Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 12 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Before all these things Enoch was concealed; nor did any one of the sons of men know where he was concealed, where he had been, and what had happened.

Gen. 5:24. Hebr. 11:5

1. And previous to all these things Enoch was hidden, and not one of the children of men knew where he was hidden, and where he was, and what had become of him.

Gen. 5:24. Hebr. 11:5

1. Before these things Enoch was hidden, and no one of the children of men knew where he was hidden, and where he abode, and what had become of him.

Gen. 5:24. Hebr. 11:5

1. Före alla dessa händelser blef Enoch dold; ej heller visste någon af menniskornas söner, hvarest han var dold, hvar han hade varit och hvad som hade händt.

1 Mos. 5:24. Hebr. 11:5

1. Och innan allt detta skedde, vardt Henoch fördold, och ingen bland människobarnen visste hvar han blifvit förborgad och hvar han uppehöll sig och hvad som blifvit af honom.

1 Mos. 5:24. Hebr. 11:5

2. He was wholly engaged with the holy ones, and with the Watchers in his days.

Gen. 5:22

2. And all his deeds were with the holy ones and with the watchers in his days.

Gen. 5:22

2. And his activities had to do with the Watchers, and his days were with the holy ones.

Gen. 5:22

2. Han var helt och hållet sysselsatt hos den Ende Helige och hos väktarne i Hans dagar.

1 Mos. 5:22

2. Och all hans verksamhet under hans lefnad var med de heliga och med de vakande änglarna.

1 Mos. 5:22

3. I, Enoch, was blessing the great Lord and King of peace. And behold the Watchers called me Enoch the scribe. Then the Lord said to me:

3. And I, Enoch, was praising the great Lord and the King of the world, and, behold, the watchers called to me, Enoch, the scribe, and said to me:

3. And I, Enoch was blessing the Lord of majesty and the King of the ages, and lo! the Watchers called me – Enoch the scribe – and said to me:

3. Jag, Enoch, välsignade den store Herren och fredens Konung. Och se, väcktarne kallade mig Enoch skrifvaren. Då sade Herren till mig:

3. Och jag, Henoch, höll just på att lofprisa världens store Herre och Konung, då de vakande änglarna kallade mig, Henoch, skrifvaren, och sade till mig:

4. Enoch, scribe of righteousness, go tell the Watchers of heaven, who have deserted the lofty sky, and their holy everlasting station, who have been polluted with women. And have done as the sons of men do, by taking to themselves wives, and who have been greatly corrupted on the earth;

4. Enoch, thou scribe of justice, go, announce to the watchers of heaven, who have left the high heaven and the holy, eternal place, and have contaminated themselves with women, and have done as the children of men do, and have taken to themselves wives, and are contaminated in great contamination upon the earth.

4. 'Enoch, thou scribe of righteousness, go, †declare† to the Watchers of the heaven who have left the high heaven, the holy eternal place, and have defiled themselves with women, and have done as the children of earth do, and have taken unto themselves wives: "Ye have wrought great destruction on the earth:

4. Enoch, rättfärdighetens skrifvare! gå och säg himmelens väktare, hvilka hafva öfvergivit den höga skyn och deras heliga evigt varande hemvist, hvilka hafva blifvit besmittade med qvinnor. Och hafva gjort såsom menniskornas söner göra, derigenom att de taga sig hustrur, och hvilka hafva blifvit högeligen förderfvade på jorden.

4. Henoch, du rättfärdighetens skrifvare, gå och delgif väktarna - som lämnat den höga himmelen, och den heliga, eviga orten och fördärfvat sig med kvinnor och gjort så, som människobarnen göra, och tagit sig hustrur och nedsjunkit i stort fördärf -

5. That on the earth they shall never obtain peace and remission of sin. For they shall not rejoice in their offspring;

5. But upon earth they shall have no peace, nor forgiveness of sin; for they will not enjoy their children.

5. And ye shall have no peace nor forgiveness of sin: and inasmuch as †they† delight themselves in †their† children,

5. Att de på jorden aldrig skola erhålla fred och förlåtelse för synden, ty de skola icke glädja sig åt sin afföda; de skola se sina älskades nederlag,

5. att de icke skola hafva frid på jorden ej heller erhålla förlåtelse för sina synder, ty de skola icke få glädja sig öfver sina barn.

6. they shall behold the slaughter of their beloved; shall lament for the destruction of their sons; and shall petition for ever; but shall not obtain mercy and peace.

6. They will see the murder of their beloved ones, and they will lament over the destruction of their children, and will petition to eternity, but mercy and peace will not be unto them."

6. The murder of †their† beloved ones shall †they† see, and over the destruction of †their† children shall †they† lament, and shall make supplication unto eternity, but mercy and peace shall ye not attain. "'

6. de skola jämra sig öfver sina söners undergång, och de skola i evighet söka, men aldrig erhålla nåd och fred.

6. Sina käras förgöring skola de åse, och öfver sina barns undergång skola de jämra sig, och de skola bedja i evighet, men icke finna barmhärtighet och frid.Previous Chapter

Parallel Translations
12 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET