den på de himmelska taflorna och sett de heligas bok och där funnit skrifvet och upptecknadt,

3. I have seen that all goodness, joy, and glory has been prepared for you, and been written down for the spirits of them who die eminently righteous and good. To you it shall be given in return for your troubles; and your portion of happiness shall far exceed the portion of the living.

3. that all goodness and joy and honor are prepared for them, and are written down for the spirits of those who have died in justice, and that much good is given to you as a reward for your labor, and that your portion is better than the portion of the living.

3. That all goodness and joy and glory are prepared for them, And written down for the spirits of those who have died in righteousness, And that manifold good shall be given to you in recompense for your labours, And that your lot is abundantly beyond the lot of the living.

3. Jag har sett, att all godhet, glädje och ära har blifvit tillredd för eder och uppskrifven för deras andar, som dö utmärkt rättfärdiga och goda. Åt eder skall detta gifvas i ersättning för edert bekymmer, och eder lott skall vida öfverträffa de lefvandes lott.

3. att allt godt och all fröjd och ära finnas i förvar åt dem och uppskrifna för deras andar, som dött i rättfärdighet, och att edra mödor skola gäldas med mycket godt och att eder lott är bättre än de lefvandes.

4. The spirits of you who die in righteousness shall exist and rejoice. Their spirits shall exult; and their remembrance shall be before the face of the Mighty One from generation to generation. Nor shall they now fear disgrace.

4. And your souls will live, ye who have died in justice, and your spirits will rejoice and be glad, and their remembrance will be before the face of the Great One to all the generations of eternity. And now do not fear their shame.

4. And the spirits of you who have died in righteousness shall live and rejoice, And their spirits shall not perish, nor their memorial from before the face of the Great One Unto all the generations of the world: wherefore no longer fear their contumely.

4. Andarna af eder, som dö i rättfärdighet, skola lefva och glädja sig; deras andar skola fröjdas; och deras minne skall vara inför den mäktige Endes ansigte från slägte till slägte. Ej heller skola de nu frukta för onåd.

4. Och emedan I hafven dött i rättfärdighet, skola edra andar lefva och fröjda sig och jubla, och deras åminnelse skall vara inför den Högstes anlete under världens alla släktens tid. Frukten således icke för eder smälek.

5. Woe to you, sinners, when you die in your sins; and they, who are like you, say respecting you, Blessed are these sinners. They have lived out their whole period;

5. Woe to you, sinners, if ye die in your sins, and those who are like you say concerning you: "Blessed are they, the sinners, they have seen all their days;

5. Woe to you, ye sinners, when ye have died, If ye die in the wealth of your sins, And those who are like you say regarding you: 'Blessed are the sinners: they have seen all their days.

5. Ve eder, J syndare, då J dön i edra synder, och de som äro lika eder säga om eder: välsignade äro desse syndare. De hafva sett alla sina dagar,

5. Ve eder, I syndare, när I dön i edra synder och edra likar säga om eder: Saliga äro de, syndarna, ty alla sina dagar hafva de sett,

6. and now they die in happiness and in wealth. Distress and slaughter they knew not while alive; in honour they die; nor ever in their lifetime did judgment overtake them.

6. and now they have died in good fortune and in wealth, and have not seen trouble or murder in their life; in glory they have died, and judgment has not been passed over them in their life."

6. And how they have died in prosperity and in wealth, And have not seen tribulation or murder in their life; And they have died in honour, And judgement has not been executed on them during their life."

6. och nu dö de i lycka och rikedom. Vedermöda och nederlag kände de icke, medan de lefde; i ära dö de; ej heller har domen någonsin under deras lifstid träffat dem.

6. och nu hafva de dött i lycka och rikedom och icke skådat någon bedröfvelse och något mödande under sitt lif. I härlighet hafva de dött, och någon dom verkställdes icke på dem under deras lefnad.

7. But has it not been shown to them, that, when to the receptacle of the dead their souls shall be made to descend, their evil deeds shall become their greatest torment?

7. Do ye know that their souls will be caused to descend into Sheol, and it will be ill with them, and their trouble great?

7. Know ye, that their souls will be made to descend into Sheol And they shall be wretched in their great tribulation.

7. Men har det icke blifvit dem visadt, att när deras själar nedstiga till de dödas boning, skola deras onda gerningar blifva deras plåga?

7. Veten I väl, att deras själar skola nedfara i dödsriket och att de skola få det svårt och deras bedröfvelse vara stor?

8. Into darkness, into the snare, and into the flame, which shall burn to the great judgment, shall their spirits enter; and the great judgment shall take effect for ever and for ever. Woe to you; for to you there shall be no peace.

8. And in darkness and in toils and in a burning flame their spirits will burn at the great judgment; and a great judgment will be for all generations to eternity. Woe to you, for ye will have no peace!

8. And into darkness and chains and a burning flame where there is grievous judgement shall your spirits enter; And the great judgement shall be for all the generations of the world. Woe to you, for ye shall have no peace.

8. I mörker, i snaran och i lågan, som skall brinna till den stora domen, skola deras själar inkomma, och den stora domen skall verkställas för evigt. Ve eder, ty för eder skall ingen fred vara.

8. Och i mörkret och snaran och i den brinnande lågan skall deras ande ingå vid den stora domen, och den skall gälla för alla släkten i evighet. Ve eder, ty I hafven ingen frid.

9. Neither can you say to the righteous, and to the good who are alive, In the days of our trouble have we been afflicted; every manner of trouble have we seen, and many evil things have suffered. Our spirits have been consumed, lessened, and diminished.

9. Say not to the just and good who are in life: "In the days of our need we have endured labor, and have seen all need, and have met much evil, and have been injured and diminished, and our spirit has become small.

9. Say not in regard to the righteous and good who are in life: "In our troubled days we have toiled laboriously and experienced every trouble, And met with much evil and been consumed, And have become few and our spirit small.

9. Och J kunnen icke säga till de rättfärdiga och till de goda, som äro vid lif: I vår vedermödas dagar hafva vi varit bedröfvade; all slags vedermöda hafva vi sett, och mycket ondt hafva vi lidit. Våra andar hafva blifvit förtärda, aftagit och blifvit förminskade.

9. Sägen icke, I rättfärdiga aflidna, till de rättfärdiga och goda, som äro i lifvet: I vår nöds dagar hafva vi haft möda, och all nöd hafva vi upplefvat och hafva drabbats af många olyckor, äro vordna upprifna och förminskade och hafva blifvit klenmodiga.

10. We have perished; nor has there been a possibility of help for us in word or in deed: we have found none, but have been tormented and destroyed. We have not expected to live day after day.

10. We have been destroyed, and there was none to help us; with word and deed we were incapable, and attained to nothing whatever; we were tortured and destroyed, and did not hope to see life, day by day.

10. And we have been destroyed and have not found any to help us even with a word: We have been tortured and destroyed, and not hoped to see life from day to day.

10. Vi hafva förgåtts, och ingen möjlighet till hjelp har för oss varit i ord eller i gerning: vi hafva funnit ingen hjelp, men blifvit plågade och förgjorde. Vi hafva icke väntat att lefva dag från dag.

10. Vi gingo under, och ingen hjälpte oss. Med ord och gärningar mäktade vi intet och ernådde intet. Vi blefvo plågade och förstörda och kunde icke hoppas att få se lifvet, och så var det dag från dag.

11. We hoped indeed to have been the head; But we have become the tail. We have been afflicted, when we have exerted ourselves; but we have been devoured by sinners and the ungodly; their yoke has been heavy upon us.

11. We hoped to be the head, and were the tail; we labored exceedingly, and did not gain by our labor; we became food for sinners, and the unjust laid their yoke heavily upon us.

11. We hoped to be the head and have become the tail: We have toiled laboriously and had no satisfaction in our toil; And we have become the food of the sinners and the unrighteous, And they have laid their yoke heavily upon us.

11. Vi hoppades i sanning, att hafva blifvit hufvudet. Men vi hafva blifvit svansen. Vi hafva blifvit plågade, då vi gjort vårt bästa, men vi hafva icke erhållit välde öfver vår plåga. Vi hafva blifvit uppätne af syndare och ogudaktige; deras ok har varit tungt på oss.

11. Vi hoppades att få vara hufvudet, men blefvo svansen. Vi tröttade ut oss med arbete och vunno ingen framgång med vår möda. Vi blefvo syndarna till föda, och de orättfärdiga hafva lagt ett tungt ok på oss.

12. Those have exercised dominion over us who detest and who goad us; and to those who hate us have we humbled our neck; but they have shown no compassion towards us.

12. Those who hated and those who beat us became our rulers; and we bent our neck to our haters, and they did not pity us.

12. They have had dominion over us that hated us †and smote us; And to those that hated us† we have bowed our necks But they pitied us not.

12. Dessa hafva utöfvat herraväldet öfver oss, hvilka afsky och pådrifva oss; och för dem, som hata oss, hafva vi böjt våra nackar; men de hafva icke visat något medlidande med oss.

12. De som hatade och de som slogo oss blefvo våra herrar, och vi måste böja våra nackar under våra hatare, och de förbarmade sig icke öfver oss.

13. We have been desirous of escaping from them, that we might fly away and be at rest; but we have found no place to which we could fly, and be secure from them.

13. And we desired to go from them in order to flee and to rest, but we did not find whither to flee and to save ourselves from them.

13. We desired to get away from them that we might escape and be at rest, But found no place whereunto we should flee and be safe from them.

13. Vi hafva varit angelägne att undkomma från dem, på det vi måtte fly bort och komma i ro; men vi hafva icke funnit något ställe, till hvilket vi kunde fly och blifva säkra för dem.

13. Vi sökte undgå dem för att få ro, men vi funno intet ställe, dit vi kunde fly och rädda oss ifrån dem.

14. We have sought an asylum with princes in our distress, and have cried out to those who were devouring us; but our cry has not been regarded, nor have they been disposed to hear our voice;

14. We complained to the rulers in our trouble and in our pain over those who devoured us; but they did not attend to our cry, and did not wish to hear our voice.

14. And are complained to the rulers in our tribulation, And cried out against those who devoured us, But they did not attend to our cries And would not hearken to our voice.

14. Vi hafva sökt en fristad hos furstar i vår nöd, och hafva jämrat oss för dem, som uppslöko oss; men vårt rop har icke blifvit aktadt, ej heller hafva de varit villige att höra vår röst;

14. I vår bedröfvelse klagade vi öfver dem för de härskande och ropade öfver dem som förtärde oss; men de gåfvo ej akt på vårt rop, och vår stämma ville de icke höra.

15. But rather to assist those who plunder and devour us; those who diminish us, and hide their oppression; who remove not their yoke from us, but devour, enervate, and slay us; who conceal our slaughter, nor remember that they have lifted up their hands against us.

15. And they helped those who robbed and devoured us, and those who diminished us, and they made secret their oppression, so that they did not remove their yoke from us, but devoured us and scattered us and murdered us; and they kept secret our murder, and did not think of it that they had lifted up their hands against us."

15. And they helped those who robbed us and devoured us and those who made us few; and they concealed their oppression, and they did not remove from us the yoke of those that devoured us and dispersed us and murdered us, and they concealed their murder, and remembered not that they had lifted up their hands against us.

15. Utan snarare att bistå dem, som plundra och uppsluka oss, dessa som förminska oss och dölja sitt förtryck, som icke borttaga sitt ok från oss, utan uppsluka, utmärgla och dräpa oss; som dölja vårt mördande och icke ihågkomma, att de hafva upplyft sina händer emot oss.

15. Och de hjälpte dem som plundrade och förtärde oss och dem som förminskade vårt tal, och de hemlighöllo sitt förtryck och togo icke sitt ok ifrån oss, utan förtärde, skingrade och mördade oss. Och de höllo vår död hemlig och betänkte icke, att de hade lyft sina händer emot oss.Previous Chapter

Parallel Translations
103 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET