Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 40 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After this I beheld thousands of thousands, and myriads of myriads, and an infinite number of people, standing before the Lord of spirits.

Rev. 5:11

1. And after that I saw a thousand times thousand, and ten thousand times ten thousand beings, an innumerable and immense multitude, who stood before the glory of the Lord of the spirits.

Rev. 5:11

1. And after that I saw thousands of thousands and ten thousand times ten thousand, I saw a multitude beyond number and reckoning, who stood before the Lord of Spirits.

Rev. 5:11

1. Härefter såg jag tusende sinom tusende, och myriaders myriader, och ett oändligt antal af folk stående inför Andarnes Herre.

Upp. 5:11

1. Och sedan såg jag tusen sinom tusen och tio tusen sinom tio tusen, otaligt och oräkneligt många, hvilka stå inför andarnas Herres härlighet.

Upp. 5:11

2. On the four wings likewise of the Lord of spirits, on the four sides, I perceived others, besides those who were standing before him. Their names, too, I know; because the angel, who proceeded with me, declared them to me, discovering to me every secret thing.

2. I looked, and on the four sides of the Lord of the spirits I saw four faces, different from those standing, and I learned their names, which the angel who came with me announced as their names to me, and showed me all the secrets.

2. And on the four sides of the Lord of Spirits I saw four presences, different from those that sleep not, and I learnt their names: for the angel that went with me made known to me their names, and showed me all the hidden things.

2. Likaledes vid Andarnes Herres fyra vingar på de fyra sidorna märkte jag andra, utom dem som voro stående framför Honom. Deras namn känner jag äfven, emedan ängelen, som åtföljde mig, förklarade dem för mig, upptäckande för mig hvarje doldt ting.

2. Jag såg, och på de fyra sidorna om andarnas Herre varseblev jag fyra ansikten, olika de andra, som funnos där, och deras namn fick jag veta, ty den ängel, som gick med mig, sade mig dem och visade mig alla de förborgade tingen.

3. Then I heard the voices of those upon the four sides magnifying the Lord of glory.

3. And I heard the voices of those four faces as they blessed before the Lord of glory.

3. And I heard the voices of those four presences as they uttered praises before the Lord of glory.

3. Då hörde jag rösterna af dem, som stodo på de fyra sidorna, prisande herrlighetens Herre.

3. Och jag hörde de fyra ansiktenas röster, när de lofsjöngo inför härlighetens Herre.

4. The first voice blessed the Lord of spirits for ever and for ever.

4. The first voice blessed the Lord of the spirits to all eternity.

4. The first voice blesses the Lord of Spirits for ever and ever.

4. Den första rösten välsignade Andarnas Herre från evighet till evighet.

4. Den första rösten prisar andarnas Herre från evighet till evighet.

5. The second voice I heard blessing the Elect One, and the elect who suffer on account of the Lord of spirits.

5. And I heard the second voice praising the Chosen One and the chosen ones, who hang on the Lord of the spirits.

5. And the second voice I heard blessing the Elect One and the elect ones who hang upon the Lord of Spirits.

5. Den andra rösten hörde jag välsignande den ende Utvalde och de utvalde, som lida för andarnes Herres skull.

5. Och den andra rösten hörde jag lofva den Utvalde och de utvalda, hvilka blifvit vägda af andarnas Herre.

6. The third voice I heard petitioning and praying for those who dwell upon earth, and supplicate the name of the Lord of spirits.

6. And I heard the third voice asking and praying for those who dwell on the earth, and petitioning in the name of the Lord of the spirits.

6. And the third voice I heard pray and intercede for those who dwell on the earth and supplicate in the name of the Lord of Spirits.

6. Den tredje rösten hörde jag bönfallande för dem, som vistas på jorden och anropa Andarnes Herres namn.

6. Och den tredje rösten hörde jag bedja och bönfalla för dem som bo på jorden och anropa i andarnas Herres namn.

7. The fourth voice I heard expelling the impious angels, (40) and prohibiting them from entering into the presence of the Lord of spirits, to prefer accusations against (41) the inhabitants of the earth.

(40) Impious angels. Literally, "the Satans" (Laurence, p. 45; Knibb, p. 128). Ha-satan in Hebrew ("the adversary") was originally the title of an office, not the name of an angel. (41) Prefer accusations against. Or, "to accuse" (Charles, p. 119).

7. And I heard the fourth voice keeping off the satans, and not allowing them to come before the Lord of the spirits to accuse those who dwell on the earth.*)

7. And I heard the fourth voice fending off the Satans and forbidding them to come before the Lord of Spirits to accuse them who dwell on the earth.

7. Den fjerde rösten hörde jag utdrifvande de ogudaktige änglar och förbjudande dem att inträda i närvaro af Andarnes Herre, för att framföra anklagelser emot jordens invånare.

7. Och den fjärde rösten hörde jag afvisa satanerna och hindra dem att träda inför andarnas Herre för att anklaga dem som bo på jorden.

8. After this I besought the angel of peace, who proceeded with me, to explain all that was concealed. I said to him, Who are those whom I have seen on the four sides, and who words I have heard and written down?

8. After that I asked the angel of peace who went with me, who showed me all things that were hidden, and said to him: "Who are these four faces that I see, and whose voices I hear and have written them down?"

8. After that I asked the angel of peace who went with me, who showed me everything that is hidden: 'Who are these four presences which I have seen and whose words I have heard and written down? '

8. Derefter bad jag fredens ängel, som gick med mig, att förklara allt det, som var doldt; jag sade till honom: hvilka äro dessa, som jag sett på de fyra sidorna och hvilkas ord jag har hört och uppskrifvit?

8. Sedan frågade jag fridens ängel, som gick med mig och som visade mig allt det fördolda, och sade till honom: Hvilka äro dessa fyra ansikten, som jag sett och hvilkas röster jag hört och skrifvit om?

9. He replied, The first is the merciful, the patient, the holy Michael. The second is he who presides over every suffering and every affliction of the sons of men, the holy Raphael. The third, who presides over all that is powerful, is Gabriel. And the fourth, who presides over repentance, and the hope of those who will inherit eternal life, is Phanuel. These are the four angels of the most high God, and their four voices, which at that time I heard.

9. And he said to me: "The first is the holy Michael, merciful, slow to anger; and the second, who is over all sicknesses and over all the wounds of the children of men, is Rufael; and the third, who is over all the powers, is the holy Gabriel; and the fourth, who is over penitence and the hope of those who inherit everlasting life, is Fanuel." And these are the four angels of God, the Most High, and the four voices I heard in those days.

9. And he said to me: 'This first is Michael, the merciful and long-suffering: and the second, who is set over all the diseases and all the wounds of the children of men, is Raphael: and the third, who is set over all the powers, is Gabriel: and the fourth, who is set over the repentance unto hope of those who inherit eternal life, is named Phanuel.' And these are the four angels of the Lord of Spirits and the four voices I heard in those days.

9. Han svarade: den förste är den nådige, den tålige, den helige Michael. Den andre är han, som styrer öfver menniskornas söners alla lidanden och bedröfvelser, den helige Raphael. Den tredje, som styrer öfver allt, som är mäktigt, är Gabriel, och den fjerde, som styrer öfver ångren och deras förhoppningar, som vilja ärfva det eviga lifvet, är Phanuel. Dessa äro den aldrahögste Gudens fyra änglar, och deras äro de fyra röster, hvilka jag vid den tiden hörde.

9. Och han sade till mig: Den förste är den barmhärtige och långmodige helige Mikael. Och den andre, som är satt öfver människobarnens alla sjukdomar och sårnader, är Rafael. Och den tredje, som härskar öfver alla krafterna, är den helige Gabriel. Och den fjärde, som är satt öfver deras ånger och hopp, som skola ärfva det eviga lifvet, är Fanuel. Och de äro den högste Gudens fyra änglar, och de fyra rösterna hörde jag i de dagarna.Previous Chapter

Parallel Translations
40 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET