Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 63 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days the kings who possess the earth shall be punished by the angels of his wrath, wheresoever they shall be delivered up, that he may give rest for a short period; and that they may fall down and worship before the Lord of spirits, confessing their sins before him.

1. And in those days the powerful kings, who hold the earth, will petition the angels of punishment, to whom they are delivered, that they should give them a little rest, so that they could fall down and worship before the Lord of the spirits, and could acknowledge their sins before him.

1. In those days shall the mighty and the kings who possess the earth implore (Him) to grant them a little respite from His angels of punishment to whom they were delivered, that they might fall down and worship before the Lord of Spirits, and confess their sins before Him.

1. I dessa dagar skola konungarne, som besitta jorden, blifva straffade af Hans vredes änglar, ehvarest de finnas, på det Han må gifva hvila på en korrt tid, och att de må falla ned och tillbedja inför Andarnes Herre, bekännande sina synder för Honom.

1. I de dagarna skola de mäktiga konungarna, som besitta fästet, anropa Guds straffänglar, åt hvilka de antvardades, att förunna dem något uppskof och låta dem nedfalla och tillbedja inför andarnas Herre och bekänna sina synder för honom.

2. They shall bless and glorify the Lord of spirits, saying, Blessed is the Lord of spirits, the Lord of kings, the Lord of princes, the Lord of the rich, the Lord of glory, and the Lord of wisdom.

2. And they will bless and glorify the Lord of the spirits, and will say: "Blessed is the Lord of the spirits, and the Lord of kings, the Lord of the powerful, and the Lord of the rulers, and the Lord of glory, and the Lord of wisdom, and every secret is clear.

2. And they shall bless and glorify the Lord of Spirits, and say: 'Blessed is the Lord of Spirits and the Lord of kings, And the Lord of the mighty and the Lord of the rich, And the Lord of glory and the Lord of wisdom,

2. De skola välsigna och prisa Andarnes herre, sägande: Välsignad vare Andarnes Herre, konungarnes Herre, furstarnes Herre, de rikas Herre, herrlighetens Herre och vishetens Herre!

2. Och de skola lofva och prisa andarnas Herre och säga: Prisad vare han, andarnas Herre och konungarnas och de mäktigas och härskarornas och härlighetens och vishetens Herre! Och hvarje hemlighet är uppenbar.

3. He shall enlighten every secret thing. Your power is from generation to generation; and your glory for ever and ever. Deep are all your secrets, and numberless; and your righteousness cannot be calculated.

3. And thy power is to all generations, and thy glory to all eternity: deep are thy secrets all and without number, and thy justice without reckoning.

3. And splendid in every secret thing is Thy power from generation to generation, And Thy glory for ever and ever: Deep are all Thy secrets and innumerable, And Thy righteousness is beyond reckoning.

3. Han skall uppenbara hvarje hemligt ting. Din makt varar från slägte till slägte, och din herrlighet från evighet till evighet. Djupa äro alla dina hemligheter och otaliga, och din rättfärdighet är oberäknelig.

3. Och din makt varar från släkte till släkte och din härlighet från evighet till evighet. Djupa äro alla dina hemligheter och utan tal, och din rättvisa är oberäknelig.

4. Now we know, that we should glorify and bless the Lord of kings, him who is King over all things.

4. Now we know that we should praise and bless the Lord of kings, and him who rules over all the kings."

4. We have now learnt that we should glorify And bless the Lord of kings and Him who is king over all kings.'

4. Nu veta vi, att vi skola lofsjunga och välsigna konungarnas Herre, Honom som är konung öfver all ting.

4. Nu hafva vi insett, att vi böra lofva och prisa konungarnas Herre och honom, som är konung öfver alla konungar.

5. They shall also say, Who has granted us rest to glorify, laud, bless, and confess in the presence of his glory?

5. And they will say: "Who will give us rest, that we might praise and thank and bless him, and be believers before his glory?

5. And they shall say: 'Would that we had rest to glorify and give thanks And confess our faith before His glory!

5. De skola äfven säga: hvilken har gifvit oss hvila, att lofsjunga, berömma, välsigna och bekänna, i Hans herrlighets närvaro?

5. Och de skola säga: O att man gåfve oss ro, så att vi kunde tacka och lofva och prisa honom och tro på honom inför hans härlighet!

6. And now small is the rest we desire; but we do not find it; we reject, and do not possess it. Light has passed away from before us; and darkness has covered our thrones for ever.

6. And now we long for a little rest, and do not find it; we are driven away, and do not receive it; the light has ceased before us, and darkness is our dwelling-place to all eternity.

6. And now we long for a little rest but find it not: We follow hard upon and obtain (it) not: And light has vanished from before us, And darkness is our dwelling-place for ever and ever:

6. Och liten är den hvila, vi önska; men vi finna den icke; vi förkasta den och äga den icke; ljuset har gått förbi oss; och mörkret har betäckt våra throner för evigt.

6. Och nu längta vi efter litet hvila, men finna ingen. Vi varda bortdrifna och få ingen frid. Ljuset är försvunnet för oss, och mörkret är vårt hemvist för evigt.

7. For we have not confessed before him; we have not glorified the name of the Lord of kings; we have not glorified the Lord in all his works; but we have trusted in the sceptre of our dominion and of our glory.

7. For before him we have not believed, and have not honored the name of the Lord of the kings, and we have not praised the Lord in all his doing, and our hope was in the sceptre of our kingdom and in our glory.

7. For we have not believed before Him Nor glorified the name of the Lord of Spirits, [nor glorified our Lord] But our hope was in the sceptre of our kingdom, And in our glory.

7. Ty vi hafva icke bekännt inför Honom; vi hafva icke prisat konungarnes Herres namn; vi hafva icke prisat Herren i alla Hans verk, utan vi hafva förtröstat på vårt herraväldes spira och på vår egen herrlighet.

7. Ty vi hafva icke trott på honom och icke lofvat konungarnas Herres namn och icke prisat Herren för alla hans verk, och vårt hopp stod till vårt rikes spira och vår egen härlighet.

8. In the day of our suffering and of our trouble he will not save us, neither shall we find rest. We confess that our Lord is faithful in all his works, in all his judgments, and in his righteousness. In his judgments he pays no respect to persons;

Rom. 2:11

8. And in the day of our trial and our trouble he did not save us, and we do not find rest to believe that our Lord is faithful in all his deeds and in all his judgments and his justice, and that his judgment does not respect persons.

Rom. 2:11

8. And in the day of our suffering and tribulation He saves us not, And we find no respite for confessions That our Lord is true in all His works, and in His judgements and His justice, And His judgements have no respect of persons.

Rom. 2:11

8. på den dagen af vårt lidande och vår vedermöda skall Han icke frälsa oss, ej heller skola vi finna hvila. Vi bekänne, att vår Herre är trofast i alla sina verk, i alla sina domar och i sin rättfärdighet. Och i sina domar har han ej något afseende på personen;

Rom. 2:11

8. Och på vår nöds och bedrövelses dag frälsar han oss icke, och vi finna ingen frid för att bekänna denna vår tro, att vår Herre är sannfärdig i alla sina verk och i alla sina domar och i sin rättvisa och att hans domar icke taga hänsyn till personen.

Rom. 2:11

9. and we must depart from his presence, on account of our evil deeds. All our sins are truly without number.

9. And we shall disappear before his face on account of our deeds, and all our sins are counted in justice."

9. And we pass away from before His face on account of our works, And all our sins are reckoned up in righteousness.'

9. och vi måste skiljas från Hans närvaro för våra onda gerningars skull. Alla våra synder äro sannerligen otaliga.

9. Och vi skola förgås inför hans anlete för våra gärningars skull, och alla våra synder äro räknade med rättvisa.

10. Then shall they say to themselves, Our souls are satiated with the instruments of crime; But that prevents us not from descending to the flaming womb of hell.

10. Now they will say to them: "Our souls are satisfied with unjust goods, but it does not prevent our going to the flames of the pain of hell."

10. Now they shall say unto themselves: 'Our souls are full of unrighteous gain, but it does not prevent us from descending from the midst thereof into the †burden† of Sheol.'

10. Då skola de säga till sig sjelfva: våra själar äro mättade af brottets verktyg (utöfning?), Men det hindrar oss icke att nedstiga i helfvetets brinnande sköte.

10. Nu skola de säga till änglarna: Vår själ är mättad med orättfånget gods, och detta hjälper oss icke från att kastas i helvetespinans lågor.

11. Afterwards, their countenances shall be filled with darkness and confusion before the Son of man; from whose presence they shall be expelled, and before whom the sword shall remain to expel them.

11. And after that their countenances will be filled with darkness and shame before that Son of Man, and they will be expelled from his presence, and a sword will dwell in their midst before his countenance.

11. And after that their faces shall be filled with darkness And shame before that Son of Man, And they shall be driven from his presence, And the sword shall abide before his face in their midst.

11. Derefter skola deras ansigten uppfylas med mörker och förvirring inför menniskones Son, från hvars närvaro de skola utdrifvas och inför hvilken svärdet skall qvarblifva, för att utdrifva dem.

11. Och därför skola deras ansikten öfverhöljas med blygsel och mörker inför Människosonen, och från hans anlete varda de bortvisade, och svärdet skall bo ibland dem inför hans anlete.

12. Thus saith the Lord of spirits, This is the decree and the judgment against the princes, the kings, the exalted, and those who possess the earth, in the presence of the Lord of spirits.

12. And thus said the Lord of the spirits: "This is the ordinance and judgment of the mighty and the kings and the exalted and those who hold the earth before the Lord of the spirits."

12. Thus spake the Lord of Spirits: 'This is the ordinance and judgement with respect to the mighty and the kings and the exalted and those who possess the earth before the Lord of Spirits.'

12. Så säger Andarnes Herre: detta är beslutet och domen, i Andarnes Herres närvaro, emot furstarne konungarne, de upphöjda och dem, som besitta jorden.

12. Och så talade andarnas Herre: Detta är förordnandet och domen öfver de mäktiga och konungarna och de höga och dem som innehafva fästet, inför andarnas Herre.Previous Chapter

Parallel Translations
63 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET