Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 17 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. They raised me up into a certain place, where there was (28) the appearance of a burning fire; and when they pleased they assumed the likeness of men.

(28) Where there was. Or, "where they [the angels] were like" (Knibb, p. 103).

1. And they took me to a place where there were images like flaming fire, and when they wished they appeared like men.

1. And they took and brought me to a place in which those who were there were like flaming fire, and, when they wished, they appeared as men.

1. De upphöjde mig på en viss plats, hvarest det syntes vara en brinnande eld; och då de behagade, antogo de mennisko-skapnad.

1. Och de togo mig bort till ett ställe, där det fanns skepnader, som liknade flammande eld och som, när som helst de ville, visade sig i människogestalt.

2. They carried me to a lofty spot, to a mountain, the top of which reach to heaven.

2. And he led me to the place of the whirlwind, and on a hill, the point of whose summit reached to heaven.

2. And they brought me to the place of darkness, and to a mountain the point of whose summit reached to heaven.

2. De förde mig till ett högt ställe, till ett berg, hvars spets räckte upp till himmelen.

2. Och de förde mig till stormvindens hemvist och upp på ett berg, hvars spets räckte upp i himmelen.

3. And I beheld the receptacles of light and of thunder at the extremities of the place, where it was deepest. There was a bow of fire, and arrows in their quiver, a sword of fire, and every species of lightning.

3. And I saw shining places, and the thunder at the ends thereof; in the depths thereof a bow of fire, and arrows and their quiver, and a sword of fire, and all lightning.

3. And I saw the places of the luminaries and the treasuries of the stars and of the thunder and in the uttermost depths, where were a fiery bow and arrows and their quiver, and a fiery sword and all the lightnings.

3. Och jag såg förvaringsrummen för ljuset och åskan vid ställets yttersta ändar, hvarest det var djupast. Der var en båge af eld, och pilar i deras koger, ett svärd af eld, och alla slags ljungeldar.

3. Och jag såg skinande platser och åskan vid deras gränser och i djupet en brinnande pilbåge och pilar och ett koger och ett flammande svärd och alla blixtarna.

4. Then they elevated me to a babbling stream, (29) and to a fire in the west, which received all the setting of the sun.

(29) To a babbling stream. Literally, "to water of life, which spoke" (Laurence, p. 23).

4. And they took me to the so-called water of life, and to the fire of the west, which receives every setting of the sun.

4. And they took me to the living waters, and to the fire of the west, which receives every setting of the sun.

4. Derpå upplyfte de mig till en brusande ström och till en eld i vester, hvilken emottog hela Solens nedgång.

4. Och de förde mig ända till det s.k. Lifvets vatten och ända till västerns eld, som upptager hvarje solnedgång.

5. I came to a river of fire, which flowed like water, and emptied itself into the great sea westwards.

5. And I came to a river of fire, whose fire flows like water, and is emptied into a great sea which is towards the west.

5. And I came to a river of fire in which the fire flows like water and discharges itself into the great sea towards the west.

5. Jag kom till en flod af eld, hvilken flöt likasom vatten och utgöt sig i den stora sjön vester ut.

5. Och jag kom till en brinnande ström med eld flytande såsom vatten, hvilken utgjuter sig i ett stort haf i väster.

6. I saw every large river, until I arrived at the great darkness. I went to where all of flesh migrate;

6. And I saw all the great rivers, and came to a great darkness, and went there where all flesh wanders.

6. I saw the great rivers and came to the great river and to the great darkness, and went to the place where no flesh walks.

6. Jag såg hvarje stor flod, till dess jag anlände til det stora mörkret. Jag gick dit, hvarthän allt af kött skall flytta;

6. Och jag såg alla de väldiga floderna och anlände till ett stort mörker och gick in däri, dit alla dödliga vandra.

7. and I beheld the mountains of the gloom which constitutes winter, and the place from which issues the water in every abyss.

7. And I saw the mountains of the black clouds of winter, and the place whither all the waters of the deep flow.

7. I saw the mountains of the darkness of winter and the place whence all the waters of the deep flow.

7. och jag såg bedröfvelsens berg, hvilka förorsaka vintren, och det ställe, hvarifrån vattnet utgjuter sig i hvarje afgrund.

7. Och jag såg Vintertidens svarta molns berg och den ort, där hela djupets vatten utgjuter sig.

8. I saw also the mouths of all the rivers in the world, and the mouths of the deep.

8. And I saw the mouths of all the rivers of the earth and the mouth of the deep.

8. I saw the mouths of all the rivers of the earth and the mouth of the deep.

8. Jag såg äfven mynningarne af alla floder i verlden och mynningarne af djupet.

8. Och jag såg djupets mynning och mynningen af alla jordens floder.Previous Chapter

Parallel Translations
17 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET